Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith gwaddol y Pwyllgor Cyllid: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-09-21 P1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Gwaith Gwaddol y Pwyllgor Cyllid: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwaith Gwaddol y Pwyllgor Cyllid: Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol Llywodraeth Leol

Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Caffael Masnachol a Strategaeth Grwp

 

Papurau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar waith gwaddol y Pwyllgor Cyllid gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys; Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid; Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol Llywodraeth Leol; a Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Caffael Masnachol a Strategaeth Grŵp.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i ddarparu:

 

-        Rhagor o wybodaeth trwy'r Gweinidog Addysg ynghylch dyraniad cyllid ar gyfer ymchwil mewn Sefydliadau Addysg Uwch.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod papur y flaenraglen waith

Papurau ategol:

 

FIN(5)-06-21 P7 – Papur y flaenraglen waith 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 08/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Trafod y flaenraglen waith

Papurau ategol:

FIN(5)-01-21 P9 – Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 23/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y bumed Senedd

Papurau ategol:

FIN(5)-23-20 P2 – Papur cwmpasu ar yr ymchwiliad etifeddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar yr ymchwiliad etifeddiaeth.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith

Papurau ategol:

FIN(5)-15-20 P3 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Papur ategol:

Papur 9 – Blaenraglen waith: yr hydref

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol Papur cwmpasu

Papur 3 - Papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu a chytunodd ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN3 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Adroddiadau Statudol - 29 Mai 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Papur ategol:

Papur 3 – Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 12/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Trafod y flaenraglen waith

Papur 3 - Blaenraglen waith y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafod y flaenraglen waith

Papur 1 - Blaenraglen waith y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar ddod

Papur 3 - Y dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar y gweill

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Ystyriodd y Pwyllgor y papur ar y dull o graffu ar ddeddfwriaeth sydd ar ddod.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Lywodraeth Cymru at y Gwir Anrhydeddus Nicky Morgan AS - Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad Pwyllgor y Trysorlys i anghydbwysedd rhanbarthol yn economi’r DU - 9 Awst 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith

Papur 6 - Blaenraglen waith y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod gwaith craffu ariannol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y broses graffu ariannol ar gyfer y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi – Papur cefndirol

Papur 2 - Papur cefndirol: Trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cefndir ar trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Taliadau cadw mewn contractau adeiladu - 6 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Papur 4 - Blaenraglen waith: Haf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf 2019 a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Taliadau cadw yn y diwydiant adeiladu

Papur 4 - Taliadau cadw yn y diwydiant adeiladu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Papur 1 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Adborth o fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth

Papur 4 – Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Papur 5 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Rhoddodd y Cadeirydd adborth i'r Pwyllgor ar fforwm y Cadeiryddion ar 20 Mawrth.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith

Papur 6 - y flaenraglen waith: tymor y gwanwyn 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 19/09/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Mentrau Senedd@

Papur 3 - Llythyr gan y Llywydd - mentrau Senedd@ – 18 Gorffennaf 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y mentrau Senedd@ arfaethedig.

 


Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Trafod y flaenraglen waith

Papur 8 – Blaenraglen waith: Hydref 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Papur 5 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr haf.


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith - Papur cwmpasu

Papur 2 - Blaenraglen waith - Papur cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.

 


Cyfarfod: 19/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Papur 2 - Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 09/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Senedd@Casnewydd

Papur 3 - Papur cynnig Senedd@Casnewydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal cyfarfod allanol ffurfiol yng Nghasnewydd ac i gymryd rhan mewn sesiwn ymgysylltu addysgol fel rhan o'r digwyddiad Senedd@Casnewydd ar 23 Mawrth 2017.

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith - Papur cwmpasu

Papur 4 - Papur cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6. Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu'r flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Y flaenraglen waith

Papur 4 - Blaenraglen waith - tymor y gwanwyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn.

 


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ystyried rhaglen waith dros dro tymor yr hydref

Papur 3 - Papur Clawr y rhaglen waith dros dro

Papur 4 - Rhaglen waith dros dro y pwyllgor yn ystod Tymor yr Hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei raglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi ei raglen waith ar ei wefan.