Cyfarfodydd

Enwebu Llywydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/05/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Ethol Llywydd o dan Reol Sefydlog 6

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gwahoddodd y Llywydd (Y Fonesig Rosemary Butler) enwebiadau yn unol â Rheol Sefydlog 6.6.

 

Cafodd Elin Jones ei henwebu gan Dai Lloyd.

Eiliodd Jane Hutt yr enwebiad.

 

Cafodd Dafydd Elis-Thomas ei enwebu gan Adam Price.

Eiliodd Neil Hamilton yr enwebiad.

 

Gwahoddodd y Llywydd yr ymgeiswyr i annerch y Cynulliad.

 

Gan fod dau enwebiad, cynhaliwyd pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 6.8.

 

Canlyniad y bleidlais gudd oedd:

Elin Jones

 

Dafydd Elis-Thomas

Ymatal

Cyfanswm

34

25

1

60


 Cyhoeddodd y Llywydd fod Elin Jones wedi’i hethol yn Llywydd.

 

Daeth Elin Jones i’r Gadair ac annerch y Cynulliad.