Cyfarfodydd

CLA615 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.7)

4.7 CLA615 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 21 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 4 Tachwedd 2015; Yn dod i rym ar: 23 Tachwedd 2015

 

CLA(4)-28-15 – Papur 4 - Rheoliadau

CLA(4)-28-15 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-28-15 – Papur 6 – Llythyr wrth y Gweinidog ynghylch torri’r rheol 21 diwrnod

 

Dogfennau ategol: