Cyfarfodydd

Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Canllawiau etholiadol y Senedd i Weinidogion a staff Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2
 • Cyfyngedig 3

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y ddau ddarn o ganllawiau.

 

 


Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr gan y Bwrdd Taliadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i anfon ateb interim, yn hysbysu'r Bwrdd Taliadau bod y Pwyllgor wrthi'n adolygu'r Rheolau Sefydlog ar grwpiau.

 

 


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 13

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr yn cadarnhau sefydlu grŵp newydd y Gynghrair Annibynnol ar gyfer Diwygio, a nodi na fyddai'r grŵp yn cael ei alw yn ystod cwestiynau arweinwyr na llefarwyr.

 

 


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Papur(au) i’w nodi


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr gan y Trefnydd a’r Cwnsler Cyffredinol:

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papurau i'w nodi


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar y cyfnod cyn yr etholiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y canllawiau. Nododd Darren Millar fod paragraff 10 yn sôn am gyngor ar wahân i Gynghorwyr Arbennig Llywodraeth Cymru a gofynnodd a ellid rhannu hyn gyda'r Rheolwyr Busnes. Cytunodd y Trefnydd i rannu'r cyngor os yn bosibl.

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papurau i’w nodi


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Llythyr at y Llywydd gan y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 36

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i aros am ymatebion gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol cyn ystyried ymhellach.

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Papur i'w nodi - Gohebiaeth at y Llywydd


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr at y Prif Weinidog gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch slotiau gweinidogion ar ddydd Llun

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y ddau lythyr, ac awgrymu y gallai Cadeirydd y Pwyllgor ddymuno codi'r mater o Weinidogion yn mynychu slotiau Pwyllgorau ar brynhawn dydd Llun yn Fforwm y Cadeiryddion.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Llythyr gan y Prif Weinidog at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch slotiau gweinidogion ar ddydd Llun

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Busnes