Cyfarfodydd

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/07/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Sut allwn sicrhau dyfodol ynni craffach ar gyfer Cymru? - Trafod dull yr Ymchwiliad

 

E&S(4)-22-15 Papur 10

Dogfennau ategol:

 • Papur 10 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

10.1 Cytunodd yr Aelodau ar y dull ar gyfer yr ymchwiliad 'dyfodol ynni craffach ar gyfer Cymru?' .

 


Cyfarfod: 18/06/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Energiewende – Gwaith Paratoi ar gyfer Ymchwiliad: Cyflwyniad gan Ofgem


James Veaney, Pennaeth Polisi Dosbarthu

Dr Stephen Bass, Pennaeth Polisi Ynni Cynaliadwy, Defnyddwyr a Chynaliadwyedd

 

Dogfennau ategol:

 • Briff Gwasanaeth Ymchwil - Bywgraffiadau Academaidd
 • Briff Gwasanaeth Ymchwil - Pwerau Llywodraeth Cymru

Cyfarfod: 18/06/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Energiewende - Gwaith Paratoi ar gyfer Ymchwiliad: Cyflwyniad gan Alan Simpson

 

Alan Simpson, Ymgynghorydd annibynnol ar bolisi ynni a hinsawdd

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/06/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Energiewende - Gwaith Paratoi ar gyfer Ymchwiliad: Gweithdai Academaidd

 

·         Yr Athro Kevin Anderson, Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Tyndall, Prifysgol Manceinion

·         Kevin Bygate, Prif Swyddog Gweithredol, SPECIFIC

·         Gill Kelleher, Hyrwyddwr Adeiladu Cynaliadwy, SPECIFIC / BASF

·         Dr Richard Cowell, Darllenydd ym maes Polisi a Chynllunio Amgylcheddol, Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

·         Yr Athro Phil Jones, Cadeirydd Gwyddoniaeth Bensaernïol a Chadeirydd y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI), Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd

·         Dr Caroline Kuzemko, Cymrawd Ymchwil, Tîm Arloesi a Llywodraethu, Prifysgol Exeter

 


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i ynni: Gohebiaeth gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

E&S(4)-14-15 Papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad Energiewende: Trafod penodi cynghorydd arbenigol

E&S(4)-14-15 Paper 3

 

Dogfennau ategol:

 • Papur 3

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i benodi cynghorydd arbenigol.

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Trafod sgôp ymchwiliad i ynni

Dogfennau ategol:

 • Papur cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Bu’r Aelodau’n trafod y papur cwmpasu ar yr ymchwiliad  i ynni


Cyfarfod: 19/11/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Energiewende: Profiad yr Almaen a'i berthnasedd i Gymru

Alan Simpson, Cynghorydd annibynnol ar bolisi ynni a hinsawdd

 

E&S(4)-28-14 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Fe wnaeth Alan Simpson gyflwyniad ac ymatebodd i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/05/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd : Effaith economaidd ffermydd gwynt ar dwristiaeth

E&S(4)-12-14 papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 29/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar yr ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - adroddiad dilynol

NDM5415 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionnydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad dilynol y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ionawr 2014.

 

Dogfennau ategol:

 

Adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

 

NDM5415 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionnydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad dilynol y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Hydref 2013.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Safonau Llif Ynni Dŵr - Tystiolaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru

E&S(4)-29-13 papur 1

         

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol - yr Adran Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio

Natalie Hall, Rheolwr Strategaeth

Gideon Carpenter, Hydrolegydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad gan Gideon Carpenter ar yr agweddau gwyddonol ar safonau llif ynni dŵr.

 

2.2 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Adroddiad dilynol - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 • Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – tystiolaeth gan Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

E&S(4)-17-13 papur 1

          Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

          Alun Davies AC, Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

          Rosemary Thomas, Pennaeth Cynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 05/06/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – papur gan Cyfoeth Naturiol Cymru

E&S(4)-16-18 papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – tystiolaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwybodaeth, Strategaeth a Chynllunio

Natalie Hall, Rheolwr Strategaeth

Dr Sarah Wood, Cyngor ynni ac isadeiledd mawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

Camau i’w cymryd

 

Cytunodd y tystion i ddarparu:

 

 • Y dadansoddiad gwyddonol sy'n sail i unrhyw ganlyniadau a gafwyd o ganlyniad i'r ymgynghoriad ar safonau llif afon ac echdynnu dŵr ar gyfer ynni dŵr;
 • Canlyniad yr Asesiad Risg Amgylcheddol o nwy siâl a gynhaliwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru; a
 • Dadansoddiad fesul sector o'r galwadau a gafwyd i'r ganolfan gwasanaeth i gwsmeriaid sydd newydd ei chreu.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – tystiolaeth gan Community Energy Scotland

Jennifer Ramsay, Swyddog Datblygu

 

Dogfennau ategol:

 • Dogfen Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Bu Jennifer Ramsay yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

Cam i'w gymryd

 

·         Cytunodd Jennifer Ramsay i roi manylion i’r Pwyllgor am faint o'r targed o gynhyrchu 500MW drwy brosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol a oedd wedi ei gyrraedd hyd yn hyn.

 


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – cynnydd o ran ynni cymunedol a manteision cymunedol

Katy Woodington, RWE nPower Renewables

Llywelyn Rhys, Dirprwy Gyfarwyddwr, RenewableUK Cymru

Chris Blake, Ynni Cymunedol Cymru

Michael Butterfield, Ynni Cymunedol Cymru

 

Cofnodion:

5.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – nwy anghonfensiynol – tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd

Carina Vopel, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol dros yr Amgylchedd

Michael Schuetz, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Ynni

 

 

 

Cofnodion:

6.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – cynnydd o ran materion cynllunio a chaniatáu – tystiolaeth gan Hyder Consulting

Gwerthuso cydsyniadau ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy – adroddiad gan Hyder Consulting a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru

 

David Jones, Prif Gynlluniwr – Cydsyniadau Datblygu

 

Cofnodion:

4.1 Bu David Jones yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – cynnydd o ran materion cynllunio a chaniatáu – tystiolaeth gan awdurdodau lleol

Eifion Bowen, Pennaeth Cynllunio, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Alan Southerby, Pennaeth Rheolaeth Datblygu, Cyngor Sir Powys

Jane Lee, Swyddog Polisi, Ewrop ac Adfywio, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.1 Cytunodd Jane Lee i ddarparu gwybodaeth mewn cysylltiad â pharatoadau awdurdodau lleol ar gyfer cyflwyno menter y Fargen Werdd.


Cyfarfod: 25/04/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru: Ymchwiliad ar ôl adroddiad – tystiolaeth gan gwmnïau ynni

E&S(4)-12-13 papur 1

 

          Steve Salt, West Coast Energy

          Richard Rees, Ynni Dŵr Gogledd Cymru

         

           

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Byddai Steve Salt yn darparu ymateb ysgrifenedig i’r Pwyllgor ar faterion nad oedd yn bosibl eu trafod oherwydd cyfyngiadau amser.


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Nwy siâl a nwyeiddio - tystiolaeth gan Cyfeillion y Ddaear

E&S(4)-08-13 papur 5

 

          Gareth Clubb, Cyfarwyddwr, Cyfeillion y Ddaear Cymru

Tony Bosworth, Uwch Ymgyrchydd Newid yr yr Hinsawdd ac Ynni  

Naomi Ludhe-Thompson, Ymgynghorydd Cynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor a chytunwyd y byddent yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar gais y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Nwy siâl a nwyeiddio - tystiolaeth gan Ganolfan Tyndall

E&S(4)-08-13 papur 4

 

          Yr Athro Kevin Anderson, Dirprwy Gyfarwyddwr

Dr John Broderick, Cymrawd Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor dorri Rheol Sefydlog 17.45 gan fod problemau technegol gyda'r cyfieithu yn golygu na fyddai modd cynnal y sesiwn dros gynhadledd fideo yn Gymraeg.

 

5.2 Bu'r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Nwy siâl a nwyeiddio - tystiolaeth gan UK Onshore Gas Limited

E&S(4)-08-13 papur 1

 

          Gerwyn Williams, Cadeirydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Gerwyn Williams yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor a chytunodd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar gais y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 07/03/2013 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Nwy siâl a nwyeiddio - tystiolaeth gan UCG Association a Clean Coal Limited

E&S(4)-08-13 papur 2 : UCG Association

E&S(4)-08-13 papur 3 : Clean Coal Limited

 

Julie Lauder, Prif Weithredwr UCG Association

Dr Shaun Lavis, Uwch Wyddonydd Daear, Clean Coal Limited

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Shaun Lavis yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 17/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru

 

NDM5066 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Mehefin 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref 2012.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:07

 

NDM5066 Dafydd Elis-Thomas (Dwyfor Meirionydd)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Mehefin 2012.

 

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref 2012.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 21/06/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad drafft ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 31/05/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft ar ei ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 17/05/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi a chynllunio ynni yng Nghymru - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

E&S(4)-15-12 papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

 

 


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru

Ystyried yr adroddiad drafft


Cyfarfod: 29/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Papur gan y Pwyllgor Deisebau ar ei ymweliad rapporteur ar TAN 8

E&S(4)-13-12 papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2     Nododd y Pwyllgor y papur gan y Pwyllgor Deisebau.


Cyfarfod: 29/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth am ynni Niwclear

09.30 – 10.00

          E&S(4)-13-12 papur 1 - Horizon Nuclear Power

                   Charlie Tasker, Cyfarwyddwr Datblygu Prosiectau

 

10.00 – 10.30

          E&S(4)-13-12 papur 2 – Awdurdodau Lleol Di-Niwclear (NFLA)

Y Cynghorydd Stephen Churchman, Cadeirydd Fforwm NFLA Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Nid oedd y tyst o Horizon Nuclear Power yn gallu dod i’r cyfarfod fel y bwriadwyd.

 

5.2     Ymatebodd y Cynghorydd Stephen Churchman i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru mewn perthynas ag ynni niwclear.

 

5.3     Cytunodd y Cynghorydd Churchman i ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor ynghylch arbedion net a gyflawnwyd drwy fuddsoddi mewn effeithiolrwydd ynni.

 

5.4     Cytunodd y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu at Kevin McCullough fel Cadeirydd Horizon Nuclear Power i gael atebion ysgrifenedig i’w gwestiynau ynghylch ynni niwclear.


Cyfarfod: 29/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth am nwy anghonfensiynol

E&S(4)-13-12 papur 3 – Canolfan Tyndall

Yr Athro Kevin Anderson, Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Tyndall

Dr John Broderick, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Tyndall

 

E&S(4)-13-12 papur 4 – Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

John Harrison, Rheolwr Amgylchedd, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Dave Jones, Swyddog Technegol - Dŵr Daear a Tir Halogedig, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru mewn perthynas â nwy anghonfensiynol.


Cyfarfod: 21/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Materion sy'n codi

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y materion a gododd yn sgîl y dystiolaeth a gafwyd fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 21/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth ar ddal a storio carbon a thechnoleg glo glân

E&S(4)-12-12 papur 1

Mark Picton, Rheolwr Gweithrediadau Masnachol, Gorsaf Bwer Aberddawan

 

E&S(4)-12-12 papur 2

Dr Michael Gandy, Rheolwr Cynllunio, Celtic Energy Ltd

 

Yr Athro Jim Watson, Cyfarwyddwr, Sussex Energy Group, Prifysgol Sussex

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

E&S(4)-11-12 papur 1

John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Swyddogion i’w cadarnhau

Cofnodion:

2.5 Ymatebodd Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Brif Weinidog Cymru

E&S(4)-11-12 papur 1

          Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

          Swyddogion i’w cadarnhau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Prif Weinidog a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

E&S(4)-11-12 papur 3

Edwina Hart AC, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Ron Loveland, Cynghorydd Ynni i Lywodraeth Cymru
Gwenllian Roberts, Dirprwy GyfarwyddwrYnni a'r Amgylchedd ac Ymgysylltu Rhanbarthol (Gogledd Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4 Ymatebodd y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

E&S(4)-11-12 papur 2

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Russell Bennett, Pennaeth yr Uned Prosiectau Seilwaith, Yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Ymatebodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau a’i swyddogion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.3 Cytunodd y Gweinidog i roi gwybodaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor ynglŷn â gallu awdurdodau lleol i ymdrin â cheisiadau cynllunio ar raddfa fawr.  


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Weinidogion Cymru


Cyfarfod: 01/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - tystiolaeth ar ynni dwr

Dr Aonghus McNabola, Prosiect Hydro-BPT, Coleg y Drindod, Dulyn

          E&S(4)-10-12 papur 1

Ewan Campbell-Lendrum, Infinis

          E&S(4)-10-12 papur 2

Richard Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr, Ynni Dŵr Gogledd Cymru

          E&S(4)-10-12 papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau aelodau’r Pwyllgor ynghylch ynni dŵr fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Mr Rees a Mr Campbell-Lendrum i ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor ynghylch:

 

·         Yr arfer o orfod cael caniatâd ar gyfer trwyddedu gan Asiantaeth yr Amgylchedd cyn i gais cynllunio gael ei ddilysu, gan gynnwys cymhariaeth rhwng ei profiad nhw o’r broses a ddilynir gan Barc Cenedlaethol Eryri a’r broses a ddilynir gan awdurdodau lleol cyfagos.

·         Enghreifftiau o arfer gorau yn y diwydiant ynni dŵr mewn mannau eraill yn y DU.

·         Y safonau gwahanol ar gyfer rhannu llif yng Nghymru o’u cymharu â’r Alban a Lloegr.

·         Proffidioldeb cymharol cynllun tebyg yng Nghymru o’i gymharu â’r Alban.

 

2.4 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Asiantaeth yr Amgylchedd i geisio eglurder ynghylch y polisi rhannu llif yng Nghymru a materion cysylltiedig.


Cyfarfod: 01/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - tystiolaeth ar fiomas

Kath McNulty, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (Confor)

Darren Williams, Cyfarwyddwr Masnachol, Eco2

          E&S(4)-09-12 papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau aelodau’r pwyllgor ynghylch ynni biomas fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 01/03/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - tystiolaeth ar dreulio anaerobig a throi gwastraff yn ynni

Dr Sandra Esteves, Cyfarwyddwr, Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig, Prifysgol Morgannwg

          E&S(4)-09-12 papur 1

Clifford Parish, Cadeirydd, Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff Cymru

          E&S(4)-09-12 papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau aelodau’r pwyllgor ynghylch treulio anaerobig a throi gwastraff yn ynni fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 22/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth am ynni'r môr ac ynni'r llanw

09.30 – 10.30

 

Dr Miles Willis, Rheolwr Prosiectau, Sefydliad Ymchwil Carbon IselMorol

          E&S(4)-08-12 papur 1

Tonia Forsyth, Rheolwr Rhwydwaith, Marine Energy Pembrokeshire

          E&S(4)-08-12 papur 2

 

10.30 – 11.30

 

Dr Dickon Howell, Pennaeth Trwyddedu Morol, Marine Management Organisation

          E&S(4)-08-12 papur 3

Dr David Tudor, Uwch Reolwr Polisi a Chynllunio Morol, Ystad y Goron

Toby Gethin, Ymgynghorydd Caniatáu, Ystad y Goron

          E&S(4)-08-12 papur 4

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion y cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar ynni’r môr mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.  


Cyfarfod: 09/02/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth lafar

11.00 – 12.00

 

Michael Phillips, Cyfarwyddwr a Phrif Ymgynghorydd, Dulas Ltd

Rod Edwards, Rheolwr Masnachol a Technegol, Dulas Ltd

E&S(4)-07-12 papur 1

 

Andrew Padmore, Prif Weithredwr, Egnida

 

 

12.00 – 13.00

 

Peter Davies, y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

Andy Rowland, Rheolwr, ecodyfi

          E&S(4)-07-12 papur 2 – Ynni Cymunedol Cymru

          E&S(4)-07-12 papur 5 - ecodyfi

 

Michael Butterfield, Prosiect y Cymoedd Gwyrdd Llangatwg

E&S(4)-07-12 papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y aelodau’r Pwyllgor ynghylch  polisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Rod Edwards i ddarparu copi o’r papur y cyhoeddodd Dulas yn 2004 am TAN8, i’r Pwyllgor.

 

2.3 Cytunodd Andy Rowland i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr honiad bod rhai cynghorau tref a chymuned yn Sir Drefaldwyn yn gwrthwynebu pob cais mewn perthynas â thyrbinau gwynt.


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth ar agweddau yn ymwneud â chludiant

09:00 – 09:45

Cynghorydd Estelle Bleivas, Maer, Cyngor Tref y Trallwng

Robert Robinson, Clerc y Dref, Cyngor Tref y Trallwng

E&S(4)-04-12papur 1

 

09:45 – 10:30

Nick Oliver, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cludiant, AECOM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am agweddau ar bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru sy’n ymwneud â chludiant.


Cyfarfod: 26/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Panel y Sector Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Kevin McCullough, Cadeirydd Panel y Sector Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

            E&S(4)-04-12 papur 2

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Mr McCullough yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - trafodaeth o amgylch y bwrdd ar TAN 8

Jonathan Cawley, Rheolwr Cynllunio a Datblygu, West Coast Energy

          E&S(4)-02-12 papur 1

 

Mike Webb, Uwch-swyddog Cadwraeth, RSPB Cymru

          E&S(4)-02-12 papur 2

 

Simon Power, Cyfarwyddwr Cyswllt, Arup

 

Morag Ellis CF

         

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 12/01/2012 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth ar TAN 8

Peter Ogden, Cyfarwyddwr yr Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

          E&S(4)-01-12 papur 1

                  

John Day, Prif Ddeisebwr, P-04-024 Dywedwch Na i TAN 8 – Mae ffermydd gwynt a llinellau pŵer foltedd uchel yn difetha ein cymuned
          E&S(4)-01-12 papur 2

 

Neville Thomas QC, Cynghrair Swydd Amwythig a Chanolbarth Cymru

E&S(4)-01-12 papur 3

 

Huw Morgan, Sir Drefaldwyn yn erbyn Peilonau

E&S(4)-01-12 papur 4

 

John Morgan, Cymdeithas Mynyddoedd Cambria

E&S(4)-01-12 papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor am y polisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 01/12/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau lleol

E&S(4)-11-12 papur 1 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

E&S(4)-11-12 papur 2 – Cyngor Sir Powys

 

Craig Mitchell, Swyddog Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyng Graham Brown, Cadeirydd, Grŵp Gweithio TAN 8, Cyngor Sir Powys

Alan Southerby, Uwch Reolwr, Rheolaeth Datblygu, Cyngor Sir Powys

Steve Packer, Cynghorydd Prosiectau Arbennigol, Cyngor Sir Powys

Cyng David Lewis, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd & Gwasanaethau Eiddo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Geoff White, Pennaeth Cynllunio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau Aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Mr Mitchell i ddarparu nodyn ar safbwyntiau Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru ar y problemau trafnidiaeth yn ymwneud â datblygiadau ffermydd gwynt ac i ddarparu rhagor o wybodaeth am yr achos a gyfeiriwyd ato ynghylch sŵn tyrbinau gwynt.  


Cyfarfod: 01/12/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan RenewableUK Cymru, Tidal Energy Ltd a West Coast Energy Ltd

E&S(4)-10-11 papur 1 RenewableUK Cymru

E&S(4)-10-11 papur 2 West Coast Energy

E&S(4)-10-11 papur 3 Nuon Renewables

 

Llywelyn Rhys, Pennaeth RenewableUK Cymru

Gerry Jewson, Cadeirydd a Phrif Weithredwr, West Coast Energy

Steve Salt, Cyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu, West Coast Energy

Martin Murphy, Rheolwr Gyfarwyddwr, Tidal Energy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau oddi wrth Aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Mr Jewson i ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig am ganiatáu datblygiad Tir Gwynt ac am brofiadau West Coast Energy o drefniadau caniatáu yn yr Alban a chyfandir Ewrop. 


Cyfarfod: 23/11/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - tystiolaeth gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

E&S(4)-09-11 papur 2

 

          Ceri Davies, Pennaeth Uned Strategol Cymru

Anthony Wilkes, Cynghorydd Uned Strategol Cymru - Cynllunio

         

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion gwestiynau aeldoau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 23/11/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - tystiolaeth gan yr Arolygiaeth Gynllunio

E&S(4)-09-11 papur 1

 

Peter Burley, Cyfarwyddwr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Mr Burley i ddarparu nodyn ynghylch a yw cynlluniau datblygu lleol yn cael eu datblygu yn unol â pholisi ynni cenedlaethol Cymru.


Cyfarfod: 23/11/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - tystiolaeth gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru

E&S(4)-09-11 papur 3

 

          Morgan Parry, Cadeirydd

          Roger Thomas, Prif Weithredwr

Dr Sarah Wood, Arweinydd y Tîm Cynllunio Gofodol, Ynni a Seilwaith Daearol

 

Egwyl 11.00 – 11.05

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion gwestiynau aeldoau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

4.2 Cytunodd Dr Wood i ddarparu nodiadau am y nifer o geisiadau a ddaeth i law ar gyfer prosiectau uwchben ac o dan 50MW, wedi’u nodi yn ôl sector. Cytunodd hefyd i ddarparu nodyn am gyfraniad Cyngor Cefn Gwlad Cymru i’r pwyllgor cynllunio a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gynghori ar dreulio anaerobig a throi wastraff yn ynni. 

 


Cyfarfod: 03/11/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan gwmnïau ynni a'r Grid Cenedlaethol - Ystyried materion yn ymwneud â rhwydwaith a'r grid

E&S(4)-08-11 papur 2 - RWE npower ac npower renewables

E&S(4)-08-11 papur 3 – Scottish Power

E&S(4)-08-11 papur 4 – Y Grid Cenedlaethol

 

Simon Wells, Pennaeth Cyfraith Cynllunio ac Amgylcheddol, RWE npower

Wayne Cranstone, Cyfarwyddwr Datblygiad a Prosiectau, npower renewables

Colin Taylor, Pennaeth Dynlunio, Rhwydweithiau Ynni Scottish Power

Steve Knight-Gregson, Arbennigwr Pennaf dros Brosiectau Fawr, Y Grid Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

3.2 Cytunodd Mr Gregson i ddarparu nodyn ynghylch gallu’r grid yn ne Cymru i ymdopi â’r pŵer a gynhyrchir yn awr ac a fydd yn cael ei gynhyrchu yn y dyfodol, ac ynghylch nifer y cyrff cydsynio ar gyfer datblygiadau yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 03/11/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan gwmnïau ynni - Ystyried ynni adnewyddadwy

E&S(4)-08-11 papur 1 – SWALEC / SSE

E&S(4)-08-11 papur 2 - RWE npower ac npower renewables

E&S(4)-08-11 papur 3 – Scottish Power

 

Sam Peacock, Pennaeth Materion Cyhoeddus, SSE

Simon Wells, Pennaeth Cyfraith Cynllunio ac Amgylcheddol, RWE npower

Wayne Cranstone, Cyfarwyddwr Datblygiad a Prosiectau, npower renewables

Janice McLaughlin, Cyfarwyddwr Prosiect – Cymru a Lloegr, Scottish Power Renewables

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Mr Peacock i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am orsaf pŵer Abernedd ym Maglan, ynghyd â manylion am safleoedd yng Nghymru ar gyfer datblygu ynni’r môr ac ynni’r llanw.

