Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/07/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 9.)

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor


Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 9.)

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor


Cyfarfod: 11/06/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 19/05/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

6.1Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunwyd i ddechrau paratoi ar gyfer craffu ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU, Bil Pysgodfeydd y DU a Bil Amgylchedd y DU, gan ragweld y cânt eu gosod gerbron y Cynulliad.

 


Cyfarfod: 04/12/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

Trafod blaenraglen waith ddrafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i benodi hwylusydd allanol ar gyfer gwaith ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020 - 2040.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Flaenraglen Waith a gyhoeddir ar ei wefan yn nhymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

Cynnig ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i gynnal digwyddiad yn Sioe Frenhinol Cymru ddydd Mercher 24 Gorffennaf.

 

8.2 Trafododd yr Aelodau gynnwys a fformat arfaethedig y digwyddiad. Bydd cynigion mwy manwl yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor i’w cytuno mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i wneud rhagor o waith ar yr Ardaloedd Gwarchodedig Morol.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith cychwynnol ar Bolisi Cynllunio Cymru.

 


Cyfarfod: 21/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Y flaenraglen waith: y dull o fynd i’r afael ag egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu yn ôl at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i ystyried y materion sy'n ymwneud ag egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol ymhellach.
7.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymgymryd â gwaith pellach ar egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol ar bwynt priodol yn ei raglen waith, ac ar ôl cyhoeddi ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Blaenraglen waith: dull ar gyfer brandio a phrosesu bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Sesiwn graffu blynyddol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu blynyddol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman, Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru

Syr David Henshaw, Cadeirydd, Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Chaniatáu, Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Clare Pillman a Ceri Davies.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn a chytunodd arno. Cytunodd hefyd i wneud gwaith ar dlodi bwyd yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

Llwybr datgarboneiddio: trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 06/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ar ôl y sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet yn y cyfarfod Pwyllgor ar 8 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar adfer bioamrywiaeth a chytunodd arno. Cytunodd hefyd i ymgymryd ag ymchwiliad yn ystod tymor y gwanwyn.

 


Cyfarfod: 28/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Digwyddiad i randdeiliaid: Rhaglen datgarboneiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cynhaliodd y Pwyllgor waith ymgysylltu gyda rhanddeiliaid fel rhan o’i waith o graffu ar Reoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018.


Cyfarfod: 08/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Trafod y flaenraglen waith.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'w derfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth.

 

3.2 Trafododd y Pwyllgor ymchwiliadau posibl ar gyfer tymor y gwanwyn. Cytunodd i gynnal ymchwiliad i fioamrywiaeth cyn gynted â phosibl yn ôl ei raglen waith. Bydd y Pwyllgor yn trafod papur cwmpas a dull gweithredu maes o law.

 


Cyfarfod: 24/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor o ran egwyddor i ymweld â Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig fel rhan o ddigwyddiad Senedd@Aberystwyth ar 6 Rhagfyr.

 


Cyfarfod: 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwnaeth y Pwyllgor drafod a chytuno ar ei ddull gweithredu o ran trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaethyddiaeth.

 


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cais gan Tidal Electric Cyf i roi cyflwyniad ar ei brosiect ynni adnewyddadwy mewn cyfarfod yn y dyfodol. Cytunodd yr aelodau i beidio â chytuno â'r cais yn yr achos hwn.

 


Cyfarfod: 26/09/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Papur ar waith yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd arni. Cytunodd hefyd i wneud gwaith yn y dyfodol ar fioamrywiaeth ac ar seilwaith dŵr Cymru.

 


Cyfarfod: 18/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 04/07/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i lunio adroddiad ar yr ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' cyn toriad yr haf.

 


Cyfarfod: 18/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y Blaenraglen Waith ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2018.

 


Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y flaenraglen waith arfaethedig, gan gytuno i ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch tanau ar safleoedd ailgylchu ac ymgymryd â darn byr o waith ar gynigion ar gyfer cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion untro.

 


Cyfarfod: 22/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith. Bydd yn cynnwys:

 

-        gwneud gwaith pellach ar yr ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru;

-        ymgymryd â gwaith ar ansawdd aer;

-        trafod Cynllun Morol arfaethedig Llywodraeth Cymru; a

-        gwahodd Prif Weithredwr newydd Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfarfod y Pwyllgor yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 08/11/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1.)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynglŷn â Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1.)

Pennu strategaeth a chynllunio ymlaen llaw


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 9)

Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei Flaenraglen Waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd i gynnal ymchwiliad byr i brosiectau ynni cymunedol.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

5 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith a chytunwyd i ymgymryd â nifer o ymweliadau fel rhan o'r ymchwiliad i Bolisi Coedwigaeth a Choetiroedd yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4.)

4. Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 1)

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor y gwanwyn 2017.

 


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

Newid hinsawdd - dull o graffu

Dr Paul Livingstone (safbwynt o Seland Newydd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi papur ar ei ddull o graffu ar newid hinsawdd.

 


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 10)

Ymchwiliadau arfaethedig - trafod cylchoedd gorchwyl

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar Flaenraglen Waith Ddrafft y Pwyllgor

 


Cyfarfod: 12/10/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

Rhaglen waith amlinellol: mis Hydref 2016 hyd at fis Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei raglen waith amlinellol.

 


Cyfarfod: 14/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 5)

Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer ymweliadau â safleoedd yng Ngheredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar y paratoadau ar gyfer eu hymweliad â Cheredigion.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith: paratoadau ar gyfer tymor yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar y paratoadau ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 14/09/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 4)

Blaenraglen waith: cyflwyniad i waith y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd yr Aelodau gyflwyniad ar waith y Gwasanaeth Ymchwil.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

Ymgynghoriad yn ystod toriad yr haf: Trafod yr opsiynau

Cofnodion:

Bu aelodau’r Pwyllgor yn trafod opsiynau ar gyfer ymgynghoriad yn ystod toriad yr haf.

 


Cyfarfod: 07/07/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Trafod Busnes Cynnar

Bydd y Cadeirydd yn cyflwyno papur i ddechrau trafodaeth ar sut y gallai'r Pwyllgor fod yn dymuno mynd o gwmpas ei waith.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y busnes cynnar a gâi ei gyflawni gan y Pwyllgor, gan gytuno i'w drafod yn fanylach yn y cyfarfod nesaf. 

 

2.2 Derbyniwyd cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar 13 Gorffennaf 2016.

 


Cyfarfod: 07/07/2016 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (Eitem 3)

3 Cyflwyniad i Gefnogaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu