Cyfarfodydd

Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/10/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (6 Medi 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Kancoat Cyf: gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (21 Gorffennaf 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/07/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llywodraeth Cymru yn cyllido Kancoat Cyf: Llythyr gan y Prif Weinidog (28 Mehefin 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/06/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (21 Mehefin 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-13-17 Papur 1 - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-13-17 Papur 2 – Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi sylwadau ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru i'r argymhellion yn eu hadroddiad. 

3.2 Cytunodd yr Aelodau y dylai'r Cadeirydd ofyn am sicrwydd pellach gan Lywodraeth Cymru ynghylch ymdrin â gwrthdaro canfyddedig a all ddigwydd y tu hwnt i ffin wirioneddol etholaeth Gweinidog yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Llythyrau gan Lywodraeth Cymru (6 Ionawr 2017) a (16 Ionawr 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-03-17 Papur 1 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1       Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft ac awgrymwyd nifer o fân welliannau.

1.2       Caiff drafft diwygiedig ei ddosbarthu i'r Aelodau.

 


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llywodraeth Cymru yn cyllido Kancoat Cyf: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (29 Tachwedd 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

 

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Simon Jones – Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Mick McGuire - Cyfarwyddwr Sectorau a Busnes, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Holodd y Pwyllgor James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a  Chyfoeth Naturiol a Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Sectorau a Busnes, Llywodraeth Cymru ynglŷn â Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd.

3.2 Cytunodd James Price i wneud yr hyn a ganlyn:

  • Rhoi eglurhad o sut y cafodd y broses o gaenu coiliau metel ei chategoreiddio fel bod o fewn y sector busnes 'Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch' a sut y daethpwyd i’r casgliad hwnnw;
  • Anfon manylion am gyfradd methiant cyllid busnes yn Llywodraeth Cymru yn ystod y weinyddiaeth flaenorol;
  • Rhannu’r asesiadau risg a gynhaliwyd fel rhan o'r diwydrwydd dyladwy ar gyfer cais Kancoat; ac
  • Gwirio’r cofnod ynghylch ei ymateb ar natur y costau adfer ac os oes angen, anfon cywiriadau.

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-03-16 Papur 7: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

PAC(5)-03-16 Papur 8: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth am adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Lywodraeth Cymru yn ariannu Kancoat Ltd.