Cyfarfodydd

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon - Y Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Rhun ap Iorwerth sent his apologies, due to attending a Commonwealth Parliamentary Association meeting. Dai Lloyd attended in his place.


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Anfonodd Darren Millar, Neil Hamilton, a'r Dirprwy Lywydd eu hymddiheuriadau; roeddent yn cynrychioli'r Cynulliad mewn cynhadledd BIPA yn Swydd Wicklow. Roedd Russell George yn dirprwyo ar ran Darren Millar, ac roedd Gareth Bennett yn dirprwyo ar ran Neil Hamilton.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Fel yr Aelod Cyfrifol, dywedodd y Llywydd wrth yr Aelodau ei bod yn dymuno cynnwys datganiad ar 'Gyflwyno Bil Arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)' ar amserlen dydd Mercher 13 Chwefror ac iddo gael ei gynnwys ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes heddiw. Nododd y Llywydd, fodd bynnag, eu bod yn dal i aros am Gydsyniad Gweinidog y Goron, a allai olygu oedi wythnos cyn gwneud y datganiad.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Chwefror 2019

·         Datganiad gan y Llywydd: Cyflwyno Bil Arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (30 Munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Ded dfwriaethol: Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru (60 munud)  - gohiriwyd tan 6 Mawrth

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud) - wedi'i ddwyn ymlaen o 20 Chwefror

 

Dydd Mercher 20 Chwefror 2019 -

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019 –

·         Dadl ar ddeiseb P-05-849 Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad (60 munud)

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 20 Chwefror 2019 –

·         Dadl ar yr adroddiad ar Berthynas Cymru â Phwyllgor y Rhanbarthau yn y Dyfodol (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Busnes Pawb: Adroddiad ar Atal Achosion o Hunanladdiad yng Nghymru (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Dosbarthodd y Trefnydd gopïau caled diwygiedig a oedd yn manylu ar y newidiadau canlynol:

 

Dydd Mawrth 5 Chwefror 2019

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Darparu Gofal Heb ei Drefnu yn ystod y Gaeaf (45 munud) - gohiriwyd tan 12 Chwefror

·         Dadl: Adroddiad Blynyddol Camddefnyddio Sylweddau (60 munud) - gohiriwyd tan 12 Chwefror

 

Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Darparu Gofal Heb ei Drefnu yn ystod y Gaeaf (45 munud) - gohiriwyd ar 5 Chwefror

·         Dadl: Adroddiad Blynyddol Camddefnyddio Sylweddau (60 munud) - gohiriwyd ar 5 Chwefror

 

 

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar Barodrwydd ar gyfer Brexit (60 munud)

 

Dydd Mercher 30 Ionawr 2019 -

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)ni chyflwynwyd cynnig

Dydd Mercher 13 Chwefror 2019 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-18 (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: cytundeb perthnasau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 52

Cofnodion:

Nododd y Trefnydd fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno cynnig i atal y Rheolau Sefydlog a threfnu dadl ar 30 Ionawr yn dilyn y bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin ar 29 Ionawr ar Gytundeb Ymadael â'r UE. Derbyniodd y Rheolwyr Busnes y cynnig i ohirio'r ddadl ar yr 'Adroddiad Blynyddol ar Gamddefnyddio Sylweddau 2018’ o 29 Ionawr er mwyn gwneud lle am ddadl ar adroddiadau'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ddydd Mawrth, gan ryddhau amser ar gyfer dadl y Llywodraeth ar 30 Ionawr.

Bydd cynnig ar gyfer dadl y Llywodraeth yn cael ei gyflwyno unwaith y bydd canlyniad y pleidleisiau yn Nhŷ'r Cyffredin yn hysbys.

 

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Anfonodd y Llywydd ei hymddiheuriadau gan ei bod mewn digwyddiad yn Nulyn yn nodi 100 mlynedd ers agor Senedd Iwerddon. Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd y cyfarfod.

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Llythyr yn gofyn am ddadl adroddiad ar Berthynas Cymru â Phwyllgor y Rhanbarthau yn y Dyfodol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwr Busnes i gynnal dadl yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn gofyn am ddadl ar barodrwydd ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 66

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwr Busnes i gynnal dadl ar 29 Ionawr.

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 69

Cofnodion:

Dyddiadau ar gyfer dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mai'r ddau ddyddiad nesaf ar gyfer dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau fydd 30 Ionawr a 3 Ebrill, yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Busnes y tymor diwethaf i gyhoeddi'r ddau ddyddiad ar gyfer unrhyw dymor yn gynnar er mwyn rhoi cymaint o amser â phosibl i Aelodau gyflwyno cynnig.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019 –

 • Dadl Fer: Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud) – gohiriwyd tan 20 Chwefror
 • Dadl Fer: Janet Finch-Saunders (Aberconwy) (30 munud) – wedi'i symud ymlaen o 20 Chwefror

 

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019 –

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau:  P-04-628 Gwella mynediad at addysg a gwasanaethau mewn Iaith Arwyddion Prydain (60 munud)
 • Dadl gan Aelod o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 72

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 82

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019 -

·         Cynnig Cydsyniad Offeryn Statudol: Rheoliadau’r Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 (15 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Diogelwch Tân mewn Adeiladau Uchel Iawn (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) – gohiriwyd tan 23 Ionawr

 

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019 -

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Aelod ynghylch Hawliau Pobl Hŷn (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (60 munud) - gohiriwyd tan 30 Ionawr

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) – gohiriwyd tan 16 Ionawr

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) – gohiriwyd tan 30 Ionawr

 

Dydd Mercher 30 Ionawr 2019 -

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (60 munud) - gohiriwyd ers 23 Ionawr

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) – gohiriwyd - gohiriwyd ers 23 Ionawr

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 85

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 90

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

 

Croesawodd y Llywydd Rebecca Evans, y Gweinidog dros Gyllid a’r Trefnydd, gan ddweud ei bod yn dirprwyo’n ffurfiol ar ran Julie James yn y cyfarfod heddiw. Bydd cynnig yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn yfory i ethol Rebecca Evans yn ffurfiol i'r Pwyllgor Busnes.

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch trefnu dadleuon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95

Cofnodion:

Gwrthododd y Rheolwyr Busnes y cais.

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019 -

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Wasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (60 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

Mae Arweinydd y Tŷ wedi datgan y bydd y llywodraeth yn aildrefnu dadl Cyfnod 3 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru). Cytunodd i ailystyried 29 Ionawr fel y dyddiad arfaethedig oherwydd y gwrthdaro â Chyfnod 2 y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, ond cadarnhaodd nad oedd yn opsiwn ei chynnal yn gynt.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 106

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 111

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y drefn y bydd busnes yn cael ei drafod ddydd Mercher nesaf, 12 Rhagfyr, fel a ganlyn. Caiff y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ei ddiweddaru yn unol â hynny:

 

Busnes y Cynulliad

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Cwestiynau Amserol (20 munud)

·         Datganiadau 90 Eiliad (5 munud)

Busnes y Llywodraeth

·         Dadl: Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol (60 munud)

·         Dadl: Cyfnod 4 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (15 munud)

Busnes y Cynulliad

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer – Andrew RT Davies (Canol De Cymru) (30 munud)

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019 -

·         Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Awtistiaeth (Cymru) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 114

Cofnodion:

Gwnaeth y Llywydd y pwynt bod y Pwyllgor Cyllid wedi holi pam y mae’r ddadl ar adroddiad Holtham, ‘Talu am Ofal Cymdeithasol’, wedi’i threfnu ar gyfer y diwrnod cyn eu dadl ar adroddiad eu pwyllgor, ‘Cost gofalu am boblogaeth sy’n heneiddio’, (8 a 9 Ionawr 2019, yn y drefn honno). Dywedodd Arweinydd y Tŷ na fyddent yn symud eu dadl, gan fod y ddadl ar adroddiad Holtham wedi cael ei chynllunio ers amser gan y llywodraeth.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn busnes


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 124

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018 - 

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad 03-18 i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud) 

Dydd Mercher 9 Ionawr 2019 -

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i'r Gost o Ofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 127

Cofnodion:

Eglurodd Arweinydd y Tŷ nad yw'r Llywodraeth mewn sefyllfa o hyd i drefnu dadl ar yr M4 eto. Mae'n dal yn bosibl y gellid trefnu'r ddadl cyn y Nadolig.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Trefn Busnes


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon


Cyfarfod: 25/05/2016 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 1)

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod cyntaf Pwyllgor Busnes y Pumed Cynulliad. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.