Cyfarfodydd

Deddfwriaeth - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes am ragor o wybodaeth am amserlen y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd a chytunodd y Trefnydd i ddosbarthu nodyn gyda mwy o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 23/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3) ar y Bil Cam-drin Domestig i graffu arno.

 

 


Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Trefniadau ar gyfer craffu ar is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gael ei ddwyn i sylw Aelodau newydd o’r Senedd.  

 

Nododd y Pwyllgor hefyd y goblygiadau ar gyfer craffu ar is-ddeddfwriaeth ar ddechrau'r Chweched Senedd, ac yn benodol, unrhyw oedi wrth sefydlu'r pwyllgor cyfrifol newydd o dan Reol Sefydlog 21.

 

 


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 19

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i:

 

 • gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad a'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig i graffu arno gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 25 Mawrth 2021;
 • cyfeirio'r Memorandwm ar Fil y Lluoedd Arfog at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 25 Mawrth 2021;
 • cyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif 2) ar y Bil Amgylchedd yn ffurfiol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig i graffu arno gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 18 Mawrth 2021; a
 • nodi dyddiadau'r ddadl ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol arfaethedig ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri) (Rhif 2) (2 Mawrth) a'r Bil Cam-drin Domestig a'r Bil Gwasanaethau Ariannol (y ddwy ar 16 Mawrth).

 

 


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) - Effaith ar Fusnes y Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 24

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor y dylai'r Senedd ddechrau ar gyfnod o doriad o 7 Ebrill tan 28 Ebrill 2021 a elwir yn gyfnod 'cyn y diddymiad', ac y dylai busnes y Senedd yn ystod y cyfnod hwn gael ei gyfyngu i'r hyn sy'n gysylltiedig â dibenion penodol y diddymiad byrrach fel yr amlinellir yn y Bil.

 

Nododd y Pwyllgor, pe bai'r Bil yn cael ei basio, y bydd cynigion manwl yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Busnes yn ei gyfarfod naill ai ar 22 Chwefror neu 1 Mawrth.

 

Cytunodd y Trefnydd i ddosbarthu canllawiau 'purdah' Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfnod yr etholiad (toriad cyn y diddymiad a’r diddymiad) i Reolwyr Busnes.

 

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 26/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cynigion Cydsyniad Offeryn Statudol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37
 • Cyfyngedig 38
 • Cyfyngedig 39
 • Cyfyngedig 40
 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Rhoddodd y Llywydd wybod i Reolwyr Busnes y bydd yn ymateb i gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y mater hwn, ac yn anfon copi at y Pwyllgor Busnes.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd o 11 Ionawr 2021, a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd o 4 Chwefror 2021.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil y Farchnad Fewnol at bwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 51

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y bydd angen i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y Gorchymyn erbyn dydd Iau 3 Rhagfyr.

 

 


Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. Cytunodd y Pwyllgor i gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Gwasanaethau Ariannol at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad, a'r Memorandwm Atodol ar y Bil Masnach at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 18 Rhagfyr ar gyfer y ddau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

 


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i barhau i adolygu'r broses.

 

 


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 4) ar y Bil Pysgodfeydd i graffu arno.

 

 


Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rheoliadau Coronafeirws

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y papur a daeth i'r casgliad bod byrhau amserlenni cyffredinol ar gyfer trafod Rheoliadau, ar y cyd ag argaeledd cyfleoedd eraill i drafod Rheoliadau newydd, yn un ffordd ymlaen.

 

Dywedodd y Trefnydd wrth Reolwyr Busnes nad oedd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) 2020 wedi newid yn sylweddol o reoliadau Rhif 15, ac eithrio lleoliad.

 

Gofynnodd y Pwyllgor Busnes i swyddogion ymgynghori â Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ganfod dull y gellir ystyried rheoliadau tebyg yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ar ôl iddynt ddod i rym yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol, a dyddiad y ddadl arfaethedig yn y Cyfarfod Llawn o 3 Tachwedd ar gyfer y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) a 6 Hydref ar gyfer y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pysgodfeydd.

Cyfeiriodd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Marchnad Fewnol y DU at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 19 Tachwedd 2020. 

 

Cytunodd y Pwyllgor i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth i graffu arno.

 

 


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a dyddiad arfaethedig yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer y memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil Tân a Diogelwch.

 

Cytunodd y Pwyllgor i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Pysgodfeydd i graffu arno.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cam-drin Domestig i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad o 5 Tachwedd.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri) (Rhif 2) i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad o 5 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 93

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gais y pwyllgor am slot cyfarfod ychwanegol ar 20 Gorffennaf.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd ar yr amserlen ddiwygiedig arfaethedig ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 1 ar 2 Hydref 2020 ac ar Gyfnod 2 ar 4 Rhagfyr 2020.

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

 

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gyda therfyn amser ar gyfer adrodd ar gyfer Cyfnod 1, sef 4 Rhagfyr 2020 ac ar gyfer Cyfnod 2, sef 5 Chwefror 2021.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio Paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dyddiad cau o ddydd Gwener 10 Gorffennaf, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad roi adroddiad ar y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rheoliadau Gofynion Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7 (5) o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 106

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dyddiad cau o ddydd Gwener 10 Gorffennaf, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad roi adroddiad ar y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 109

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dyddiad cau o ddydd Gwener 10 Gorffennaf, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad roi adroddiad ar y rheoliadau.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y papur a chytunwyd i ddod â'r dyddiad cau ymlaen ar gyfer adrodd ar Femorandwm y Bil Cyllid o 2 Gorffennaf i 18 Mehefin, oherwydd bod amserlen Senedd y DU wedi'i chyflymu.

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar derfyn amser cyflwyno adroddiad o ddydd Iau 12 Mehefin ar gyfer y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar gyfer Rheoliadau Rhif 4 a Rheoliadau Rhif 5. Cytunodd y Trefnydd i ystyried a allai unrhyw reoliadau yn y dyfodol gael eu hamserlennu i'w trafod yn gynt, a chaniatáu ychydig o amser i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad. 

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 126

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymestyn y dyddiad cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm ar y Bil Amgylchedd i 2 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 129

Cofnodion:

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar derfyn amser Cyfnod 2 o 9 Hydref 2020, ac y dylai'r cyfnod o gyflwyno gwelliannau ailagor yn ystod wythnos olaf toriad yr haf fel y cynigiodd y pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i bennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef dydd Iau 14 Mai, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd ar Reoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Rhanddirymiad Tyfu Amrywiaeth o Gnydau) (Cymru) 2020.

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 137

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i bennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef dydd Iau 14 Mai, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad adrodd ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

 

 


Cyfarfod: 04/05/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Amserlen ar gyfer y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 144
 • Cyfyngedig 145

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyrau gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a chytunwyd i atal trafodion Cyfnod 2 dros dro, gan gynnwys peidio â chyflwyno gwelliannau. Dywedodd y Trefnydd fod y llywodraeth yn gobeithio dod â chynnig am amserlen newydd i'r pwyllgor yn y dyfodol agos.

 

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 148

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf, unwaith y bydd y Cabinet wedi trafod y rhaglen ddeddfwriaethol yr wythnos nesaf.

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes hefyd i swyddogion ymchwilio i sut y gallai trafodion Cyfnod 2 weithio yn yr amgylchiadau presennol, naill ai'n rhithiol neu'n bersonol gan barchu rheolau ymbellhau cymdeithasol yr un pryd.

 

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur i'w nodi - Deddfwriaeth yng ngoleuni COVD-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 155

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 

 


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Ymdrin ag Offerynnau Statudol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 158
 • Cyfyngedig 159

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a'r llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Cytunwyd ar y broses a gynigiwyd yn y papur ar gyfer ystyried ac adrodd ar Offerynnau Statudol.

 

Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ddweud y bydd y Pwyllgor Busnes yn ystyried gwaith pwyllgorau yn ehangach yn ei gyfarfod nesaf, ac y bydd yn adolygu rôl y Pwyllgor hwnnw bryd hynny.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 164

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes beidio â gosod amserlen ar gyfer ystyried y rheoliadau hyn.

 

 


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 169

Cofnodion:

 

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) gyda 13 Gorffennaf 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 1 a 16 Hydref 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 2. Nododd y Rheolwyr Busnes y tebygolrwydd uchel y byddai angen i'r amserlen hon newid hefyd.

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 174

Cofnodion:


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 177

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) gyda 22 Mai 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar gyfer Cam 1 a 16 Gorffennaf 2020 fel dyddiad cau ar gyfer adrodd ar gyfer Cam 2.

Dywedodd y Trefnydd fod y llywodraeth yn bwriadu cyflwyno'r Bil Partneriaeth Gymdeithasol ychydig cyn toriad yr haf. Gan fod y Rheolwyr Busnes am leihau'r pwysau amserlennu ar y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, cytunwyd i ysgrifennu at y pwyllgor hwnnw ac at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol.

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Papur i'w nodi - llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 182

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur i’w nodi: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 191

Cofnodion:

 

Nodwyd y llythyr gan y Rheolwyr Busnes, a chytunwyd eto i edrych ar yr adeg sydd ar gael ar gyfer cynnal gwaith craffu Cyfnod 1 fel rhan o'u gwaith etifeddiaeth. 

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 196

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ddyddiad cau o dydd Iau 5 Rhagfyr i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a'r Pwyllgor Cyllid adrodd ar y Gorchymyn drafft.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyrau gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 203
 • Cyfyngedig 204

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol adrodd ar Reoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2019, a Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019 erbyn dydd Iau 21 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 25/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 227

Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 230

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i bwyllgor i graffu ymhellach arno, o ystyried amserlen Seneddol dynn y Bil yn San Steffan, ond nodwyd y gallai'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ystyried yn ei gyfarfod ddydd Iau. Nododd y Rheolwyr Busnes fod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer y Memorandwm wedi'i threfnu ar gyfer 12 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer ystyried y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 233

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ystyried ei egwyddorion cyffredinol, ac ysgrifennu at y pwyllgor i ymgynghori ar yr amserlen arfaethedig.

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 240

Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 247
 • Cyfyngedig 248
 • Cyfyngedig 249

Cofnodion:

Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd yr eitem hon, gan mai'r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Yn dilyn y ddau ymateb a gafwyd gan y Pwyllgor MCD a'r Pwyllgor NHAMG, cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor MCD ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 1, ond cytunodd i ddychwelyd maes o law i'r amserlen a gynigiwyd yn sgil y sylwadau yn llythyr y Pwyllgor MCD ynghylch cael ymestyn yr amserlen ar gyfer Craffu Cyfnod 1.

 

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Deddfwriaeth