Cyfarfodydd

Cyfarfod Llawn

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais i Aelodau o'r Pwyllgor gael eu hesgusodi o'r Cyfarfod Llawn ar yr adegau y gofynnwyd amdanynt a nodwyd y rhesymau pam nad oedd y pwyllgor wedi gallu dod o hyd i slot cyfarfod arall y tro hwn.

 

 

 


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheoli amser y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mercher

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur, a chytunwyd i drefnu llai o ddadleuon eraill pan fydd eitemau 30 munud fel cwestiynau'r Comisiwn wedi'u trefnu.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cyfarfod Llawn Hybrid

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth bellach y gofynnwyd amdani, a chytunwyd i dreialu cyfarfodydd llawn hybrid ar 8 a 15 Gorffennaf, i baratoi'r Senedd ar gyfer tymor yr hydref. 

Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes annog Aelodau i fynychu hyfforddiant ar y system bleidleisio o bell yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dyddiadau Toriadau a Chyfarfodydd Llawn Hybrid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid galw'r Senedd yn ôl ddwywaith ym mis Awst o dan Reol Sefydlog 34.9 i ystyried canlyniad yr adolygiadau tair wythnos o reoliadau Coronafeirws. Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir. Cytunodd y Rheolwyr Busnes y bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ddydd Mercher 5 a dydd Mercher 26 Awst.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cynnig i gynnal cyfarfodydd llawn hybrid ar 8 a 15 Gorffennaf, a chytunwyd mewn egwyddor ar y cynnig. Cadarnhaodd y Llywydd y byddai'n mynd i'r Siambr ddydd Gwener i brofi'r dechnoleg a'r trefniadau ymarferol, ac y byddai'n adrodd yn ôl i'r Pwyllgor yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Busnes y Cyfarfod Llawn: Pleidleisio o Bell, Cwestiynau Llafar, a busnes nad yw'n gysylltiedig â Covid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i'r newid i'r Rheolau Sefydlog i ddarparu ar gyfer pleidleisio o bell i'r Aelodau, a defnyddio pleidleisio o bell cyn gynted ag y bydd y Llywydd wedi penderfynu bod y system yn barod i'w defnyddio. Ychwanegir cynnig at agenda'r Cyfarfod Llawn yr wythnos nesaf.

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes hefyd mai'r dulliadu y dylid eu defnyddio i rybuddio Aelodau am bleidlais sydd ar fin digwydd fydd rhybudd llafar neu rybudd arall yn y Cyfarfod Llawn rhithwir neu hybrid.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r Llywydd ailgyflwyno Cwestiynau Llafar o'r wythnos nesaf. Byddai Cwestiynau Llafar:

        yn cynnwys cwestiynau i'r Prif Weinidog ac i ddau Weinidog arall bob wythnos, gyda phob sesiwn yn 45 munud o hyd;

        yn gallu bod ar unrhyw fater o fewn y portffolio perthnasol, ac nid oes angen eu cyfyngu i faterion Covid-19;

        yn destun terfynau amser tebyg i'r rhai a ddefnyddir ar gyfer datganiadau.

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes bod y llywodraeth, gyda'r dychweliad y Cwestiynau i'r Prif Weinidog, yn annhebygol o barhau i amserlennu datganiad gan y Prif Weinidog bob wythnos.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes na ddylid cyfyngu dadleuon yr wrthblaid na busnes y llywodraeth i faterion Covid-19 yn y dyfodol os oes materion eraill sy'n arbennig o berthnasol, ond mai'r disgwyl yw y bydd busnes yn parhau i ganolbwyntio i raddau helaeth ar faterion Covid-19.

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cyfyngiadau cyfredol o 10 cwestiwn ysgrifenedig yr wythnos a roddir ar bob Aelod yn ystod y pandemig hwn. Dywedodd y Llywydd y byddent yn dychwelyd at y mater yr wythnos nesaf a gofynwyd i'r Ysgrifenyddiaeth am ganllawiau pellach ar yr arfer mewn mannau eraill.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Llywydd alw cwestiynau ar y Datganiad a'r Cyhoeddiad Busness am amser cyfyngedig o 15 munud, gan ddechrau'r wythnos nesaf. Caiff cyfraniadau aelodau eu cyfyngu i 1 funud a'r disgwyliad yw y bydd y Gweinidog hefyd yn cadw ei hymatebion yn gryno.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd yn cyflwyno cynigion ynghylch y toriad ac ar y Cyfarfod Llawn hybrid i'r cyfarfod yr wythnos nesaf a gofynnodd i'r Rheolwyr Busnes drafod hyn â'u grwpiau yn y cyfamser.

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd mewn egwyddor i amserlennu dadl y Pwyllgor Cyllid ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru yn ystod yr wythnos olaf cyn toriad yr haf. 

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i barhau â'r arfer o amserlennu dim ond busnes yn ymwneud â Covid-19 am y tro, ac i hysbysu'r Pwyllgor o hynny. Cytunwyd hefyd y dylai'r Pwyllgor Deisebau ysgrifennu eto pe bai am amserlennu dadl yn ymwneud â deiseb yn ymwneud â Covid. 

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Busnes y Cyfarfod Llawn a'r Argyfwng Covid-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 39
 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynyddu nifer yr Aelodau a ganiateir mewn Cyfarfod Llawn rhithwir i hyd at y 60 llawn o'r wythnos ar ôl hanner tymor.  Tynnodd y Llywydd sylw at yr angen i Reolwyr Busnes barhau i hysbysu swyddogion ymlaen llawn o ran pa Aelodau fydd yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i barhau i ddefnyddio'r system bleidleisio wedi'i phwysoli, ac i rannu'r cyfarfod yn sesiynau bore a phrynhawn os bydd cynnydd sylweddol mewn busnes. Cytunodd y Rheolwyr Busnes y byddant yn gwneud penderfyniad yn wythnosol ar amser dechrau'r Cyfarfod Llawn.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ei bod yn bwysig arwain drwy esiampl a dilyn y canllawiau ymbellhau cymdeithasol tan y bydd y canllawiau hynny'n newid. Cytunwyd i ddychwelyd at faterion yn ymwneud â chyfarfodydd ffisegol neu 'hybrid' ar ôl unrhyw newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru yn unig.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i amserlennu un awr ychwanegol yr wythnos o fusnes nad yw'n fusnes y llywodraeth, gan gychwyn o'r wythnos ar ôl hanner tymor, ac amserlennu un ddadl yr wythnos am y tair wythnos nesaf, gan wrthblaid.  Nododd y Rheolwyr Busnes mai'r ddadl nesaf, o dan yr amserlen a oedd yn cael ei dilyn cyn atal busnes arferol dros dro, fyddai dadl Plaid Brexit, ond penderfynodd y Pwyllgor amserlennu'r tair dadl nesaf yn ôl trefn maint y grwpiau, a dilyn y gymhareb arferol wedi hynny. Gwrthwynebodd Caroline Jones y penderfyniad hwn. Cytunodd y Rheolwyr Busnes y byddai angen i'r dadleuon fod yn gysylltieidig â materion Cofid-19.

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn awgrymu sefydlu pwyllgor penodol ar gyfer Covid-19. Cafwyd barn wahanol ynghylch buddioldeb y cynnig, a gofynnodd y Pwyllgor i'r ysgrifenyddiaeth am bapur cwmpasu ar y broses o sefydlu pwyllgor o'r fath.

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Busnes y Cyfarfod Llawn a'r Argyfwng Covid-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 45

Cofnodion:

Roedd mwyafrif y Rheolwyr Busnes yn fodlon i'r Cyfarfod Llawn barhau i gael ei gynnal ar ddydd Mercher am y tro. Roeddent yn cytuno hefyd pe bai'r busnes yn cynyddu'n sylweddol - er enghraifft adroddiadau Pwyllgorau ar Covid-19 yn ymwneud â chraffu - byddai angen rhannu'r cyfarfod yn sesiynau bore a phrynhawn.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gynyddu'r gymhareb o nifer yr Aelodau Llafur (gan gynnwys Gweinidogion), y Ceidwadwyr Cymreig, Plaid Cymru a Phlaid Brexit i 16, 8, 7 a 3 o'r wythnos hon, gyda'r posibilrwydd o gynyddu nifer yr Aelodau i'r 60 llawn ar ôl yr hanner tymor.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes weddill yr elfennau ar y papur a chytuno i drafod gyda'u grwpiau a dychwelyd at y mater wythnos nesaf, gyda'r bwriad o wneud newidiadau ar ôl yr hanner tymor.

 

Awgrymodd Darren Millar greu pwyllgor ar wahân i ganolbwyntio ar Covid-19, fel yr argymhellwyd mewn llythyr gan Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig at y Llywydd. Gofynnodd y Llywydd i'r ysgrifenyddiaeth ddosbarthu llythyr at y Rheolwyr Busnes y tu allan i'r pwyllgor, ac i grwpiau ystyried y cynnig ynghyd â'r papur ar y Cyfarfod Llawn.

 

 


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno i amserlennu dim ond dadleuon yn ymwneud â Covid-19 yn y tymor byr, a nododd y Rheolwyr Busnes hefyd nad yw Senedd Frys rithwir yn gydnaws, ar hyn o bryd, â dadleuon a thrafodaethau ar faterion yn ymwneud â Safonau.

Er mai mater i'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yw sancsiynau, nododd y Pwyllgor Busnes hefyd efallai nad yw rhai o'r sancsiynau a restrir yn Rheol Sefydlog 22.10, megis tynnu hawliau oddi ar Aelod o ran mynediad i ystâd y Senedd, yn briodol yn yr amgylchedd seneddol rithwir.

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cais i amserlennu dadl ar NNDM7321.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cynnig a chytunwyd mai'r Pwyllgor Busnes yw'r fforwm priodol i werthuso'r ffyrdd mwyaf effeithiol o barhau i graffu yn y sefyllfa bresennol. Daethant i'r casgliad hefyd mai'r defnydd gorau o amser y Cyfarfod Llawn ar hyn o bryd yw craffu ar faterion Covid-19. Felly ni fyddent yn trefnu amser i drafod y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pleidleisio drwy ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur ac ymatebion gan Aelodau i'r ymgynghoriad, ochr yn ochr â'r wybodaeth ddiweddaraf gan Dŷ'r Cyffredin, a chytunwyd mewn egwyddor i gyflwyno cynllun pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer absenoldeb rhiant ar sail prawf tan ddiwedd y Cynulliad hwn. Gofynnodd y Pwyllgor i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno cynigion ar gyfer canllawiau a newidiadau i Reolau Sefydlog i gyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Pleidleisio drwy Ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

 

Business Managers discussed the paper and agreed that, as well as consulting with their groups on the proposals, the Llywydd would write to all Members inviting comments both on parental leave in the first instance, and also about the question of wider eligibility for proxy voting. Business Managers also asked the Secretariat to contact Clerks in the House of Commons to ascertain the expected timeframes for their review, originally expected at the end of January.

 

Business Managers agreed to return to the matter at their meeting on 15 January, where they would consider the views of their groups alongside any other responses received from Members.

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pleidleisio drwy ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Trafodwyd y papur gan y Rheolwyr Busnes, a gofynnodd Darren Miller i wrthwynebiad mewn egwyddor Grŵp y Ceidwadwyr i bleidleisio drwy ddirprwy gael ei gofnodi. Fodd bynnag, cytunodd y Rheolwyr Busnes i edrych ar gyflwyno pleidleisio drwy ddirprwy mewn dau gam. Yn gyntaf, ystyried ei weithredu ar gyfer absenoldeb rhiant yn unig, ac yn ail ystyried y posibilrwydd o'i ymestyn i salwch tymor hir a chyfrifoldebau gofalu eraill, ar ôl i Dŷ'r Cyffredin adolygu ei gynllun.

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Ysgrifenyddiaeth ddod â phapur iddynt ar yr opsiynau ar gyfer gweithredu pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer absenoldeb rhiant yn unig yn y lle cyntaf.

 

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Papur i'w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Bwrdd Taliadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Pleidleisio drwy Ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i drafod â'u grwpiau a dychwelyd ato yn eu cyfarfod ar 12 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cais i amserlennu dadl ar NNDM7127.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais. Roedd Darren Millar a Caroline Jones o blaid, ond roedd Rhun ap Iorwerth a Rebecca Evans yn erbyn, ac felly penderfyniad y mwyafrif oedd peidio â threfnu'r ddadl. Dywedodd Rhun ap Iorwerth mai'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus fyddai yn y sefyllfa orau i drafod y mater, gan ei fod wedi ystyried y mater cyn yr haf, ond dywedodd Darren Millar fod Cadeirydd y Pwyllgor wedi nodi na fyddai, yn dilyn y datganiad gan y Prif Weinidog, yn dychwelyd at y mater.

 

Cafwyd trafodaeth onest ynghylch cymhellion posibl gwahanol grwpiau wrth gefnogi neu wrthwynebu amserlennu'r cynnig.

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr gan y Dirprwy Lywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu cyfarfod byr o Bwyllgor y Cynulliad Cyfan ar 1 Hydref 2019, yn syth ar ôl yr eitem olaf o fusnes y Cyfarfod Llawn y diwrnod hwnnw, er mwyn cytuno ar gynnig i amrywio trefn drafod trafodion Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ar gyfer yr wythnos ganlynol.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Cyfarfod Llawn


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cais i amserlennu dadl ar NNDM7127.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau. Gofynasant hefyd am gyngor cyfreithiol pellach i lywio eu hystyriaeth yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y Cyfarfod Llawn