Cyfarfodydd

Cylch gorchwyl y Pwyllgor

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 14)

Adolygu cylch gorchwyl y pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

ARAC (22-06) Papur 10 – Y Cylch Gorchwyl presennol

14.1 Cytunodd y Pwyllgor nad oedd angen gwneud unrhyw newidiadau i'w gylch gorchwyl.


Cyfarfod: 22/11/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 20)

Adolygiad o gylch gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

ARAC (05-21) Papur 11 – Cylch gorchwyl presennol 

20.1 Nododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl wedi'i ddiweddaru.


Cyfarfod: 20/11/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 14)

Adolygiad o gylch gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

ARAC (05-20) Papur 8 - Cylch Gorchwyl ARAC

 

14.1     Cyflwynodd y Cadeirydd y cylch gorchwyl ar gyfer ei adolygiad rheolaidd. Cytunwyd y dylid ychwanegu rhannu papurau ac adroddiadau perthnasol gan gyrff fel REWAC, Comisiwn y Senedd ac Archwilio Cymru, ac y dylid cadw cofnod o'r wybodaeth a anfonir at aelodau'r Pwyllgor.

14.2     Byddai fersiwn ddiwygiedig yn cael ei dosbarthu i'w chymeradwyo cyn ei chyhoeddi.


Cyfarfod: 25/03/2019 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 15)

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

ACARAC (02-19) Papur 15 –Cylch gorchwyl diwygiedig

12.1     Derbyniodd y Pwyllgor yr un newid yn y cylch gorchwyl.  Byddai’r fersiwn ddiwygiedig yn cael ei chyhoeddi ar wefan ACARAC. 

12.2     Roedd y Cadeirydd am gofnodi y byddai croeso i staff y Comisiwn ddod i gyfarfodydd yn y dyfodol fel cyfleoedd datblygu, os oedd Manon a'r Cyfarwyddwyr yn teimlo bod hynny’n briodol.


Cyfarfod: 06/02/2017 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 13)

Adolygiad o gylch gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

ACARAC (01-17) Papur 13 – Cylch Gorchwyl

11.1     Byddai'r tîm clercio yn gwneud y newidiadau a awgrymwyd i'r Cylch Gorchwyl.

Cam i’w gymryd

-         Y tîm clercio i ychwanegu Adroddiad Blynyddol yr Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth i'r Cylch Gorchwyl o dan ofynion gwybodaeth.

 

 


Cyfarfod: 14/04/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Cylch gorchwyl y Bwrdd Rheoli a’r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 17
  • Cyfyngedig 18
  • Cyfyngedig 19

Cofnodion:

Cyflwynodd Dave Tosh gylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer y Bwrdd Rheoli a’r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau. Cafodd y rhain eu trafod er mwyn sicrhau eu bod yn disgrifio’r cyfrifoldebau presennol a’r aelodaeth yn gywir. Cytunwyd ar gylch gorchwyl y ddau fwrdd, gydag eglurhad ynghylch cyfraniad y Bwrdd Rheoli i feddwl yn strategol.

Ystyriodd y Bwrdd hefyd y manteision o barhau â’r Grŵp Senarios, a sefydlwyd i ganolbwyntio ar oblygiadau’r pontio i’r Pumed Cynulliad. Penderfynwyd y dylai’r Bwrdd Rheoli gymryd y cyfrifoldeb ychwanegol o ran y rôl cynllunio Senario.

Cytunwyd hefyd y byddai’r Bwrdd Rheoli yn ymdrechu i gyrraedd sefyllfa fwy diffiniol o ran swyddi yn ystod y gwaith o gynllunio capasiti, fel y gall Penaethiaid Gwasanaethau wneud penderfyniadau yn nes ymlaen, yn hytrach na gorfod cyfeirio’n ôl at y Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau mewn achosion sy’n glir.

Camau i’w cymryd:

·         Dave Tosh i ddiweddaru’r cylchoedd gorchwyl fel y nodwyd uchod, gan adlewyrchu’r cyswllt rhwng adnoddau mewnol a phenderfyniadau buddsoddi, a hefyd i egluro’r lefelau y mae angen i faterion gael eu dwyn i sylw’r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau (croesgyfeirio at y cynllun dirprwyo). Dylai’r adolygiad o bapurau’r Comisiwn gael ei ychwanegu at y grid eitemau sefydlog;

·         Dave Tosh ac Anna Daniel i gytuno ar y geiriad o ran y byrddau rhaglenni; ac

Blaengynllun y Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau i gael ei gynnwys yn y nodyn o’r cyfarfod i’r Bwrdd Rheoli.


Cyfarfod: 08/02/2016 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 10)

Adolygiad o’r Cylch Gorchwyl

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 22

Cofnodion:

ACARAC (31) Papur 13 – Cylch Gorchwyl Mehefin 2015

10.1     Yn dilyn cwrs hyfforddi diweddar, awgrymwyd y dylai fformat y Cylch Gorchwyl gael ei ddiwygio a’i ddosbarthu y tu allan i’r Pwyllgor i’w gymeradwyo. 

Cam i’w gymryd

-        Adnewyddu cynnwys a fformat y Cylch Gorchwyl, ei ddosbarthu i aelodau’r Pwyllgor a’i gyhoeddi.

 


Cyfarfod: 09/02/2015 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 15)

Adolygu cylch gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

ACARAC (26) Papur 17 - Papur Esboniadol a Chylch Gorchwyl 2013-14

15.1    Byddai Cylch Gorchwyl diwygiedig yn cael ei ddosbarthu cyn cyfarfod mis Ebrill i aelodau ei gymeradwyo.  Byddai'n cynnwys teitlau swyddi newydd y rhai sy'n dod i'r cyfarfod, cyflwyniad blynyddol Adroddiad Blynyddol ACARAC i Gomisiwn y Cynulliad, a'r drafodaeth o grynodebau ymadael a rhaglenni newid allweddol.

Camau gweithredu

-       Y tîm Clercio i ddrafftio a chylchredeg Cylch Gorchwyl ACARAC i'w gytuno y tu allan i'r Pwyllgor.