Cyfarfodydd

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/03/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

2. Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad - Cytuno ar yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

 • Adroddiad Drafft (Saesneg yn unig)

Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad: Gwybodaeth bellach gan Gyswllt Amgylchedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn gyda'r Gweinidogion ar Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad

Carl Sargeant AC, Gweinidog Cyfoeth Naturiol

Rebecca Evans AC, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Dogfennau ategol:

 • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Datgan diddordeb: Datganodd William Powell fod ei ddau fab yn weithgar ym mudiad y Ffermwyr Ifanc a’i fod ef yn is-lywydd y gangen leol o’r Ffermwyr Ifanc.

 

2.2 Ymatebodd y Gweinidog, y Dirprwy Weinidog a'u swyddogion i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

 

 


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

2. Gweithdy etifeddiaeth: Y newid yn yr hinsawdd

Dogfennau ategol:

 • Briff yr Aelodau
 • Briff Gwasanaeth Ymchwil

Cyfarfod: 04/02/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Gweithdy etifeddiaeth: Amaethyddiaeth, rheoli tir a lles anifeiliaid

Dogfennau ategol:

 • Members' Briefing
 • Briff Ymchwil

Cyfarfod: 04/02/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

2. Gweithdy etifeddiaeth: Cadwraeth natur ar dir, y môr a physgodfeydd, a mynediad i dir

Dogfennau ategol:

 • Briff yr Aelodau

Cyfarfod: 27/01/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Gweithdy etifeddiaeth gyda rhanddeiliaid - trafodaeth ar wastraff

Dogfennau ategol:

 • Briff yr Aelodau
 • Briff Ymchwil

Cyfarfod: 10/12/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gwaith etifeddiaeth

Gwahoddir y Pwyllgor i drafod ei ddull gweithredu mewn perthynas â gwaith etifeddiaeth.

 

Dogfennau ategol:

 • Gwaith etifeddiaeth y Pwyllgor: Papur amlinellol
 • Blaenraglen gwaith drafft: Tymor y Gwanwyn 2016

Cofnodion:

5.1 The Committee discussed its approach to legacy work.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu