Cyfarfodydd

Deddfwriaeth

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.1)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4.2)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4.)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio Paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dyddiad cau o ddydd Gwener 10 Gorffennaf, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad roi adroddiad ar y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Gofynion Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7 (5) o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dyddiad cau o ddydd Gwener 10 Gorffennaf, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad roi adroddiad ar y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dyddiad cau o ddydd Gwener 10 Gorffennaf, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad roi adroddiad ar y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 21

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y papur a chytunwyd i ddod â'r dyddiad cau ymlaen ar gyfer adrodd ar Femorandwm y Bil Cyllid o 2 Gorffennaf i 18 Mehefin, oherwydd bod amserlen Senedd y DU wedi'i chyflymu.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar derfyn amser cyflwyno adroddiad o ddydd Iau 12 Mehefin ar gyfer y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar gyfer Rheoliadau Rhif 4 a Rheoliadau Rhif 5. Cytunodd y Trefnydd i ystyried a allai unrhyw reoliadau yn y dyfodol gael eu hamserlennu i'w trafod yn gynt, a chaniatáu ychydig o amser i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad. 

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 33

Cofnodion:

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar derfyn amser Cyfnod 2 o 9 Hydref 2020, ac y dylai'r cyfnod o gyflwyno gwelliannau ailagor yn ystod wythnos olaf toriad yr haf fel y cynigiodd y pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 36

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymestyn y dyddiad cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm ar y Bil Amgylchedd i 2 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i bennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef dydd Iau 14 Mai, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i bennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef dydd Iau 14 Mai, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd ar Reoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Rhanddirymiad Tyfu Amrywiaeth o Gnydau) (Cymru) 2020.

 


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen ar gyfer y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49
 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyrau gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a chytunwyd i atal trafodion Cyfnod 2 dros dro, gan gynnwys peidio â chyflwyno gwelliannau. Dywedodd y Trefnydd fod y llywodraeth yn gobeithio dod â chynnig am amserlen newydd i'r pwyllgor yn y dyfodol agos.

 

 


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf, unwaith y bydd y Cabinet wedi trafod y rhaglen ddeddfwriaethol yr wythnos nesaf.

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes hefyd i swyddogion ymchwilio i sut y gallai trafodion Cyfnod 2 weithio yn yr amgylchiadau presennol, naill ai'n rhithiol neu'n bersonol gan barchu rheolau ymbellhau cymdeithasol yr un pryd.

 

 


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i'w nodi - Deddfwriaeth yng ngoleuni COVD-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 

 


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ymdrin ag Offerynnau Statudol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63
 • Cyfyngedig 64

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a'r llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Cytunwyd ar y broses a gynigiwyd yn y papur ar gyfer ystyried ac adrodd ar Offerynnau Statudol.

 

Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ddweud y bydd y Pwyllgor Busnes yn ystyried gwaith pwyllgorau yn ehangach yn ei gyfarfod nesaf, ac y bydd yn adolygu rôl y Pwyllgor hwnnw bryd hynny.

 

 


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 69

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes beidio â gosod amserlen ar gyfer ystyried y rheoliadau hyn.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78

Cofnodion:

 

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) gyda 13 Gorffennaf 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 1 a 16 Hydref 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 2. Nododd y Rheolwyr Busnes y tebygolrwydd uchel y byddai angen i'r amserlen hon newid hefyd.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) gyda 22 Mai 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar gyfer Cam 1 a 16 Gorffennaf 2020 fel dyddiad cau ar gyfer adrodd ar gyfer Cam 2.

Dywedodd y Trefnydd fod y llywodraeth yn bwriadu cyflwyno'r Bil Partneriaeth Gymdeithasol ychydig cyn toriad yr haf. Gan fod y Rheolwyr Busnes am leihau'r pwysau amserlennu ar y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, cytunwyd i ysgrifennu at y pwyllgor hwnnw ac at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papur i'w nodi - llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 91

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

 

Nodwyd y llythyr gan y Rheolwyr Busnes, a chytunwyd eto i edrych ar yr adeg sydd ar gael ar gyfer cynnal gwaith craffu Cyfnod 1 fel rhan o'u gwaith etifeddiaeth. 

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 103

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddyddiad cau o dydd Iau 5 Rhagfyr i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a'r Pwyllgor Cyllid adrodd ar y Gorchymyn drafft.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyrau gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 108
 • Cyfyngedig 109

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol adrodd ar Reoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2019, a Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019 erbyn dydd Iau 21 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 25/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 137

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i bwyllgor i graffu ymhellach arno, o ystyried amserlen Seneddol dynn y Bil yn San Steffan, ond nodwyd y gallai'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ystyried yn ei gyfarfod ddydd Iau. Nododd y Rheolwyr Busnes fod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer y Memorandwm wedi'i threfnu ar gyfer 12 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer ystyried y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 140

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ystyried ei egwyddorion cyffredinol, ac ysgrifennu at y pwyllgor i ymgynghori ar yr amserlen arfaethedig.

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 147

Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 156
 • Cyfyngedig 157
 • Cyfyngedig 158

Cofnodion:

Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd yr eitem hon, gan mai'r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Yn dilyn y ddau ymateb a gafwyd gan y Pwyllgor MCD a'r Pwyllgor NHAMG, cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor MCD ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 1, ond cytunodd i ddychwelyd maes o law i'r amserlen a gynigiwyd yn sgil y sylwadau yn llythyr y Pwyllgor MCD ynghylch cael ymestyn yr amserlen ar gyfer Craffu Cyfnod 1.

 

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu