Cyfarfodydd

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Trafod Offeryn Statudol Treth

Papur 2 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018 - Sesiwn friffio cyfreithiol

 

Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018

Memorandwm esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a gofynnwyd am ddiffiniad cyfreithiol o 'top-soil'.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Deddf Treth Gwaredu Tirlenwi (Cymru) 2017: Offeryn Statudol ym maes treth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor Reoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) 2018 a chytunodd i gyflwyno adroddiad arnynt.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017: Offerynnau Statudol ym maes treth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor Reoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018 a chytunodd i gyflwyno adroddiad arnynt.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – 13 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol - Cynllun Cymunedol Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 - 7 Awst 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

NDM6351 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Yn cymeradwyo'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

Dogfennau Ategol

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Datganiad y Llywydd Yn unol ag Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.15

NDM6351 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 20/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 13 Mehefin 2017.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

2, 32, 52

2. Diffiniad o fwriad

50

3. Technegol

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1

4. Deunydd cymwys

10, 11, 53

5. Pwysau trethadwy deunydd

13, 15, 16, 18

6. Cyfrifo treth

21, 22, 33, 34, 37

7. Marwolaeth, analluedd ac ansolfedd

30, 31

8. Gweinidogion Cymru yn arfer pwerau a dyletswyddau o dan y Ddeddf hon

49

9. Canllawiau ACC

51

Dogfennau ategol

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.10

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 13 Mehefin 2017.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd gwelliant 50 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.        

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

13

0

55

Derbyniwyd gwelliant 3.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

13

55

Derbyniwyd gwelliant 11.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

13

53

Derbyniwyd gwelliant 15.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

1

53

Derbyniwyd gwelliant 25.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 49, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd gwelliant 51 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

       

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

8

32

55

Derbyniwyd gwelliant 52.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 34, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 53, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 39, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 44, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 47, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 48, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 19/06/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

CLA(5)-16-17 – Papur 3 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 13/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Cynnig i amrywio'r trefn y broses ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

NDM 6327 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

 

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 – 15


b) Atodlen 1


c) adrannau 16 – 33


d) Atodlen 2


e) adrannau 34 – 40


f) Atodlen 3


g) adrannau 41 – 89


h) Atodlen 4


i) adran 1


j) Teitl Hir

 

Cofnodion:

NDM 6327 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

a) adrannau 2 – 15

b) Atodlen 1

c) adrannau 16 – 33

d) Atodlen 2

e) adrannau 34 – 40

f) Atodlen 3

g) adrannau 41 – 89

h) Atodlen 4

i) adran 1

j) Teitl Hir

Ni chynigiwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 15/05/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

CLA(5)-13-17 - Papur 9 - Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i'r Pwyllgor Cyllid, 5 Mai 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 11/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2 i 33; Atodlen 1; Adrannau 34-40; Atodlen 2; Adrannau 41 i 89; Atodlen 3; Adrannau 90 i 95; Adran 1; Teitl Hir.

 

Dogfennau ategol:

Papur 1 - Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y'i cyflwynwyd  (PDF, 298KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 935)

 

Yn bresennol:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Emma Cordingley – Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully – Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 28 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 1 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 30 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 31 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 24 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 18 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 9 (Mike Hedges).

Ni chynigiwyd gwelliant 10 (Mike Hedges).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 33 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Tynnwyd gwelliant 26 (Eluned Morgan) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Tynnwyd gwelliant 27 (Eluned Morgan) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Tynnwyd gwelliant 35 (Nick Ramsay) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Tynnwyd gwelliant 36 (Nick Ramsay) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 7 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 8 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 12A (Eluned Morgan).

 

Gwelliant 12 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

David Rees

Nick Ramsay

Eluned Morgan

 

Mike Hedges

 

Steffan Lewis

 

Simon Thomas

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 37 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 38 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 39 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 40 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 44 (Steffan Lewis).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 45 (Steffan Lewis).

 

Gwelliant 41 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Tynnwyd gwelliant 46 (Nick Ramsay) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 42 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 43 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

 

 

 


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) - Trefn y broses drafod ar gyfer Cyfnod 2

Papur 1 - Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) - trefn y broses drafod ar gyfer Cyfnod 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn y drefn a ganlyn o ran trafod gwelliannau Cyfnod 2 y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru):

 

Adrannau 2-33

Atodlen 1

Adrannau 34-40

Atodlen 2

Adrannau 41-89

Atodlen 3

Adrannau 90-95

Adran 1

Teitl hir

 

 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

NDM6263 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.44

 

NDM6263 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69 sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 21/03/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

NDM6262 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

Gosodwyd y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 28 Tachwedd 2016.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 10 Mawrth 2017.

Dogfennau Ategol
Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.48

 

NDM6262 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

Gosodwyd y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 28 Tachwedd 2016.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 10 Mawrth 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 06/03/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-07-17 – Papur 4 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-06-17 – Papur 7 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

CLA(5)-06-17 – Papur 8 – Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 8 Chwefror 2017 (Preifat)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i’w ystyried ymhellach yn ystod ei gyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 16/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ddychwelyd ato yn y cyfarfod ar 1 Mawrth 2017.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Papur 5 – Nodyn gan Daniel Greenberg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Emma Cordingley – Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully – Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Nodyn cyfreithiol

Papur 2 - Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Papur 3 - Nodyn atodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn sesiwn dystiolaeth 4 ar 19 Ionawr 2017

Papur 4 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil - Gwaredu gwastraff heb awdurdod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ynghylch Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Jennifer Doyle, Uwch Reolwr Prosiect, Cory Environmental

Jacqueline Doone, Rheolwr Treth Anuniongyrchol, Biffa Group Limited

 

Papur 3 - Cory Environmental - tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jennifer Doyle, Cory Environmental a Jacqueline Doone, Biffa Group Limited.

 


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Mike Trotman, Cyfarwyddwr Cyswllt, Deloitte LLP

Gareth Pritchard, Partner Treth, Deloitte LLP

 

Papur 2 – Deloitte – tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mike Trotman, Deloitte LLP a Gareth Pritchard, Deloitte LLP.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

Clare McCallan, Rheolwr y Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Cyfoeth Naturiol Cymru

Becky Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau - Cyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Papur 3 – Cyfoeth Naturiol Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) gan Clare McCallan, Rheolwr y Prosiect Treth Gwarediadau Tirlenwi, Cyfoeth Naturiol Cymru; a Becky Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau - Cyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

7.2 Cytunodd Cyfoeth Naturiol Cymru i:

 

·         gadarnhau a fydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Cyllid Cymru yn ddogfen gyhoeddus; a

·         darparu nodyn ar safleoedd tirlenwi ledled Cymru sydd â thrwydded i waredu gwastraff peryglus.

 

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

Brian Mayne, Ricardo Energy & Environment, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru – Effeithlonrwydd Adnoddau a Rheoli Gwastraff, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

Robert Little, Cyfarwyddwr Masnachol, MSS Group Ltd, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff

Lee Marshall, Prif Swyddog Gweithredol, Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchu Awdurdodau Lleol

 

Papur 1 - Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 2 - Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchi Awdurdodau Lleol - tystiolaeth ysgrifenedig

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) gan Brian Mayne, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cymru – Effeithlonrwydd Adnoddau a Rheoli Gwastraff, Ricardo Energy & Environment, ac aelod o'r Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff; a Lee Marshall, Prif Swyddog Gweithredol, Pwyllgor Ymgynghorol Ailgylchu Awdurdodau Lleol.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Kim Gutteridge, Pennaeth Grantiau, Codi Arian Mawr- Cynllunio a Datblygu, RSPB

Dr Stephen Marsh-Smith, Afonydd Cymru

Dr Patrick Bishop, Uwch Ddarlithydd, Coleg y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

James Byrne, Rheolwr Tirweddau Byw, Ymddiriedolaethau Natur Cymru

 

Papur 4 - RSPB Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 5 - Afonydd Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 6 - Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 7 - Ymddiriedolaethau Natur Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) gan Kim Gutteridge, Pennaeth Grantiau, Codi Arian Mawr - Cynllunio a Datblygu, RSPB; Dr Stephen Marsh-Smith, Afonydd Cymru; Dr Patrick Bishop, Uwch Ddarlithydd, Coleg y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Abertawe, a Chymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU; a James Byrne, Rheolwr Tirweddau Byw, Ymddiriedolaethau Natur Cymru.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn anffurfiol

Daniel Greenberg - Bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth

 

Cofnodion:

6.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn anffurfiol gyda Daniel Greenberg, bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth.


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tara King, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnacheiddio a Chydweithredu – Cyngor Caerdydd

 

Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Caerdydd.


Cyfarfod: 09/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Emma Cordingley, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-01-17 – Dogfen briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil a’r Gwasanaeth Cyfreithiol

 

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 303KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil (PDF, 144KB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 09/01/2017 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Emma Cordingley - Cyfreithiwr

Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ynghylch Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'n:

 

·         darparu manylion am y gyfran o dreth tirlenwi a delir gan awdurdodau lleol;

·         darparu rhestr o'r deunyddiau cymwys presennol; ac

·         ysgrifennu at y Pwyllgor yn dilyn y trafodaethau ynghylch i ba raddau y mae'r Bil yn ymdrin â chloddio glo brig.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Brîff technegol

Georgina Haarhoff – Pennaeth Polisi Trethi a Datblygu Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Emma Cordingley – Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Sarah Tully – Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor frîff technegol gan: Georgina Haarhoff - Pennaeth Polisi Treth a Datblygu Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru; Emma Cordingley - Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru; a Sarah Tully - Rheolwr Prosiect Polisi Treth Ddatganoledig, Llywodraeth Cymru ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 


Cyfarfod: 01/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Dull o gynnal gwaith craffu

Papur 1 – Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) - Dull o gynnal gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o gynnal gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y cyngor arbenigol

Papur 8 - Penodi Cynghorydd Arbenigol ar gyfer Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor bapur ar gyngor arbenigol ar gyfer y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) a phenderfynodd peidio â phenodi cynghorydd arbenigol.

 


Cyfarfod: 21/09/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynglŷn â'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi

Papur 2 - Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynglŷn â'r Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi – 14 Medi 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu