Cyfarfodydd

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021 –

 

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud)

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Biliau Cydgrynhoi

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Busnes Cynnar yn Dilyn Etholiad Senedd

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Sub Judice

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Adalw’r Senedd

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth Pwyllgorau

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau Amrywiol

o    Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Rheolau Sefydlog Dros Dro

·         Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Diffiniad o Grwpiau Gwleidyddol (15 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad – Adroddiad 05-21 (15 munud)

·         Cyfnod Pleidleisio (15 munud)

·         Datganiadau Cloi (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 09/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Mawrth 2021 –

 

·         Cynnig i benodi Comisiynydd Safonau’r Senedd (5 munud)

 

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021 –

 

·         Cynnig i Gymeradwyo'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd (5 munud)

 

 


Cyfarfod: 02/03/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Mawrth 2021 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: A ddylid datganoli darlledu?  (30 munud) – gohiriwyd tan 24 Mawrth

 

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu:  Archwilio datganoli darlledu: sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni? (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 23/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Mawrth 2021 –

 

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Gweithio o Bell: y Goblygiadau i Gymru (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: A ddylid datganoli darlledu?  (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 09/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 24 Chwefror 2021 -

 

·         Eitem Dadl ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru (45 munud)

Dydd Mercher 3 Mawrth 2021 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: A ddylid datganoli darlledu?  (30 munud) – gohiriwyd tan 17 Mawrth

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant (630 munud)

·         Dadl ar ddeisebau yn ymwneud â rhaglen frechu COVID-19 (30 munud) 

Dydd Mercher 10 Mawrth 2021 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar adferiad hirdymor o Covid-19 (60 munud)

·         Dadl ar ddeiseb P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng (30 munud).

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

 

Senedd Ieuenctid Cymru

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes mai cyfres o ddatganiadau fydd yr eitem ar 24 Chwefror, yn hytrach na dadl, felly ni fydd pleidlais ar y diwedd. Amlinellodd hefyd y strwythur arfaethedig yn fanylach, gan gynnwys y byddai'r Prif Weinidog ac arweinwyr y pleidiau yn cael eu gwahodd i gyfrannu.

 

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr oddi wrth Llyr Gruffydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar y Cynnig i Ddirymu Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 ar 3 Mawrth 2021. 

 

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Eitem o fusnes ar y cyd - Senedd Cymru a Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr eitem o fusnes ar y cyd ar 24 Chwefror 2021, i ddechrau am 12:45 ac i’w chymryd cyn busnes y llywodraeth.

 

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd tan 24 Chwefror

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud) - gohiriwyd tan 24 Chwefror

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud) gohiriwyd tan 24 Chwefrord

·         Dadl Fer – David Melding (Canol De Cymru) – gohiriwyd tan 24 Chwefror

 

 

Dydd Mercher 24 Chwefror 2021 -

 

·         Dadl ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru (45 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd o 10 Chwefror

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud) - gohiriwyd o 10 Chwefror

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud) gohiriwyd o 10 Chwefror

·         Amser a neilltuwyd i Grŵp y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio (30 munud) - gohiriwyd tan 3 Mawrth

·         Dadl Fer – David Melding (Canol De Cymru) – gohiriwyd o 10 Chwefror

Dydd Mercher 3 Mawrth 2021 –

 

·         Cynnig i Ddirymu Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: A ddylid datganoli darlledu?  (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Grŵp y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio (30 munud) - gohiriwyd o 24 Chwefror

 

Diolchodd y Trefnydd i'r Rheolwyr Busnes am symud busnes y Senedd i wneud lle i ddeddfwriaeth y llywodraeth.

 

 


Cyfarfod: 26/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 24 Chwefror 2021 -

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Grŵp y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 19/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu'r eitemau busnes canlynol, a chytunodd i adolygu'r busnes ar gyfer 10 Chwefror ar ôl i'r amserlen ar gyfer y Bil Brys gael ei chadarnhau.

 

Dydd Mercher 10 Chwefror 2021 -

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 12/01/2021 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, tra mae’r Cyfarfodydd Llawn yn parhau'n rhithwir, bydd holl ddadleuon prynhawn Mercher yn 30 munud o hyd, oni bai bod y Cadeirydd yn cyflwyno'r achos dros ddadl 60 munud. Am y cyfnod hwn, bydd pob cyfraniad gan Aelodau ar wahân i'r rhai sy'n agor neu'n cau yn 3 munud yn hytrach na 5.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021 -

·                     Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·                     Amser a neilltuwyd i Grŵp y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio (30 munud)

Dydd Mercher 27 Ionawr 2021 -

 

·         Penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru Dros Dro (15 munud)

·         Dadl Fer - Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

·         Dadl Fer – Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mercher 3 Chwefror 2021 -

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Clyw fy nghân: Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud)

·         Dadl Fer – Laura Anne Jones (Dwyrain De Cymru) (30 munud)

·         Dadl Fer - Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021 -

·         Dadl ar ddeisebau P-05-1063 a P-05-1074: mynediad i gyfleusterau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod y cyfyngiadau symud (60 munud)

·         Dadl ar ddeiseb P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021 -

·         Dadl ar ddeiseb P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 27 Ionawr 2021 -

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021 -

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021 -

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Hawliau plant yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn ar yr amserlen: Cafodd y Rheolwyr Busnes wybodaeth am faterion sy'n berthnasol i amserlennu'r ddadl ar Adroddiad 03-20.

 

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020 –

·         Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad – Adroddiad 03-20 (15 munud)

 

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021 -

·         Dadl ar ddeiseb P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Grŵp Cynghrair Diwygio Annibynnol (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 24/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020 –

 • Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad – Adroddiad 02-20 (15 munud)

 

Dydd Mercher 16 Rhagfyr 2020 –

 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cadernid Meddwl: ddwy flynedd yn ddiweddarach (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar effaith y pandemig ar y Gymraeg (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020 –

·                     Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·                     Dadl ar ddeiseb P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu (30 munud)

·                     Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 10/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Effaith argyfwng COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Datgarboneiddio trafnidiaeth (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020 –

             Dadl ar Ddeiseb P-05-1060 Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud (30 munud)

 

             Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol (60 30 munud)

 

Dydd Mercher 25 Tachwedd 2020 –

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu'r ddadl ar y ddeiseb ar gyfer dydd Mercher nesaf am 30 munud, a gofynnodd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau leihau'r amser ar gyfer eu dadl ar y diwrnod hwnnw i 30 munud i ddarparu ar gyfer hyn.

 

 


Cyfarfod: 20/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddileu dadl grŵp Plaid Brexit a drefnwyd ar gyfer dydd Mercher 4 Tachwedd ac i drefnu'r eitemau busnes canlynol:

 

Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020 –

 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Effaith yr achosion o COVID-19 ar dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau. (30 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes, gan fod wythnos gyntaf busnes y Cyfarfod Llawn ar ôl hanner tymor yn ystod ail wythnos cyfnod atal byr y coronafeirws (3 a 4 Tachwedd), y byddai'r trafodion yn cael eu cynnal yn rhithwir (h.y. gyda'r holl Aelodau'n cymryd rhan ar Zoom). Byddai busnes yn cael ei gyfyngu i faterion sy’n dyngedfennol o ran amser lle y bo'n bosibl, gyda phleidleisiau lle bo angen. Byddai'r llywodraeth yn adolygu'r busnes a drefnwyd ar gyfer 3 Tachwedd, gyda newidiadau ar ôl i'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes gael ei gyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 13/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cyfarfod: 06/10/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid gofyn i gadeiryddion pwyllgorau a allai eu dadleuon fod mewn slotiau 30 neu 45 munud, yn hytrach na 60, fel mater o drefn.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020 –

 

·         Cynnig i nodi’r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2019-20 (30 munud)

·         Dadl ar ddeisebau: addysgu hanes mewn ysgolion (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 7 Hydref 2020 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: - Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb (60 munud) - gohiriwyd tan 14 Hydref

·         Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad – Adroddiad 01-20 (15 munud)

·         Cynnig i ddirprwyo awdurdod i wneud y trefniadau ar gyfer recriwtio Comisiynydd Safonau newydd i'r Prif Weithredwr a'r Clerc (5 munud)

·         Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad – Tâl y Comisiynydd Safonau Dros Dro (15 munud)

 

Dydd Mercher 14 Hydref 2020 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: - Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb (60 munud) - gohiriwyd o 7 Hydref

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)gohiriwyd tan 4 Tachwedd

 

Dydd Mercher 21 Hydref 2020 –

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar Ddeiseb P-05-1003: Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 22/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Gofynnodd y Llywydd i'r Ysgrifenyddiaeth am bapur ar sut y gellid defnyddio'r amser sydd ar gael ar gyfer busnes dydd Mercher yn fwy effeithlon. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r busnes ar gyfer 7 Hydref er mwyn lleihau hyd cyffredinol y cyfarfod.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 14 Hydref 2020 –

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 74

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd ynghyd â'r papur, a chytunodd i drefnu'r ddadl ar 7 Hydref ynghyd ag eitemau eraill o fusnes:

 

Dydd Mercher 7 Hydref 2020 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: - Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd: Diwygio’r Senedd: y camau nesaf (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Amlygu’r materion: anghydraddoldeb a’r pandemig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd at amserlen fusnes fwy arferol o fis Medi ymlaen, ac felly trefnwyd y canlynol:

 

Dydd Mercher 16 Medi 2020

 

Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

 • Cynnig i sefydlu pwyllgor o dan Reol Sefydlog 16.3: Pwyllgor y Llywydd (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau ar gyfer cyflawni'n well (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud) - dygwyd ymlaen o 23 Medi
 • Dadl Fer (30 munud)

 

Dydd Mercher 23 Medi 2020 -

 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud) - wedi'i symud i 16 Medi
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

 

Dydd Mercher 30 Medi 2020 -

 

 • Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: effaith yr achosion o Covid-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl Fer (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 06/07/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020:

 

 • Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 18.10: Swyddogaethau Pwyllgor yn Ymwneud â Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru (5 munud)
 • Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Y Comisiwn Etholiadol a Phwyllgor y Llywydd (5 munud)

 

Dydd Mercher 16 Medi 2020

 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i benodi Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru (5 munud)

 

Dydd Mercher 23 Medi 2020 -

 

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Medi 2020

 

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020:

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud)

 

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020:

 

·         Dadl y Pwyllgor Cyllid - Blaenoriaethau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2021-22, yng ngoleuni Covid 19 (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr amserlen ar y cyd â'r ceisiadau am ddadleuon yn eitemau 5.1 a 5.2, a'r ystyriaethau amserlennu a godwyd yn eitem 6.1.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 24 Mehefin 2020: -

 • Cynnig i Ddiwygio Rheol Sefydlog 34
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Effaith argyfwng Covid-19 ar y sector celfyddydau (30 munud)

 

Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020: -

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 92

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i amser cychwyn dros dro o 11.00 ar gyfer y Cyfarfod Llawn am y tro.

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95
 • Cyfyngedig 96

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr gan Suzy Davies a chytunwyd i amserlennu'r cynnig heb ddyddiad trafod sy'n cynnig dirymu Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafierws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020, dydd Mercher 10 Mehefin.   

 

 


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Cynulliad am y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 99

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes hyn o dan eitem 4. 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 102

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ohirio pob busnes nad yw'n fusnes y llywodraeth ac eithrio Cwestiynau Amserol am y tair wythnos nesaf o gyfarfodydd llawn.

 

 

 


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 105

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Ebrill 2020 –

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Caffael Cyhoeddus yn yr Economi Sylfaenol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 108

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 11 Mawrth 2020 –

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 111

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 4 Mawrth 2020 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 114

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Chwefror 2020 -

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 117

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 12 Chwefror 2020 -

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Dilyniant i Cysgu Allan - Gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 120

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

 

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

 

 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)  
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

Dydd Mercher 5 Chwefror 2020 -

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Fframweithiau polisi cyffredin: craffu ar waith y Cynulliad (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 123

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen: 

 

Dydd Mercher 29 Ionawr 2020 – 

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud) 

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 126

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen: 

 

Dydd Mercher 8 Ionawr 2020 -  

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Budd-daliadau yng Nghymru: Opsiynau ar gyfer cyflawni'n well (60 munud)- gohiriwyd

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Dydd Mercher 15 Ionawr 2020 -  

 

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

Dydd Mercher 22 Ionawr 2020 -  

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ar iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa'r heddlu (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - goblygiadau i Gymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud) 

 

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 129

Cofnodion:

Business Committee determined the organisation of Assembly business and agreed to schedule the following items of business:

 

Wednesday 8 January 2020 –

·         Debate on the Health, Social Care and Sport Committee report: On mental health in police custody (30 mins) – postponed to 22 January 2020

 

Wednesday 15 January 2020 –

 

·         Debate on the Finance Committee report: Inquiry into the Welsh Government’s capital funding sources (60 mins)

·         Debate on the Culture, Welsh Language and Communications Committee report: Teaching Welsh History (60 mins)

·         Time allocated to the Welsh Conservatives (60 mins)

·         Short Debate – Mick Antoniw (Pontypridd) (30 mins) – postponed from 4 December 2019

 

 


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 132

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes gais David Melding am ddadl ar y Cynnig i ddirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019, a chytunwyd i drefnu'r ddadl ar gyfer 11 Rhagfyr 2019.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

·         Cynnig i ddirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 (15 munud)

 

Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

 

 • Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: Diweddariad ar waith y Pwyllgor (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ar iechyd meddwl yn nalfa'r heddlu (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Buddion yng Nghymru: Opsiynau ar gyfer cyflawni'n well (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer Suzy Davies (Gorllewin De Cymru) (30 munud) – Gohiriwyd o 20 Tachwedd 2019

 

 

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 135

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Mynediad at Fancio (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl Fer Vikki Howells (Cwm Cynon) (30 munud)  wedi'i gohirio o 13 Tachwedd

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 138

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol ac Ardal (30 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Eiddo Gwag (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 05/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 141

Cofnodion:

Gofynnodd Vikki Howells i’r Pwyllgor Busnes ystyried gohirio ei Dadl Fer o 13 Tachwedd, felly gofynnodd y Pwyllgor Busnes i’r Ysgrifenyddiaeth weld a fyddai unrhyw un o’r Aelodau a oedd â Dadl Fer wedi’i threfnu cyn y Nadolig yn gallu cyfnewid gyda Vikki Howells.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019 -

 

·         Dadl Cyfnod 4 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (15 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Llywydd y byddai angen i ddeugain Aelod bleidleisio o blaid Cyfnod 4 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) er mwyn iddo basio.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 144

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019 -

 

·         Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 147

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019 -

 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21 (30 munud)
 • Dadl Fer Vikki Howells (Cwm Cynon)
 • Dadl Cyfnod 3 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (180 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 08/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 150

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019 -

 

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Hepatitis C: Cynnydd tuag at ei ddileu yng Nghymru (30 munud)

Dadl ar Ddeiseb P-05-854 - Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai (60 munud)

Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 01/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 153

Cofnodion:

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes fod Neil McEvoy wedi gofyn i NNDM7127 gael ei ystyried eto gan y Pwyllgor Busnes.

 

Cadarnhaodd pob Rheolwr Busnes nad oedd eu safbwyntiau wedi newid ers yr wythnos diwethaf, a chytunwyd na fyddent yn ystyried yr un cynnig eto, oni bai bod newid sylweddol mewn amgylchiadau. Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes roi gwybod iddi pe bai eu barn neu eu hamgylchiadau yn newid mewn ffordd a allai arwain y Pwyllgor i wneud penderfyniad gwahanol.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Hydref 2019 -

 

·         Dadl Fer Jack Sargeant (Alyn a Glannau Dyfrdwy) (30 munud) - wedi'i ohirio tan 16 Hydref

 

Dydd Mercher 16 Hydref 2019 -

 

·         Dadl Fer Jack Sargeant (Alyn a Glannau Dyfrdwy) (30 munud) - wedi'i ohirio o 9 Hydref

 

Dydd Mercher 23 Hydref 2019 -

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cyllido Ysgolion yng Nghymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 156

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 2 Hydref 2019 -

 

·         Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (15 munud)

·         Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (15 munud)

 

Dydd Mercher 16 Hydref 2019 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: y Cynllun Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwysedd a Gweithredu (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 159

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Hydref 2019 -

 

Yn amodol ar gynnig i'r effaith hwn gael ei gytuno gan y Cynulliad ddydd Mercher, caiff Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan ei gynnull i drafod Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), ar ôl y Ddadl Fer.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 162

Cofnodion:

Business Committee determined the organisation of Assembly business and agreed to schedule the following items of business:

 

Wednesday 18 September 2019 –

 

·         Motion under Standing Order 26.17(iii) in relation to the Senedd and Elections (Wales) Bill (5 mins)

·         Motion under Standing Order 16.5 to establish a Committee (5 mins)

Wednesday 25 September 2019 –

 

·         Finance Committee debate on the Government’s spending priorities (60 mins)

·         Debate on the Culture, Welsh Language and Communications Committee report: Supporting and Promoting the Welsh Language (60 mins) (postponed to 2 October)

 

Wednesday 2 October 2019 –

 

·         Member Debate under Standing Order 11.21(iv) (60 mins)

·         Debate on the Health, Social Care and Sport Committee report: Dentistry in Wales (30 mins)

·         Debate on the Culture, Welsh Language and Communications Committee report: Supporting and Promoting the Welsh Language (60 mins) (postponed from 25 September)

·         Time allocated to the Welsh Conservatives (60 mins)

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr at y Llywydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 165

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a nododd fod yna bellach ddatganiad gan y llywodraeth ar Brexit wedi'i drefnu ar gyfer 16 Gorffennaf. Cytunwyd i drefnu datganiad y Cadeirydd ar 17 Gorffennaf, yn amodol ar gadarnhad gan y Pwyllgor ei fod yn dal yn awyddus i fwrw ymlaen, yng ngoleuni'r datganiad a ychwanegwyd yn ddiweddar gan y llywodraeth.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 168

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 -

 

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Blaenoriaethau Brexit (30 munud)

 

Dydd Mercher 25 Medi 2019 -

 

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau Pleidleisio i Garcharorion (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Cefnogi a Hybu'r Gymraeg (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 171

Cofnodion:

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2019

 

·         Cynnig i ddirymu Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019 (30 munud)

 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 -

 

·         Adroddiadau'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad (30 munud)

Dydd Mercher 18 Medi 2019 -

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Endosgopi yng Nghymru (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Llythyr gan Suzy Davies AC

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 174

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i drefnu dadl ar y cynnig i ddirymu Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019 ar 10 Gorffennaf.

 

 


Cyfarfod: 25/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 177

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 -

 

·         Dadl Fer Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni) (30 munud) - symudwyd i 26 Mehefin

·         Dadl Fer Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) (30 munud) - wedi'i gohirio o 26 Mehefin

 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019 -

 

·         Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018 - 19 (30 munud)

·         Dadl ar yr adroddiad ar y cyd rhwng y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg; y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; a'r Pwyllgor Cyllid: Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 180

Cofnodion:

Business Committee determined the organisation of Assembly business and agreed to schedule the following items of business:

 

Wednesday 10 July 2019 –

Debate on the Culture, Welsh Language and Communications report  - Film and major television production in Wales (60 mins)

Debate on the General Principles of the Senedd and Elections (Wales) Bill (60 mins)

Time allocated to Plaid Cymru (60 mins)

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Eitem fusnes ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 183

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid ystyried yr eitem fel yr eitem gyntaf o fusnes - cyn busnes y Llywodraeth. Cytunwyd hefyd i gynnal pleidlais (os oes angen) ar y cynnig yn syth ar ôl i'r eitem ddod i ben, yn hytrach na'i gohirio tan y Cyfnod Pleidleisio. Nodwyd y bydd y Llywydd yn atal y cyfarfod ar ôl yr eitem, gyda busnes yn ailddechrau am 14.30.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd i aildrefnu dadl Cynnig Deddfwriaethol yr Aelodau i 3 Gorffennaf, er mwyn cynnwys yr eitem ychwanegol.

 

Gofynnodd y Trefnydd i rywun o dîm Senedd Ieuenctid y Comisiwn fod ar gael i drafod y datganiad drafft gyda swyddogion y Llywodraeth.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 186

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 -

·         Dadl ar y cyd gyda Senedd Ieuenctid Cymru (60 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd tan 3 Gorffennaf

 

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd o 26 Mehefin

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 189

Cofnodion:

Yn eu cyfarfod ar 2 Ebrill, cytunodd y Rheolwyr Busnes, dros dro, i drefnu eitem ar y cyd â'r Senedd Ieuenctid ar 26 Mehefin. Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor nad yw'r manylion wedi'u cadarnhau eto, felly nid yw'r eitem ar y Datganiad Busnes ar hyn o bryd, ond y bydd papur yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Busnes yr wythnos nesaf.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 19 Mehefin 2019 -

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru (60 munud) wedi'i gohirio tan 3 Gorffennaf

·         Dadl ar Ddeiseb P-05-869: Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 192

Cofnodion:

Business Committee determined the organisation of Assembly business and agreed to schedule the following items of business:

 

Wednesday 12 June 2019 –

 

·         Time allocated to the United Kingdom Independence Party (60 mins)

·         Debate on the Health, Social Care & Sport Committee report - the Physical Activity of Children and Young People (60 mins)

 

Wednesday 19 June 2019 –

·         Member Debate under Standing Order 11.21(iv) (60 mins)

·         Debate on the Children, Young People and Education Committee report - Bacc to the Future: The status of the Welsh Baccalaureate qualification (60 mins)

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 195

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 12 Mehefin 2019 -

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 198

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Mai 2019 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau: Deiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth (60 munud)

 

Dydd Mercher 5 Mehefin 2019 -

 

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 201

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Mai 2019 –

 

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Craffu ar Gyfrifon 2017-18 (30 munud)

·         Dadl ar Ddeiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Cais i drefnu dadl ar NNDM7031

 

Dychwelodd y Rheolwyr Busnes at eu trafodaeth ar 2 Ebrill ynghylch amserlennu dadl ar NNDM7031, a oedd yn galw ar yr Ysgrifennydd Parhaol, yn gweithredu yn unol ag Adran 37(1)(b) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, i baratoi, at ddibenion y Cynulliad, gyda golygiadau priodol i sicrhau bod tystion yn aros yn anhysbys, adroddiad yr ymchwiliad ynghylch a oedd unrhyw dystiolaeth y cafodd gwybodaeth ei rhannu o flaen llaw heb ganiatâd mewn perthynas â'r ad-drefnu Gweinidogol ym mis Tachwedd 2017.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod y Prif Weinidog, ar 4 Ebrill, wedi cyhoeddi datganiad, mewn ymateb i ddyfarniad yr Uchel Lys, yn nodi ei fwriad i gyhoeddi adroddiad yr 'ymchwiliad datgelu gwybodaeth' ar ôl cwest y crwner. Yng ngoleuni'r datganiad hwnnw, penderfynodd y Rheolwyr Busnes beidio ag amserlennu'r ddadl NNDM, gan gredu y byddai'r datganiad wedi mynd i'r afael â'r materion a godir yn y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 204

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mawrth 7 Mai 2019 -

 

·         Anerchiad gan y Llywydd i nodi ugain mlynedd ers datganoli (15 munud)

Dydd Mercher 15 Mai 2019 –

 

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Cynnal Hyder yn y Weithdrefn Safonau (30 munud)

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 207

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019 –

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Gweithredu Datganoli Cyllidol yng Nghymru

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) – gohiriwyd tan 1 Mai

Dydd Mercher 1 Mai 2019 –

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) – gohiriwyd tan 8 Mai

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

Dydd Mercher 8 Mai 2019 –

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 210

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Mai 2019 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood (60 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 213

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019 –

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 216

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019 –

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 219

Cofnodion:

Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Ombwdswmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru).

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes, bod angen i'r cynnig hwn, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, gael ei gyflwyno gan y Pwyllgor Busnes ac y byddai'n cael ei gyflwyno yn ei henw hi.

 

Busnes wedi'i drefnu ddydd Mercher 13 Mawrth

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes, er bod bron i 5 awr o Fusnes y Cynulliad wedi'i drefnu ar gyfer y diwrnod hwnnw, ei bod yn disgwyl y byddai, yn ymarferol, yn para llai na hynny.

 

Dadl ar Ddeiseb P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gais gan y Trefnydd i symud dadl y Pwyllgor Deisebau ar Ganser y Prostad ar 6 Mawrth i'r eitem olaf o fusnes cyn y cyfnod pleidleisio gan fod gan y Gweinidog apwyntiad ysgol i rieni ganol y prynhawn ac yr hoffai ddychwelyd ar gyfer y ddadl. Dywedodd y Rheolwyr Busnes, er eu bod yn fodlon cytuno i'r cais penodol hwn, nad oeddent yn dymuno gosod cynsail ar gyfer ceisiadau o'r math hwn yn aml.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 –

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar effaith Brexit ar y celfyddydau, y diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r Gymraeg (30 munud)

 

Dydd Mercher 20 Mawrth 2019 –

 

·         Dadl: Cyfnod 4 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (15 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Gweithredu ar Ffonau Symudol (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Gradd ar Wahân? Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

Yn ymwneud â chais Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu am ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn, gwnaeth y Rheolwyr Busnes gais y dylid darparu rhagor o wybodaeth am gynnwys a chyd-destun datganiadau o'r fath yn y dyfodol er mwyn helpu i lywio penderfyniadau amserlennu.

 

 

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 222

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019 –

·         Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Ombwdswmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (5 munud)

Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 –

·         Dadl: Cyfnod 3 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (150 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 25/05/2016 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Busnes y Cynulliad

Cofnodion: