Cyfarfodydd

Craffu ar Gyfrifon - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Llywodraeth Cymru

PAC(5)-09-21 Papur 1 – Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (5 Mawrth 2021)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol a chytunwyd y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu yn ôl i ofyn bod yr ymateb yn cael ei anfon at Gadeirydd newydd y Pwyllgor perthnasol yn y Senedd nesaf.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2019-20 - Llywodraeth Cymru Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-06-21 Papur 1 - Adroddiad drafft

PAC(5)-06-21 Papur 2 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (7 Ionawr 2021)

PAC(5)-06-21 Papur 3 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (4 Chwefror 2021)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno. Caiff ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2021.

2.2 Roedd Vikki Howells wedi hysbysu ei bod yn fodlon a chafodd y sylwadau a godwyd gan Delyth Jewell eu hystyried a'u trafod gan yr Aelodau a oedd yn bresennol.

 


Cyfarfod: 08/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod yr Ymateb gan Gomisiwn y Senedd

PAC(5)-05-21 Papur 2 - Ystyried yr Ymateb gan Gomisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r Craffu ar Gyfrifon 2019-20 a’i nodi.

5.2 Cytunwyd bod yr Adroddiad Gwaddol yn cynnwys argymhelliad i'r Pwyllgor olynol barhau i drafod Dangosyddion Perfformiad Allweddol gyda Chomisiwn y Senedd yn ystod ei waith craffu blynyddol ar y cyfrifon.

 


Cyfarfod: 07/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-26-20 Papur 1 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Natalie Pearson - Pennaeth Datblygu Sefydliadol ac Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru

David Richards – Cyfarwyddwr Llywodraethu a Moeseg, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Aelodau’n craffu ar waith yr Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol ac Adroddiad Llywodraethau Cymru ar gyfer 2019-20.

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol i anfon gwybodaeth ychwanegol ar nifer o faterion.

 


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law. Bydd y Pwyllgor yn parhau â’i waith craffu ar Gyfrifon Cyfunol ac Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Gymru 2019-20 ar 7 Rhagfyr 2020.

 


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Archwilio Cymru - Sylwebaeth ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2019-20

PAC(5)-24-20 Papur 1 – Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

PAC(5)-24-20 Papur 2 - Llythyr ar y cyd gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (6 Tachwedd 2020)

PAC(5)-24-20 Papur 3 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (29 Hydref 2020)

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans – Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

David Richards – Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Aelodau yn holi’r Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol ac Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Gymru 2019-20.

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai’n:

·         Anfon copi o’r papur asesu technegol a baratowyd ar gyfer Trysorlys Ei Mawrhydi, ac wedi hynny i’w ystyried gan y Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol (FRAB) ynghylch y weithdrefn ar gyfer ymdrin â grantiau mewn amgylchiadau eithriadol.

·         Rhoi trosolwg o nifer a natur unrhyw gontractau sy’n bodoli, os o gwbl, rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Covid-19.

·         Cadarnhau a oedd contract ar waith gyda Lighthouse Labs, ac os felly, a oedd yn cynnwys cymalau ar gyfer amseroedd cyflawni, ac a fyddai perfformiad gwael wedi bod yn gyfystyr â thorri ar y contract.

·         Cadarnhau a oes gan Lywodraeth Cymru gontract neu gytundeb ysgrifenedig arall gyda Llywodraeth y DU ar gyfer cyrchu a darparu’r brechlyn Covid-19.

·         Rhoi gwybodaeth ychwanegol am amseriad disgwyliedig derbyniadau rhaglenni’r UE.

·         Darparu sail resymegol o ran sut mae model yr Adran Addysg, a ddefnyddir i gyfrifo dileu benthyciadau myfyrwyr, wedi’i addasu i’w ddefnyddio yng Nghymru.

·         Cadarnhau faint o log oedd yn daladwy ar y ffi warant ynghyd â’r costau cyfreithiol cysylltiedig o ran dileu’r prosiect Cylchffordd Cymru.

·         Darparu tabl sy’n rhoi manylion y swm a dalwyd am dir ac adeiladau, a’r swm y cawsant eu gwerthu amdano wedi hynny, yn dilyn y cyhoeddiad na fyddai cynllun coridor yr M4 yn mynd yn ei flaen. Bydd y pris prynu hefyd yn dangos y pris malltod a’r gwir bris prisio.

2.3 Cytunodd Andrew Slade i gynnwys sylwebaeth ynghylch y canfyddiad ychwanegol y cytunwyd arno ar gyfer y Ganolfan Confensiwn Rhyngwladol yn ei lythyr ar gyllid busnesau, sy’n cael ei baratoi ar gyfer y Pwyllgor ar hyn o bryd.

 


Cyfarfod: 09/11/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Comisiwn y Senedd – Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-22-20 Papur 2 – Adroddiad drafft

PAC(5)-22-20 Papur 3 – Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd (20 Hydref 2020)

PAC(5)-22-20 Papur 3A – Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd (4 Tachwedd 2020)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau'r ddau lythyr.

5.2 Yn amodol ar ddau ddiwygiad bach, cytunwyd ar yr adroddiad a threfnir i’w gyhoeddi ym mis Tachwedd 2020. 

 

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Comisiwn y Senedd

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

PAC(5)-18-10 Papur 1- Comisiwn y Senedd: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 2 - Comisiwn y Senedd: Amrywiaeth a chynhwysiant:

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 3 - Comisiwn y Senedd: Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-10 Papur 4 - Comisiwn y Senedd: Cynaliadwyedd:

Adroddiad Blynyddol 2019-20

PAC(5)-18-20 Papur 5 – Llythyr oddi wrth Gomisiwn y Senedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – Goblygiadau ariannol pandemig COVID-19, 7 Gorffennaf 2020

PAC(5)-18-20 Papur 6 - Gohebiaeth â Chomisiwn y Senedd

 

 

Manon Antoniazzi – Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Nia Morgan – Cyfarwyddwr Cyllid

Suzy Davies AS - Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau'r tystion fel rhan o waith craffu’r Pwyllgor ar y Cyfrifon.

3.2 Cytunodd Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd, i ddarparu rhywfaint o eglurder / gwybodaeth ychwanegol am nifer o bwyntiau a godwyd.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-17-20 Papur 5 –Ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(5)-17-20 Papur 6 – Strategaeth Cymraeg: Mae’n perthyn i ni i gyd: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (28 Gorffennaf 2020)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

7.2 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ymateb i'r Ysgrifennydd Parhaol ynglŷn â nifer o faterion ac y byddair gweddill yn cael sylw yn y sesiwn dystiolaeth sydd i ddod ar graffu cyfrifon 2019-20.

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (21 Ebrill 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Llythyr ar y cyd gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (14 Ebrill 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad (18 Mawrth 2020)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-10-20 Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y ail ddrafft o’r adroddiad.

5.2 Cytunwyd y dylid mynd â drafft pellach i'r Pwyllgor ar 23 Mawrth, yn dilyn y gwelliannau a awgrymwyd heddiw.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-08-20 Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ac awgrymodd fân newidiadau. Bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei pharatoi ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mawrth 2020.

 


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod Ymateb Comisiwn y Cynulliad

PAC(5)-06-20 Papur 2 – Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Ymateb Comisiwn y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Comisiwn y Cynulliad i'r Craffu ar Gyfrifon 2018-19 a’i nodi.

4.2 Cytunwyd y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at y Comisiwn i ofyn am eglurder pellach ynghylch pam y gwrthodwyd y ddau Argymhelliad.

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (20 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (9 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (10 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (7 Tachwedd 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Craffu ar Gyfrifon 2018-19 - Comisiwn y Cynulliad trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-29-19 Papur 1 – Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Jeff Farrar – Cyfarwyddwr Anweithredol

Ann Keane – Cyfarwyddwr Anweithredol

 

Cofnodion:

6.1 Fel rhan o waith craffu’r Pwyllgor ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19, trafododd yr Aelodau rôl cyfarwyddwyr anweithredol gydag Ann Keane a Jeff Farrar.

 

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Oherwydd cyfyngiadau amser, cafodd yr eitem hon ei gohirio.

 


Cyfarfod: 11/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-28-19 Papur 2 – Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

PAC(5)-28-19 Papur 3 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar  Fenthyciadau a buddsoddiadau

PAC(5)-28-19 Papur 4 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar y Cyfarwyddwyr Anweithredol

PAC(5)-28-19 Papur 5 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar y Grant Cyfalaf Sipsiwn a Theithwyr

PAC(5)-28-19 Papur 6 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Arferion Cyllidebol Seland Newydd

 

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Natalie Pearson – Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Sefydliadol, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor y drydedd sesiwn graffu gyda'r Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

4.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol i anfon adroddiad cynnydd ar ddiwedd y flwyddyn ynghylch gwaith gweithgor Llywodraeth Cymru ar gyfer hwyluso a hyrwyddo'r Gymraeg.

 

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod y wybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad fel rhan o’r gwaith o benderfynu pa eitemau i'w cynnwys yn adroddiad y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (21 Hydref 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-26-19 Papur 1 – Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Peter Ryland - Prif Weithredwr, WEFO

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor yr ail sesiwn graffu gyda'r Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

3.2 Gofynnodd y Cadeirydd ar beth y bydd y benthyciad o £21.2 miliwn yn cael ei wario ym Maes Awyr Caerdydd ynghyd ag amserlen ad-dalu, yn sgil y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynharach heddiw. Cytunodd Andrew Slade i ysgrifennu gyda manylion pellach.

3.3 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai'n:

·         Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am y trafodaethau dwyochrog a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd ynghylch Cyfrifon Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig;

·         Rhoi rhagor o wybodaeth am raddfa'r golled yn 2018-19 ynghylch stociau cyffuriau sydd wedi dod i ben ac archwilio i a allai’r cyffuriau fod wedi cael eu defnyddio yn rhywle arall cyn i’w dyddiad ddod i ben, gan gynnwys pam mae’r ffigurau ar gyfer cyffuriau a ddilëwyd yn uwch na ffigurau’r blynyddoedd blaenorol;

·         Anfon rhagor o fanylion ynglŷn â grant nofio am ddim Llywodraeth Cymru i bobl dros 60 oed;

·         Anfon ragor o wybodaeth unwaith y bydd yr adroddiad o'r gwerthusiad o'r peilot cyllido hyblyg wedi'i lunio; ac

·         Egluro pam mai 41 y cant yn unig o'r cyllid a ddyrannwyd i'r Cynllun Datblygu Gwledig a gafodd ei wario, fel yr oedd ym mis Awst 2019.

 

 

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru - Craffu cyffredinol ar gyfrifon

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-24-19 Papur 2 – Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

PAC(5)-24-19 Papur 3 – Argymhellion a gynhwyswyd yn Adroddiad y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

PAC(5)-24-19 Papur 4 – Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol at Swyddogion Cyfrifyddu Cyrff Hyd Braich Llywodraeth Cymru a Chomisiynwyr Cymru (16 Medi 2019)

PAC(5)-24-19 Papur 5 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol – Y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymateb i’r argymhellion (27 Medi 2019)

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Shan Morgan - Ysgrifennydd Parhaol, Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a David Richards - Cyfarwyddwr Moeseg a Llywodraethu, Llywodraeth Cymru ar y craffu ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2018-19.

 

2.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai'n:

·         Anfon nodyn ynghylch gallu Cyfarwyddwyr Anweithredol Llywodraeth Cymru i ymgymryd â rolau sy'n ychwanegol at eu amodau cytunedig;

·         Hysbysu'r Pwyllgor o daliadau ychwanegol a wnaed i Gyfarwyddwyr Anweithredol ym mlwyddyn ariannol 2018-19;

·         Darparu mwy o wybodaeth am fenthyciadau a buddsoddiadau a ddyfarnwyd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19; ac

·         Anfon nodyn ar y tanwariant a ddigwyddodd yn y gyllideb gyfalaf ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr.

 

 


Cyfarfod: 07/10/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/09/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

Cofnodion:

6. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 30/09/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Comisiwn y Cynulliad

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-23-19 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad 2018-19

PAC(5)-23-19 Papur 2 – Argymhellion a gynhwyswyd yn Adroddiad y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

 

Manon Antoniazzi – Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan – Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Suzy Davies AM – Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad; Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid y Cynulliad, a Suzy Davies AC, y Comisiynydd sydd â Chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu, am Gyfrifon Comisiwn y Cynulliad.

3.2 Cytunodd y tystion i anfon rhagor o wybodaeth am y canlynol:

·         Y targedau ymestyn ar gyfer y dangosyddion perfformiad allweddol;

·         Cynlluniau / gwaith sy’n cael ei wneud i leihau plastig untro;

·         Agweddau amgylcheddol asesiadau contract; a

·         Chymharu absenoldeb sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a llesiant ac achosion eraill o salwch ar gyfer eleni a’r llynedd.

 

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith craffu ar Gyfrifon 2017-18: llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (16 Gorffennaf 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (4 Mehefin 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Llythyr gan Chwaraeon Cymru (8 Ebrill 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/05/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod ymatebion i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-12-19 Papur 1 – Comisiwn y Cynulliad

PAC(5)-12-19 Papur 1A – Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad ynglŷn â chodi’r cyfyngiad ar swyddi y Sefydliad

PAC(5)-12-19 Papur 2 - Amgueddfa Cymru

PAC(5)-12-19 Papur 3 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

PAC(5)-12-19 Papur 4 – Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau yr ymatebion i adroddiad y Pwyllgor ar Gyfrifon 2017-18.

3.2 Cytunwyd y byddai materion yn ymwneud â Chomisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn cael eu trafod fel rhan o'r gwaith o graffu ar Gyfrifon 2018-19 ac y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ofyn am eglurhad ar nifer o bwyntiau.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (20 Mawrth 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru (18 Mawrth 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Craffu ar Gyfrifon: Papur briffio gan Lywodraeth Cymru

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Lywodraeth Cymru

Chris Munday - Dirprwy Gyfarwyddwr Atebion Busnes, Lywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr aelodau bapur briffio gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar warantau ac atebolrwydd amodol fel y'u cofnodwyd yn Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Llywodraeth Cymru 2017-18.

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-05-19 Papur 8 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, gan gytuno arno yn amodol ar nifer fach o ddiwygiadau a fydd yn cael eu rhannu drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 04/02/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-03-19 Papur 3 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau benodau terfynol yr adroddiad drafft gan nodi y byddai fersiwn ddiwygiedig yn barod i'w thafod ymhellach yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 11 Chwefror.

 


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (14 Ionawr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/01/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-02-19 Papur 8 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft ac, oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Amgueddfa Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (22 Tachwedd 2018)


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru (15 Tachwedd 2018)


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (14 Tachwedd 2018)


Cyfarfod: 26/11/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gohebiaeth gan Gomisiwn y Cynulliad (20 Tachwedd 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Amgueddfa Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-28-18 Papur 1 - Adroddiad ariannol 2017-18 Amgueddfa Genedlaethol Cymru

PAC(5)-28-18 Papur 2 – Llythyr Cylch Gwaith Amgueddfa Cymru 2017-18

PAC(5)-28-18 Papur 3 – Llythyr Cylch Gwaith Amgueddfa Cymru 2018-19

PAC(5)-28-18 Papur 4 – Diweddariad gan Amgueddfa Cymru ar argymhellion y Pwyllgor ar Adroddiad Cyllid 2014-15.

PAC(5)-28-18 Papur 5 – Adroddiad ar ganlyniadau’r arolwg Buddsoddwyr Mewn Pobl

 

David Anderson - Cyfarwyddwr Cyffredinol

Neil Wicks – Dirpwy Cyfarwyddwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol

Nia Williams – Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Aelodau'n craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 Amgueddfa Cymru yng nghwmni David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Neil Wicks, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol, a Nia Williams, Cyfarwyddwr Dysgu ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru.

3.2 Cytunodd Neil Wicks i roi gwybod i'r Pwyllgor am nifer gyfartalog y diwrnodau fesul cyflogai a gollwyd oherwydd salwch yn 2017-18.

 


Cyfarfod: 22/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a thrafod y materion allweddol ar gyfer yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil – Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil – Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd

PAC(5)-27-18 Papur 1 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

PAC(5)-27-18 Papur 2 – Cyfrifon Blynyddol Llywodraeth Cymru ar Reoli Grantiau 2017-18

PAC(5)-27-18 Papur 3 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol (22 Awst 2018)

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethiant, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Peter Ryland - Dirprwy Gyfarwyddwr, Perfformiad Rhaglenni a Chyllid, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd yr Aelodau y tystion a ganlyn mewn perthynas â chyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18: Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru; Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid; David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethiant; Peter Kennedy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol; a Peter Ryland, Dirprwy Gyfarwyddwr, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

3.2 Cytunodd Shan Morgan i gymryd cyngor cyfreithiol ynghylch a yw'n bosibl iddi ddatgelu rhagor o wybodaeth am gytundebau prydlesu rhwng Llywodraeth Cymru ac is-ddeiliaid prydlesoedd a fydd yn denantiaid sydd â meddiant.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Craffu ar Gyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.  


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Comisiwn y Cynulliad

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-26-18 Papur 3 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2017-18

 

Manon Antoniazzi - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan - Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Suzy Davies AC - Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros y Gyllideb a Llywodraethu

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Craffodd yr Aelodau ar waith Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a Suzy Davies AC, y Comisiynydd sy'n gyfrifol am y Gyllideb a Llywodraethu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad 2017-18.

5.2 Cytunodd Manon Antoniazzi i ysgrifennu at y Cadeirydd gyda barn Comisiwn y Cynulliad unwaith y bydd wedi ystyried y papur yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd ynghylch Dangosyddion Perfformiad Allweddol y contract newydd ar gyfer caffael.

 


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Craffu ar Gyfrifon Llyfrgell Genedlaethol Cymru (6 Medi 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-26-18 Papur 4 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

PAC(5)-26-18 Papur 5 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Diweddariad ar argymhellion y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013-14

 

 

Nick Bennet – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Katrin Shaw - Cyfarwyddwr Polisi, Cyfreithiol a Llywodraethu, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

David Meaden -  Cyfrifydd Ariannol, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Craffodd yr Aelodau ar waith Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Katrin Shaw, Cyfarwyddwr Polisi, Cyfreithiol a Llywodraethu a David Meaden, Cyfrifydd Ariannol, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Ystyried ymatebion i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-10-18 Papur 3 – Ymateb gan Gyngor Celfyddydau Cymru
PAC(5)-10-18 Papur 4 – Ymateb gan Gomisiwn y Cynulliad

PAC(5)-10-18 Papur 5 – Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

PAC(5)-10-18 Papur 6 – Ymateb gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

PAC(5)-10-18 Papur 7 – Ymateb gan Chwaraeon Cymru

PAC(5)-10-18 Papur 8 – Papur gan Lywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau yr ymatebion i'r argymhellion yn Adroddiad y Pwyllgor a'u nodi.

5.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ac at Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda sylwadau'r Pwyllgor ar eu hymatebion.

 

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-01-18 Papur 4 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ac awgrymodd nifer o argymhellion ychwanegol.

6.2 Bydd y Clercod yn diwygio'r adroddiad drafft ac yn ei ddosbarthu i'r Aelodau, i'w gytuno, drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru (14 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru (20 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (17 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (16 Hydref 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

6.1 Gofynnodd y Cadeirydd i'r Clercod baratoi adroddiad er mwyn i'r Aelodau ei ystyried.

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Cyngor Celfyddydau Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-28-17 Papur 1 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Cyngor Celfyddydau Cymru

PAC(5)-28-17 Papur 2 – Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru gan Lywodraeth Cymru

 

Nick Capaldi - Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

Gwyn Williams - Cyfarwyddwr Cyllid, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Aelodau yn craffu ar waith Nick Capaldi, Prif Weithredwr a Gwyn Williams, Cyfarwyddwr Cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

3.2 Cytunodd Nick Capaldi i anfon:

·       rhagor o wybodaeth am swm y gyllideb a ddyrennir ar gyfer prosiectau sydd wedi'u targedu'n benodol i NEETS mewn ardaloedd difreintiedig, nifer y prosiectau a'r flaenoriaeth a roddir iddynt gan Gyngor y Celfyddydau;

·       dadansoddiad manwl o gronfeydd wrth gefn Cyngor Celfyddydau Cymru; a

·       nifer y sefydliadau a nodwyd yn rhai ‘risg coch’ yn y portffolio.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-28-17 Papur 3 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Llyfrgell Genedlaethol Cymru

PAC(5)-28-17 Papur 4 – Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-28-17 Papur 5 – Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (18 Hydref 2017)

PAC(5)-28-17 Papur 6 – Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (25 Hydref 2017)

 

 

Linda Tomas - Llyfrgellydd Cenedlaethol

Rhodri Glyn Thomas – Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

David Michael - Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Aelodau yn craffu ar waith Linda Tomas, Llyfrgellydd Cenedlaethol; Rhodri Glyn Thomas, Llywydd a David Michael, Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru (1 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Comisiwn y Cynulliad

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-25-17 Papur 3 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad 2016-17

 

Manon Antoniazzi - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Suzy Davies AC - Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan - Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Aelodau'n craffu ar Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad; Suzy Davies AC, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

4.2 Cytunodd Manon Antoniazzi i anfon copi o'r Adroddiad Adolygu Capasiti i'r Pwyllgor, y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Chwaraeon Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-25-17 Papur 1 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Chwaraeon Cymru

PAC(5)-25-17 Papur 2 – Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Chwaraeon Cymru gan Lywodraeth Cymru

 

Sarah Powell - Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Peter Curran - Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Cadeirydd gydymdeimlad y Pwyllgor â Chwaraeon Cymru yn dilyn y ddamwain angheuol yn cynnwys Paul Garrett. 

3.2 Bu'r Aelodau'n craffu ar Sarah Powell, Prif Weithredwr a Peter Curran, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Chwaraeon Cymru ar yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

3.3 Cytunodd Sarah Powell i anfon rhagor o fanylion ar faint o fuddsoddiad y mae'r Rhaglenni 5 x 60 a Champau'r Ddraig wedi ei dderbyn ynghyd â'r dull o werthuso effeithiolrwydd y rhaglenni hyn ynghyd â'r set olaf o ddata gwerthuso.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-24-17 Papur 3 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

PAC(50-24-17 Papur 4 - Cyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 – Y wybodaeth ddiweddaraf am daliadau teithio rhatach

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans -  Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy –Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd yr Aelodau ar Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru a'i swyddogion, o safbwynt Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

4.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai'n:

·       Anfon copi o'r llythyr a anfonodd ei rhagflaenydd ati cyn iddi ddechrau yn ei swydd, â'r rhannau priodol wedi'u golygu;

·       Anfon ffigurau o ran newidiadau i enillion staff unigol dros £100,000 yng nghyfnod yr adroddiad; ac

·       Anfon copi o'r polisi tâl presennol.

 

 

 

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-24-17 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

PAC(5)-24-17 Papur 2 - Llythyr Setliad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar gyfer 2016-17

 

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

Helen Verity - Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd yr Aelodau ar Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, a Helen Verity, y Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol, o safbwynt Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Strategaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

1.1 Cymerodd Aelodau'r Pwyllgor ran mewn hyfforddiant fel rhan o'u paratoi ar gyfer y gwaith sydd i ddod ar graffu ar gyfrifon.

 


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Ymatebion i Adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-07-17 Papur 1 – Llywodraeth Cymru a Gyrfa Cymru

PAC(5)-07-17 Papur 2 – Estyn

PAC(5)-07-17 Papur 3 – Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb i'w adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon 2015-16 a chytunwyd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2017.

 


Cyfarfod: 13/02/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (2 Chwefror 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Dyled hanesyddol Llywodraeth Cymru: Llythyr oddi wrth Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (29 Tachwedd 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (21 Tachwedd 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-11-16 Papur 6 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft, a gofynnwyd am nifer o argymhellion.

8.2 Bydd adroddiad drafft diwygiedig yn cael ei anfon at yr Aelodau i gytuno arno.

 


Cyfarfod: 21/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon: Trafod yr adroddiad drafft, a chytuno arno

CLA(5)-10-16 Papur 3 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru yr hoffai roi sylwadau ysgrifenedig ar yr adroddiad. O'r herwydd, gohiriwyd yr eitem ar gyfer cyfarfod arall yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyrfa Cymru (19 Hydref 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (17 Hydref 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (28 Medi 2016)


Cyfarfod: 03/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-05-16 Papur 1

 

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans – Cyfarwyddyr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddyr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Syr Derek Jones, yr Ysgrifennydd Parhaol, Gawain Evans, y Cyfarwyddwr Cyllid a Peter Kennedy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol  Llywodraeth Cymru ynghylch Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2015-16.

3.2 Cytunodd Syr Derek Jones i anfon rhagor o wybodaeth am y materion a ganlyn:

  • I ba raddau y mae awdurdodau lleol yn recriwtio pobl allanol sydd â’r arbenigedd priodol ym maes caffael
  • Ffigurau’n ymwneud â phrosesau caffael Llywodraeth Cymru a sector cyhoeddus Cymru
  • Eglurhad o’r amrywiadau yn y tanwariant o £153 miliwn yn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, fel y’i nodir yn nhabl y Crynodeb o'r Alldro, ac effaith y tanwariant yng Nghwmpas Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol pe na bai dau o’r cyrff iechyd wedi gorwario (ynghyd ag effaith penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi arian ychwanegol i ddau fwrdd iechyd a oedd wedi gorwario ac effaith hyn ar y gofyniad arian parod)
  • Cyfeirio’r Pwyllgor at lincs lle caiff rhagor o wybodaeth (gohebiaeth flaenorol) am Gronfa Risg Cymru
  • Hysbysu'r Pwyllgor am y camau disgyblu posibl yn ymwneud â thalu’r swm ofer o £1. 25m

Sut y caiff rhwymedigaethau cyfyngedig a heb eu meintoli eu cyfrifo o ran eglurder  


Cyfarfod: 03/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr aelodau’r dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y broses o graffu ar gyfrifon 2015-16.


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Bu'r Aelodau yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law wrth graffu ar Gyrfa Cymru ac adroddiadau blynyddol Estyn a CCAUC ar gyfer 2015-16

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 2

 

Dr David Blaney – Prif Weithredwr, CCAUC

Bethan Owen – Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol, CCAUC

Nick Williams – Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, CCAUC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Dr David Blaney, Prif Weithredwr,

Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol a Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, CCAUC am Adroddiad Blynyddol CCAUC 2015-16.

 

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Estyn

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 3

 

Meilyr Rowlands – Prif Arolygydd, Estyn

Phil Sweeney – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Estyn

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, a Phil Sweeney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Estyn am Adroddiad Blynyddol Estyn 2015-16.

 

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Gyrfa Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 1

PAC(5)-04-16 Papur 1A

 

Richard Spear – Prif Weithredwr, Gyrfa Cymru
Nikki Lawrence – Rheolwr Adnoddau, Gyrfa Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Richard Spear, Prif Weithredwr a

Nikki Lawrence, Cyfarwyddwr Adnoddau Gyrfa Cymru am Adroddiad Blynyddol Gyrfa Cymru 2015-16.

3.2 Cytunodd Richard Spear i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y canlynol:

·       Mae'r cyfrifon yn egluro bod staff Gyrfa Cymru yn aelodau o saith o Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol yn dilyn uno hanesyddol y cwmnïau gyrfaoedd rhanbarthol. Mae'r saith ardal hyn wedi'u rhestru yn y cyfrifon, ond mae'r Pwyllgor yn awyddus i gael eglurhad ynghylch pam nad yw hen Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg wedi'i gynnwys yn y rhestr.

·       Nifer y cysylltiadau a wnaed drwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd nifer y cysylltiadau a wnaed drwy ieithoedd nad ydynt yn Gymraeg na Saesneg.

 

 

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Comisiwn y Cynulliad

PAC(5)-03-16 Papur 13 – Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16

PAC(5)-03-16 Papur 14 – Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16 - Crynodeb Gweithredol

Briff Ymchwil

 

Suzy Davies AC – Comisiynydd y Cynulliad

Claire Clancy - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan - Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16, gan holi Suzy Davies AC, Comisiynydd y Cynulliad, Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

11.1 Trafododd Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o ran craffu ar adroddiad blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16.