Cyfarfodydd

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Ystyried Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

Papur 1 - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur a chytunodd i wahodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i mewn ar gyfer gwaith craffu pellach.

 


Cyfarfod: 29/09/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft

Papur 2 - Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y papur, a chytunodd i ysgrifennu at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Ystyried adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Papur 2 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft (fel y'i diwygiwyd ym mis Mawrth 2016)

Papur 3 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft – Nodiadau Esboniadol (fel y'i diwygiwyd ym mis Mawrth 2016)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.


Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft Ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – 15 Rhagfyr 2015

Briff cyfreithiol

Briff ymchwil

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr ymatebion dderbyniwyd i’r ymgynghoriad a penderfynodd i ddiwygio’r Bil drafft yn sgil yr ymateb i’r ymgynghoriad.


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ymgynghoriad ar Fil drafft

Papur 4 - Ymgynghoriad ar Fil drafft: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Bil drafft a'r dull ymgynghori.