 

2.3 Cytunodd Ms McLaughlin i roi manylion am y modelau gwahanol ar gyfer manteision cymunedol y mae Scottish Power yn eu cynnig.

 

2.4 Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai modd i fersiwn ddrafft o’r cynlluniau ar gyfer rheoli trafnidiaeth gael ei rhannu â’r pwyllgor pan fydd ar gael.


Cyfarfod: 19/10/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan RenewableUK Cymru

E&S(4)-07-11 papur 1

          Llywelyn Rhys, Pennaeth RenewableUK Cymru

Piers Guy, Pennaeth Datblygu, Nuon Renewables

Caroline McGurgan, Rheolwr Prosiect, Eco2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru.

 

2.2 Cytunodd Llewelyn Rhys i ymgynghori ag Aelodau’r Pwyllgor i ddrafftio protocol ar gyfer Cymru ynghylch ymgynghori â chymunedau fel rhan o’r cynlluniau datblygu ar gyfer prosiectau ynni, gan gynnwys y manteision cymunedol.

 

2.3 Cytunodd Piers Guy i ddarparu manylion gwybodaeth ynghylch manteision cymunedol ar gyfer y prosiectau y mae Nuon Renewables wedi bod yn gysylltiedig â hwy.  

 

2.4 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y tystion i ddod i sesiwn dystiolaeth arall.


Cyfarfod: 13/10/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Comisiwn Cynllunio Seilwaith

E&S(4)-06-11 papur 2

          Syr Michael Pitt, Cadeirydd

          Ian Gambles, Cyfarwyddwr Gweithrediadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r tyst yn ymateb i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor am bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (10:40 - 11:30)

E&S(4)-05-11 papur 3

Dr Roisin Willmott, Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Ymatebodd Dr Willmott i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Ysgol Fusnes Caerdydd (09:50 - 10:40)

E&S(4)-05-11 papur 2

Dr Calvin Jones, yr Uned Ymchwil i Economi Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Dr Jones i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd Dr Jones i ddarparu manylion cysylltiadau yn y maes troi gwastraff yn ynni.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd (09:00 - 09:50)

E&S(4)-05-11 papur 1

Dr Richard Cowell, Uwch-ddarlithydd Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Dr Cowell i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

2.2 Cytunodd Dr Cowell i ddarparu rhagor o wybodaeth am Gyfundrefn Caniatadau Morol yr Alban

 

2.3 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n ystyried gwahodd Dr Cowell i ddod i gyfarfod arall ar ddiwedd yr ymchwiliad i rannu gwaith ymchwil ychwanegol.  


Cyfarfod: 21/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (10.15 - 11.00)

E&S(4)-04-11 papur 1

·         John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

·         Clive Bates, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dyfodol Cynaliadwy

·         Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn ateb cwestiynau ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth am nifer y ceisiadau a gafwyd ar gyfer prosiectau uwchben ac islaw 50 MW ers datganoli, a’r mathau o brosiectau roedd y ceisiadau hyn yn cyfeirio atynt.

 


Cyfarfod: 21/09/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Bolisi Ynni a Chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth gan y Prif Weinidog (09.30 - 10.15)

E&S(4)-04-11 papur 1

·         Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

·         Clive Bates, Cyfarwyddwr Cyffredinol Dyfodol Cynaliadwy

·         Rhodri Asby, Polisi Ynni

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Prif Weinidog a swyddogion yn ateb cwestiynau ynghylch polisi ynni a chynllunio yng Nghymru gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 14/07/2011 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Ynni - Papur cwmpasu a chylch gorchwyl drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig y byddai ei ymchwiliad cyntaf ar ynni. Pleidleisiodd wyth Aelod o blaid y cynnig, un yn ei erbyn ac ni phleidleisiodd un Aelod.

 

2.2 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl drafft a rhai o’r diwygiadau.

 

2.3 Cytunodd y Pwyllgor y dylid dosbarthu’r cylch gorchwyl drafft diwygiedig i’r Aelodau mewn e-bost er mwyn iddynt ei gymeradwyo.


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu