Cyfarfodydd

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2017-18

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur Tystiolaeth y Gyllideb Ddrafft gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth


Cyfarfod: 07/11/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Marcella Maxwell, Pennaeth Cynllun Gweithredu ar yr Economi

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr eitem ei chanslo


Cyfarfod: 28/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch Arbed 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/06/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cefnogaeth i Ddysgwyr o Leiafrifoedd Ethnig, Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.1)

2.1 Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar yr Adroddiad ar Graffu Cyffredinol a Chraffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – rhoi cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ar waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Yr Ail Gyllideb Atodol 2017-18

NDM6657 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-18 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 9 Chwefror 2018.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

i. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

ii. yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

iii. cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

iv. cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

v. cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.

Dogfen Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.31

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6657 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-18 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 6 Chwefror 2018.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

i. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

ii. yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

iii. cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

iv. cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

v. cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

23

0

52

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Drafft: Llythyr gan Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Cododd yr Aelodau rai pryderon a phenderfynwyd ysgrifennu at y gweinidog.


Cyfarfod: 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Drafft: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Drafft: Llythyr gan Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

4. Craffu ar y Gyllideb: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg

Iwan Evans, Uwch-swyddog Polisi, Cynllunio Strategol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Craffu ar y Gyllideb: Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth + Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/11/2017 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Craffu ar y Gyllideb: Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - craffu ariannol yn ystod y flwyddyn - llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog yn dilyn y cyfarfod ar 29 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Trafod llythyr drafft - Craffu ariannol yn ystod y flwyddyn

Dogfennau ategol:

  • Llythyr drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - craffu ariannol yn ystod y flwyddyn

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

Simon Jones, Cyfarwyddwr, Trafnidiaeth ac Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Sectorau a Busnes, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones, Mick McGuire a Dean Medcraft gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

4.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i roi manylion pellach i'r Pwyllgor am y craffu ariannol yn ystod y flwyddyn.

4.3 Cytunodd Simon Jones i anfon nodyn i'r Pwyllgor ar Fynegeion Chwyddiant Adeiladu


Cyfarfod: 13/07/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Preifat - Craffu ariannol yn ystod y flwyddyn

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor graffu ariannol yn ystod y blwyddyn.


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2017-18 - Sesiwn graffu ariannol canol blwyddyn – trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan yr Ysgrifennydd Cabinet, y Gweinidog a'u swyddogion.

 


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Llywodraeth Cymru 2017-18 – Sesiwn graffu ariannol canol blwyddyn - Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Iechyd

Albert Heaney, Cyfarwyddwr, Iechyd Cymdeithasol ac Integreiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor yn amlinellu'r cynnydd a wnaed o ran y cynlluniau peilot ynghylch y rhaglen ar y ddeddf gofal gwrthgyfartal sydd ar y gweill ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 – paratoi ar gyfer craffu ariannol yn ystod y flwyddyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn  trafod sut y byddai’n mynd ati i graffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith ynghylch Croeso Cymru yn deillio o'r cyfarfod ar 3 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papur hwn.


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Rhagor o wybodaeth am 'Llwybrau Llwyddiant'

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig - yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl: Cyllideb Derfynol 2017-18

NDM6192 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25:

Yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-2018 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 20 Rhagfyr 2016.

Troednodyn:

Yn unol â darpariaethau perthnasol Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20.28, mae'r Gyllideb Flynyddol yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

1. y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006;

2. yr adnoddau y cytunodd y Trysorlys arnynt ar gyfer cyllideb bloc Cymru am y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

3. cysoni rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd i gyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau i'w hawdurdodi i'w defnyddio yn y cynnig;

4. cysoni rhwng yr amcangyfrif o'r symiau i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o'r Gronfa yn y cynnig; a

5. cysoni rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau i'w hawdurdodi ar gyfer talu allan o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Darparwyd y wybodaeth atodol ganlynol i'r Aelodau:

        Nodyn Esboniadol ar y newidiadau rhwng cynigion y Gyllideb Ddrafft a'r Gyllideb Flynyddol.

 

Dogfennau Ategol
Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-2018

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.46

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM6192 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25:

Yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-2018 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet og dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 20 Rhagfyr 2016.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

8

17

52

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 10 Tachwedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg-cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18.

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18.

 


Cyfarfod: 06/12/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18

NDM6179 Jane Hutt (Bro Morgannwg):
 
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 18 Hydref 2016.

'Cynigion Cyllideb Ddrafft 2017-18'

Dogfennau Ategol

Y Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018

Y Pwyllgor Cyllid Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Dileu pob dim a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu nad yw Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn diwallu anghenion pobl Cymru.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.22

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6179 Jane Hutt (Bro Morgannwg):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 18 Hydref 2016.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1. Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Dileu pob dim a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn credu nad yw Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn diwallu anghenion pobl Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

9

29

52

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM6179 Jane Hutt (Bro Morgannwg):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar 18 Hydref 2016.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

10

15

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 01/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymatebion gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith i bwyntiau gweithredu a gododd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 3 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nododd y Pwyllgor ymatebion Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith.


Cyfarfod: 01/12/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymatebion gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth i bwyntiau gweithredu a gododd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 3 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor ymatebion y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyllideb Ddrafft 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant – y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017/18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Papur 4 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at y Pwyllgor Cyllid

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Pwyllgor Cyllid

Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Papur 7 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Papur 8 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Papur 9 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 6

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; ac Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 - trafod y llythyr drafft a gaiff ei anfon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr  a gaiff ei anfon at Ysgrifennydd Cabinet a'r Gweinidog mewn perthynas â'r gyllideb ddrafft 2017-18 a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 17/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 17/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - Trafod y llythyrau drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith a'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-10-16 (p8) Llythyr drafft gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith (Saesneg yn unig)
  • EIS(5)-10-16 (p9) Llythyr drafft gan y Cadeirydd at y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyrau drafft.


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y llythyr at y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y Llythyr Drafft at y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

 


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017 - 18 – ystyried llythyrau drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyrau ynghylch y gyllideb ddrafft, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Tachwedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Papur Cyllideb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon mewn ymateb i gais am wybodaeth gan y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Trafodaeth ynghylch y gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet ynghylch y materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 

 


Cyfarfod: 10/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 – Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Llywodraeth Cymru

 

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris - Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes  

Steve Davies - Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn craffu Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ar y gyllideb ddrafft.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y llythyr drafft at y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-09-16 (p5) Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Cyllid (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth rhwng yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid a Llywodraeth Leol a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 5

David Robinson OBE, Uwch-gynghorydd, Community Links

Yr Athro Ceri Phillips, Athro Economeg Iechyd, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Marcus Longley, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Athro Polisi Iechyd Cymhwysol, Prifysgol De Cymru

Anita Charlesworth, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Economeg, y Sefydliad Iechyd

 

Papur 2 - Community Links - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 3 - Prifysgol De Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 4 - y Sefydliad Iechyd - tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Robinson, OBE, Uwch Gynghorydd Community Links, yr Athro Ceri Phillip, Athro Economeg Iechyd, Prifysgol Abertawe, yr Athro Marcus Longley, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru ac Athro Polisi Iechyd Cymhwysol, Prifysgol De Cymru ac Anita Charlesworth, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Economeg, y Sefydliad Iechyd.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 4

Mari Thomas, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David (Dirprwy Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Y Cynghorydd Anthony Hunt (Dirprwy Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen), Dirprwy Lefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau

 

Papur 1 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mari Thomas, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, CLlLC, y Cynghorydd Huw David (Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Cynghorydd Anthony Hunt (Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen), Dirprwy Lefarydd CLlLC ar gyfer Cyllid ac Adnoddau.

 

3.2 Cytunodd CLlLC i ddarparu nodyn ar ei asesiad o ddigonolrwydd y gyllideb ar gyfer 2017-18 i ymdrin â Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn nodi ei sylwadau ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18, fel y mae'n ymwneud â'r portffolio.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi
John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

·         Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

·         John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol - Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh

Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Sectorau a Busnes

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO

Steve Hudson, Uwch Rheolwr Cyllid

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Paratoi ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017/18

Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards, Cyfarwyddwr Ymchwil Economeg Iechyd, Prifysgol Bangor

 

Cofnodion:

1.1 Clywodd y Pwyllgor gan yr Athro Rhiannon Tudor Edwards, Cyfarwyddwr Ymchwil Economeg Iechyd, Prifysgol Bangor, fel rhan o'i baratoadau ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r Cadeirydd, yn dilyn y sesiwn hon, yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn gofyn rhai cwestiynau ychwanegol a gwneud rhai sylwadau ychwanegol ynghylch y gyllideb ddrafft.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon; Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru; Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid; ac Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafodaeth ar flaenoriaethau


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 3

Vanessa Young, Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru

Gary Doherty, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (yn cynrychioli pob un o Brif Weithredwyr GIG Cymru)

Eifion Williams, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (yn cynrychioli Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru)

Steve Webster, Cyfarwyddwr Cyllid / Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

Papur 9 - Conffederasiwn GIG Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vanessa Young, Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru; Gary Doherty, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (yn cynrychioli pob Prif Weithredwr GIG Cymru); Eifion Williams, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (yn cynrychioli Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru); a Steve Webster, Cyfarwyddwr Cyllid / Dirprwy Brif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

 

7.2 Cytunodd Conffederasiwn y GIG i wneud y canlynol:

 

·         cadarnhau ai 3 y cant ynteu 5 y cant o'r gweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru sy'n ddinasyddion yr UE; a

 

gofyn i'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol a ydyw'n gweld unrhyw effaith o ran prisiau'n cynyddu oherwydd newidiadau yn y gyfradd gyfnewid neu mewn perthynas â chwyddiant.


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 2

Natasha Davies, Partner Polisi, Chwarae Teg

Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru

Toby Roxburgh, Arbenigwr Economeg Gymhwysol, WWF UK

 

Papur 6 - WWF Cymru - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 7 - Chwarae Teg - tystiolaeth ysgrifenedig

Papur 8 - Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Natasha Davies, Partner Polisi, Chwarae Teg; Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru; a Toby Roxburgh, Arbenigwr Economeg Gymhwysol, WWF UK.


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 (Prif Grŵp Gwariant (MEG) Llywodraeth Leol)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

·         Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol

·         Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn nodi ei sylwadau ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18, fel y mae'n ymwneud â'r portffolio llywodraeth leol.

 


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Scrutiny of Welsh Government draft budget 2017 - 18 - Cabinet Secretary for Communities and Children

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y dull o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Martin Jennings, Uned Craffu Ariannol, y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 02/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar y gyllideb gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Alun Davies AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr Y Gymraeg

Awen Penri, Pennaeth Cangen y Gymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.1 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor yn rhoi manylion am faint o'r £4.85 miliwn a ddyrannwyd i'r gwaith o ddatblygu Cymraeg i Oedolion sydd ar ôl i gefnogi 'gwaith sylfaenol'.

 


Cyfarfod: 02/11/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu rhestr o'r safleoedd sy'n cael gwariant cyfalaf ychwanegol o ganlyniad i'r incwm ychwanegol a gynhyrchwyd gan safleoedd Cadw.

 


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Trafodaeth ynghylch y gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiwn.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch y materion a godwyd yn ystod y sesiwn.


Cyfarfod: 02/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Dr Christianne Glossop, Cyfarwyddwraig, Swyddfa y Prif Swyddog Milfeddygol

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Tony Clark, Pennaeth Cyllid, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 20/10/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cyllideb Ddrafft 2017-2018: Sesiwn friffio

  • Martin Jennings, Arweinydd y Tîm Ymchwil Cyllid ac Ystadegau

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd aelodau'r Pwyllgor bapur briffio ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 19/10/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr – Trysorlys, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Papur 2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - 3 Awst 2016 - Deiseb P-04-660 Y Pwysau Ychwanegol ar Gyllid i Ddarpariaeth Addysg sy'n Wynebu Ardaloedd Gwledig Prin eu Poblogaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; ac Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru.

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar lefel y benthyca neu ddyled a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 13/10/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Hyfforddiant craffu ariannol

Martin Jennings, Cyllid ac Ystadegau, Y Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

1.1 Cafodd Aelodau'r Pwyllgor hyfforddiant ar graffu ariannol.


Cyfarfod: 21/09/2016 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 15/09/2016 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

 


Cyfarfod: 14/09/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y dull gweithredu ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Papur i'w nodi 5

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2016 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch y ffordd o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ystyried y dull o graffu ar y gyllideb ddrafft

Papur 2 - Dull y Pwyllgor o ran craffu ar y gyllideb ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion ar gyfer y gyllideb ddrafft er mwyn llywio gwaith craffu'r Pwyllgor, a gynhelir yn ystod toriad yr haf.