Cyfarfodydd

Crynodeb o'r ymadawiadau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/01/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 15)

Crynodeb o’r Ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

ACARAC (01-20) Papur 12 – Crynodeb o’r ymadawiadau

15.1 Nododd y Pwyllgor yr ymadawiadau o weithdrefnau caffael arferol a amlinellwyd yn y papur.


Cyfarfod: 21/10/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 17)

Crynodeb o’r Ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

ACARAC (05-19) Papur 10 – Crynodeb o’r ymadawiadau

17.1     Nododd y Pwyllgor y gwyriadau oddi ar y gweithdrefnau caffael arferol a nodwyd yn y papur.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 13)

Crynodeb o’r Ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

ACARAC (03-19) Papur 14 – Crynodeb o’r ymadawiadau

13.1     Nododd y Pwyllgor yr ymadawiadau a restrir yn yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 16)

Crynodeb o'r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

ACARAC (02-19) Papur 16 – Crynodeb o’r ymadawiadau

13.1     Nododd y Pwyllgor fod tri wedi ymadael â’r gweithdrefnau caffael arferol.

 


Cyfarfod: 11/02/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 13)

Crynodeb o'r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

ACARAC (01-19) Papur 14 – Crynodeb o’r ymadawiadau

12.1    Nodwyd bod tri wedi ymadael â'r gweithdrefnau caffael arferol.

 


Cyfarfod: 26/11/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 12)

Crynodeb o'r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

ACARAC (05-18) Papur 12- Crynodeb o'r ymadawiadau

13.1     Bu pedwar ymadawiad o'r weithdrefn gaffael arferol i adrodd i'r Pwyllgor: porth cyngor Adnoddau Dynol a Chyfraith Cyflogaeth; hyfforddiant partneriaeth Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac Adnoddau Dynol; Trwydded Mynediad Cyfryngau; a'r ymgyrch 20 mlwyddiant.  Nododd y Pwyllgor fod y pedwar ymadawiad i gyd yn briodol ond roedd wedi'i siomi bod yr ymgyrch 20 mlwyddiant ond wedi denu un cynnig/bid.

 


Cyfarfod: 09/07/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 8)

Crynodeb o’r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

ACARAC (04-18) Papur 6 – Crynodeb o’r ymadawiadau

6.1     Cadarnhaodd y Pwyllgor ddau wyriad o'r gweithdrefnau caffael arferol a gyflwynwyd yn y papur, a oedd ar gyfer cymorth caledwedd TG a hyfforddiant urddas a pharch.

6.2     Yn ystod y drafodaeth hon, nododd y Pwyllgor y rheolaethau a’r gwaith cynllunio ynghylch defnyddio cyllideb dysgu a datblygu’r Comisiwn.

 


Cyfarfod: 18/06/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 14)

Crynodeb o’r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

ACARAC (03-18) Papur 12 – Crynodeb o’r ymadawiadau

11.1     Nid oedd unrhyw achos o ymadael â'r gweithdrefnau caffael arferol wedi'u nodi i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 23/04/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 18)

Crynodeb o’r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

ACARAC (02-18) Papur 18 – Crynodeb o’r ymadawiadau

18.1     Nododd y Pwyllgor dri achos o ymadael â'r weithdrefn gaffael arferol. Dywedodd Dave wrth y Pwyllgor fod y contract Cyfresi Corfforaethol wedi ymestyn oherwydd absenoldeb cyflenwyr allanol ar y Fframwaith Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

18.2     Mewn ymateb i gwestiwn am feincnodi cydraddoldeb rhyw, dywedodd Manon ei bod yn bwysig i'r Comisiwn ganolbwyntio ar gydraddoldeb ac arwain drwy esiampl. Cadarnhaodd nad oedd y Comisiwn wedi ymrwymo eto i gymryd rhan yn y blynyddoedd i ddod.

 


Cyfarfod: 05/02/2018 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 13)

Crynodeb o’r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

ACARAC (01-18) Papur 12 – Crynodeb o’r ymadawiadau

10.1     Nododd y Pwyllgor un achos o ymadael â’r gweithdrefnau caffael arferol.   

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 14)

Crynodeb o’r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

ACARAC (01-17) Papur 18 - Crynodeb o’r ymadawiadau

14.1     Nododd y Pwyllgor bedwar achos o ymadael o’r gweithdrefnau caffael arferol.   


Cyfarfod: 19/06/2017 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 17)

Crynodeb o'r ymadawiadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

ACARAC (03-17) Papur 19 – Crynodeb o’r ymadawiadau 

18.1     Nododd y Pwyllgor bum achos o ymadael â'r gweithdrefnau caffael arferol.  Cadarnhaodd Dave mai'r wlad sy'n cynnal Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad sy'n talu am y llety bob amser.  Nodwyd hefyd fod mwy o achosion o ymadael a'r gweithdrefnau arferol yn cael eu nodi oherwydd y rheolaethau gwell yn sgil y system gyllid newydd. Croesawyd awgrym Manon y dylid monitro'r rhain yn agos. 

 


Cyfarfod: 08/02/2016 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 15)

Papurau i'w nodi ac unrhyw fater arall

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

ACARAC (31) Papur 19 - Crynodeb o'r ymadawiadau

ACARAC (31) Papur 20 - Blaenraglen waith

15.1     Nododd y Pwyllgor dri achos o ymadael o’r gweithdrefnau caffael arferol.

15.2     Ymhellach i bwyntiau a godwyd yn yr arolwg effeithiolrwydd, byddai pob cyfarfod yn y dyfodol yn cael ei ymestyn 30 munud a byddai dyddiad ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf yn cael ei gadarnhau. 

15.3     Daeth y Cadeirydd â'r cyfarfod i ben drwy ddiolch i bawb am eu papurau, a’u cyfraniadau.  Rhoddodd ddiolch arbennig i David Melding am ei ymroddiad a’i gyfraniad at waith y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf.

15.4     Croesawodd hefyd sylwadau Rheon Tomos, ac roedd yn annog pobl eraill i fod yn sylwedyddion mewn pwyllgorau archwilio.

Camau i’w cymryd

-        Y tîm clercio i ychwanegu adroddiad y Dangosyddion Perfformiad Allweddol at y Flaenraglen Waith - yn y cyfarfod cyntaf ar ôl cyhoeddi’r adroddiad.

-        Ymestyn pob cyfarfod yn y dyfodol 30 munud.

-        Cytuno ar ddyddiad y cyfarfod ym mis Gorffennaf ac anfon gwahoddiadau i’r cyfarfod.

-        Casglu adborth gan Rheon Tomos ar ddysgu cyfunol yn sgîl ei bresenoldeb mewn cyfarfodydd Pwyllgorau Archwilio mewn sefydliadau eraill.

Sesiwn breifat

Cynhaliodd aelodau’r Pwyllgor sesiwn breifat, ac roedd Gareth Watts yn bresennol ynddi. Ni chymerwyd cofnodion o’r cyfarfod.

 

Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 25 Ebrill 2016.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu