Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Trafod y flaenraglen waith

Papur 2 – Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith hyd at ddiwedd tymor yr haf.

 


Cyfarfod: 30/04/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

Papur 1 - Blaenoriaethau cynnar a blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1  Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith cyn cytuno arni.


Cyfarfod: 03/12/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Blaenraglen waith y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i graffu ar y Bil Cymru drafft , yn enwedig ar yr effaith y gall y model cadw pwerau arfaethedig ei chael ar y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol,  yn ei gyfarfod ar 5 Tachwedd 2015.

1.2 Er mwyn caniatáu amser i anghenion busnes eraill, mae’r Pwyllgor wedi cytuno i aildrefnu trafodion Cyfnod 2 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) ar gyfer dydd Mercher, 25 Tachwedd. Mae hyn yn amodol ar fod y Cynulliad yn cytuno ar y penderfyniad ariannol, sydd wedi’i drefnu i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Blaenraglen waith y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd yr Aelodau i wahodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i sesiwn graffu ym mis Ionawr 2016. Diben y sesiwn fyddai ceisio barn y Comisiynydd ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu argymhellion adroddiad y Pwyllgor ynghylch gofal preswyl i bobl hŷn (Rhagfyr 2012) ac adolygiad dilynol y Comisiynydd o gartrefi gofal (Tachwedd 2014).

 

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Blaenraglen waith y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd yr Aelodau flaenraglen waith amlinellol y Pwyllgor ar gyfer gweddill y pedwerydd Cynulliad, gan gytuno y byddent yn dod yn ôl at yr eitem hon ar ddyddiad arall.

1.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y canlynol:

·         ei ddull gweithredu ar gyfer gwneud darn manwl o waith dilynol ar ei ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru;

·         neilltuo amser yn ei raglen i ystyried Bil drafft Cymru, yn enwedig yr effaith y gallai unrhyw fodel cadw pwerau ei chael ar y setliad datganoli mewn perthynas â materion iechyd a gofal cymdeithasol; a

·         gohirio ei ystyriaeth o gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17 tan fis Ionawr 2016.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amlinelliad o'r flaenraglen waith ar gyfer mis Medi i fis Hydref 2015, a chytunodd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y dyfodol.

8.2 Yn sgil sylw'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ei fod yn bwriadu cynnig penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) yn nechrau tymor yr hydref, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer cwblhau trafodion Cyfnod 2.

8.3 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer mis Tachwedd 2015 i fis Mawrth 2016, a chytunodd i ddychwelyd at yr eitem hon yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): paratoi ar gyfer gwaith craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor benderfyniad y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol graffu arno yng Nghyfnod 1 a Chyfnod 2 a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ddweud bod ganddo bryderon sylweddol ynghylch yr amserlen arfaethedig a'r pwysau y byddai hynny'n eu rhoi ar ei lwyth gwaith.

10.2 Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i'r Pwyllgor Busnes ymestyn y terfyn amser ar gyfer craffu ar y Bil yng Nghyfnod 1 o ddwy wythnos er mwyn caniatau ar gyfer ymrwymiadau gwaith eraill. 

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau'n trafod y flaenraglen waith.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i drefnu rhagor o sesiynau tystiolaeth ar y Bil Lefelau Diogel Staffio Nyrsio (Cymru), gan gynnwys sesiwn gyda Kirsty Williams, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil, ar 19 Mawrth 2015.

6.3 Cytunodd y Pwyllgor ar ddull ar gyfer casglu tystiolaeth lafar mewn perthynas â gwaith craffu Cyfnod 1 y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

6.4 Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith amlinellol o fis Ebrill i fis Gorffennaf 2015, yn amodol ar drafod ymhellach cais y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ohirio sesiwn gwaith craffu cyffredinol ac ariannol yr haf tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

6.5 Nododd yr Aelodau y flaenraglen waith amlinellol ar gyfer gweddill y Pedwerydd Cynulliad, a chytuno i ohirio penderfyniad ynghylch y blaenoriaethau a nodwyd ganddynt yn flaenorol.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Dadl ar Raglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor Raglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2015.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ragor o wybodaeth gan y Swyddfa Ewropeaidd mewn perthynas  â threfniadau ar gyfer rhannu adroddiadau’r Pwyllgor gyda sefydliadau Ewropeaidd. 

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): paratoi ar gyfer gwaith craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor benderfyniad y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1 a Chyfnod 2 a chytunodd i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ddweud nad oedd unrhyw bryderon sylweddol ynghylch yr amserlen arfaethedig.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at randdeiliaid i ddweud bod y Bil yn cael ei gyflwyno.

 


Cyfarfod: 15/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith y Pwyllgor: gohebiaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith a chytunodd i:

 • ofyn am friff ffeithiol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar yr ymgynghoriad ar y Gronfa Byw’n Annibynnol – trefniadau ar gyfer y dyfodol i gefnogi’r sawl sy’n derbyn taliadau yng Nghymru;  
 • ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ragor o wybodaeth am gyllid iechyd, mewn ymateb i argymhelliad y Pwyllgor Cyllid yn ei adroddiad ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 y dylai’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymgymryd â darn o waith ar ddiwygio iechyd; ac
 • ymgymryd â darn byr o waith yn canolbwyntio ar weithlu meddygon teulu yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 26/11/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Bu’r Aelodau’n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn dod yn ôl at yr eitem hon ar ddyddiad arall.

 

 

 


Cyfarfod: 20/11/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Bu'r Aelodau'n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn dod yn ôl at yr eitem hon ar ddyddiad arall.

 


Cyfarfod: 20/11/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4a Nododd y Pwyllgor raglen waith amlinellol y Pwyllgor o fis Ionawr tan fis Mawrth 2015.

 


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau. Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl a dull y Pwyllgor o gynnal yr ymchwiliad, a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 16/10/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Bu’r Aelodau’n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn ei thrafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 08/10/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Trafod yr adroddiadau cynnydd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Aelodau’n trafod y flaenraglen waith, gan gytuno y byddent yn ei thrafod ymhellach yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Blaenraglen waith y Pwyllgor: Medi - Rhagfyr 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.2 Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer mis Medi i fis Rhagfyr 2014

 


Cyfarfod: 02/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor: amserlen tymor yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyried dull y Comisiwn o ymchwilio i gyffuriau penfeddwol cyfreithlon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dull gweithredu ar gyfer ei ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon") a chytunodd ar y dull a drafodwyd.

 


Cyfarfod: 18/06/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 – trafod y trefniadau ar gyfer ymgynghori â'r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor y trefniadau ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus a chytunwyd arnynt.

 


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor:

·         I gynnal ymchwiliad i gyffuriau penfeddwol cyfreithlon yn nhymor yr hydref. Bydd y Pwyllgor yn ystyried ei ddulliau mewn perthynas â’r ymchwiliad maes o law;

·         i wahodd y Comisiynydd Pobl Hŷn i roi tystiolaeth yn ystod tymor yr hydref, yn arbennig i drafod ei hadolygiad o ofal preswyl a’i hadroddiad blynyddol;

·         i wahodd y Prif Swyddog Meddygol i ddod i sesiwn graffu gyffredinol yn nhymor yr hydref fel rhan o raglen y Pwyllgor o graffu ar Brif Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru;

·         i wahodd swyddogion y Llywodraeth i roi briff ffeithiol yn nhymor yr hydref ar y rheoliadau sy’n deillio o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, unwaith y bydd rheoliadau drafft yn cael eu cyhoeddi;

·         i godi, ymhlith pethau eraill, y materion a ganlyn gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y sesiwn graffu gyffredinol a drefnwyd ar gyfer 16 Gorffennaf:

o   adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar reoli cyflyrau cronig;

o   recriwtio, cadw a hyfforddi meddygon teulu;

o   adroddiadau diweddar ar amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth ar y galon;

·         ystyried materion ynghylch proses gwyno GIG Cymru, i’w lywio’n benodol gan yr adroddiad ar yr Adolygiad o Ymdrin â Phryderon a Chwynion yn GIG Cymru, o dan arweiniad Keith Evans, unwaith y bydd yr adroddiad ar gael.

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried cwmpas ymchwiliadau posibl i sylweddau penfeddwol cyfreithlon, caethiwed i feddyginiaethau ar bresgripsiwn a fflworideiddio dŵr.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu o ran craffu ar ôl deddfu mewn perthynas â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

 

3.3 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2014.

 

3.4 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull gweithredu o ran craffu ar ôl deddfu mewn perthynas â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

 

3.5 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(ii), pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig a ganlyn, a gynigiwyd gan Elin Jones AC, ac a dderbyniwyd gan y Cadeirydd heb rybudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.44:

 

Bod y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gwahodd y Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd AS i un o gyfarfodydd y Pwyllgor i roi tystiolaeth, er mwyn i'r Pwyllgor graffu ar y materion, y themâu a'r casgliadau ynghylch gwasanaethau GIG Cymru a ddaw i'r amlwg fel rhan o'i gwaith i Lywodraeth y DU ar gwynion am y GIG yn Lloegr.

 

3.5 Dyma ganlyniad y bleidlais:

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Darren Millar

Janet Finch-Saunders

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

Leighton Andrews

Rebecca Evans

Lynne Neagle

Gwyn Price

David Rees

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly, gwrthodwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Ystyried blaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2014 a gofynnodd am bapurau cwmpasu ar ddetholiad o bynciau i'w hystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio'r sesiwn dystiolaeth lafar ar ei ymchwiliad dilynol i'r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol tan dymor yr hydref; ni chytunwyd ar ddyddiad eto.

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr haf 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith ar gyfer Ebrill – Gorffennaf 2014.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd swyddogion y Llywodraeth i ddarparu papurau briffio ffeithiol, ar gyhoedd, ynghylch Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd sydd ar ddod a'r rheoliadau drafft ar feini prawf cymhwysedd sy'n deillio o'r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

 

2.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(ii), pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig a ganlyn, a gynigiwyd gan Elin Jones AC, ac a dderbyniwyd gan y Cadeirydd heb rybudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.44:

 

Bod y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn neilltuo amser mewn cyfarfod yn y dyfodol i glywed tystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd AS, os ydyw ar gael, ynglŷn â'i gwaith mewn perthynas â chwynion ynghylch y GIG yn Lloegr a'r dystiolaeth y mae wedi cyfeirio ati yng nghyswllt cwynion ynghylch y GIG yng Nghymru.

 

Dyma ganlyniad y bleidlais:

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Darren Millar

Janet Finch-Saunders

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

Leighton Andrews

Rebecca Evans

Lynne Neagle

Gwyn Price

David Rees

 

 

0

 

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly, gwrthodwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Crohn's and Colitis UK – awgrym i gynnal ymchwiliad i roi canllawiau cenedlaethol ar glefydau llid y coluddyn (IBD) ar waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/03/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru – awgrym i gynnal ymchwiliad i nyrsio cymunedol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/01/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Trafod cwmpas ymchwiliadau posibl yn y dyfodol i wasanaethau orthodontig yng Nghymru a chynllun cyflawni ar gyfer canser Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131
 • Cyfyngedig 132

Cofnodion:

4.1. Cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl y ddau ymchwiliad a chytunodd i ofyn am dystiolaeth maes o law.

 


Cyfarfod: 16/01/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Trafodaeth gychwynnol ar gynllun strategol y Pwyllgor ar gyfer gweddill y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 135

Cofnodion:

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor drafodaeth gychwynnol ar ei gynllun strategol ar gyfer gweddill y Pedwerydd Cynulliad.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymchwilio i'r meysydd canlynol i'w hystyried ymhellach:

 

·         Gwasanaethau orthodontig

·         Cynllun cyflawni ar gyfer canser

·         Gofal iechyd mewn carchardai

·         Talu am ofal

·         Gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru)

·         Cynllun cyflenwi ar gyfer clefyd yr afu

·         Gofal y galon

·         Clefyd / llid Crohn

 

4.3 Ymrwymodd y Pwyllgor i ddychwelyd i ymholiadau blaenorol i wneud gwaith craffu dilynol, gan flaenoriaethu'r pynciau canlynol yn y lle cyntaf:

 

·         Gofal heb ei drefnu - bod yn barod ar gyfer gaeaf 2013-14

·         Fferylliaeth gymunedol

·         Marw-enedigaethau

·         Gwasanaethau cadeiriau olwyn

 

4.4 Cytunodd y Pwyllgor i barhau i gynnal sesiynau craffu cyffredinol gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, y Prif Swyddogion Iechyd Proffesiynol, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

 

4.5 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i gadw hyblygrwydd o fewn y flaenraglen waith er mwyn ystyried deddfwriaeth ac unrhyw fater brys neu bwysig a allai godi yn ystod gweddill y Pedwerydd Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 11/12/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith y Pwyllgor: Ionawr – Ebrill 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3d.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn 2014.

 


Cyfarfod: 05/12/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyriaeth o’r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 142

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer Ionawr - Ebrill 2014 a chytunodd i gyhoeddi'r rhaglen.

 

5.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(ii), pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig a ganlyn, a gynigiwyd gan Darren Millar AC, ac a dderbyniwyd gan y Cadeirydd heb rybudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.44:

 

Bod y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn neilltuo amser mewn cyfarfod yn y dyfodol i graffu ar waith Prif Weithredwr a Chadeirydd Bwrdd Iechyd Hywel Dda, os ydynt ar gael, o ran darparu gwasanaethau iechyd yn ei ardal.

 

Dyma ganlyniad y bleidlais:

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 

William Graham

Elin Jones

Darren Millar

Lindsay Whittle

Kirsty Williams

Leighton Andrews

Rebecca Evans

Lynne Neagle

Gwyn Price

David Rees

0

 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol, yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly, gwrthodwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 21/11/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Cylch Gorchwyl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 145

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor bapur ar gylchoedd gorchwyl pwyllgorau. Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y Llywydd.

 

 


Cyfarfod: 13/11/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 148

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i argaeledd llawdriniaeth bariatrig yng Nghymru a chytunodd ar y cylch gorchwyl.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus; bydd manylion ar gael yn fuan.

 


Cyfarfod: 07/11/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Trafod ymchwiliad arfaethedig y Pwyllgor i gaethiwed i feddyginiaethau a geir ar bresgripsiwn a dros y cownter

Dogfennau ategol:

 • HSC(4)-31-13 - Papur 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymchwiliad arfaethedig i gaethiwed i feddyginiaethau a geir ar bresgripsiwn a dros y cownter. Cytunodd yr aelodau i ohirio dechrau’r ymchwiliad tan fod y gwaith a amlinellir yn Gweithio Gyda’n gilydd i Leihau Niwed - Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2013-15 - y bwriedir iddo gael ei gyflawni erbyn mis Mawrth 2014 - wedi’i gwblhau.

 


Cyfarfod: 09/10/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen waith:

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 155

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith ar gyfer y cyfnod ar ôl y Nadolig.

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr yn fuan yn 2014 ynghylch caethiwed i feddyginiaethau a geir ar bresgripsiwn a dros y cownter. Bydd y pwyllgor yn trafod papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

7.3 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Prif Swyddog Deintyddol i gyfarfod yn y dyfodol er mwyn:

·         rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect peilot deintyddol; ac

·         archwilio cwmpas ymchwiliad posibl yn y dyfodol i fynediad at ddeintyddiaeth y GIG.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3f.1 Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 

 


Cyfarfod: 25/09/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr opsiynau a'r cynigion ar gyfer ei flaenraglen waith ar gyfer y cyfnod yn dilyn y Nadolig:

 


Cyfarfod: 04/07/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Blaenraglen waith - Ystyried cylchoedd gorchwyl ymchwiliadau'r dyfodol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 164

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 08/05/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.


Cyfarfod: 10/01/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 11)

11 Y Blaenraglen Waith - mis Ionawr i fis Chwefror 2013

HSC(4)-01-13 papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.3 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 15/11/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith - Tachwedd i Ragfyr 2012

HSC(4)-30-12 papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am amser yn gynnar yn 2013 i gwrdd â'r Fforwm Clinigol Cenedlaethol, Deoniaeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol eraill i barhau â'i ystyriaeth o gynlluniau ad-drefnu gwasanaethau y byrddau iechyd.


Cyfarfod: 20/06/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Trafodaeth ar y flaenraglen waith - hydref 2012

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad polisi byr i strategaeth yn y dyfodol ar gyfer diabetes yng Nghymru yn nhymor yr hydref, i’w amserlennu o amgylch ei ymrwymiadau craffu deddfwriaethol a chyllidebol.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai ei ymchwiliad polisi tymor hwy nesaf yn canolbwyntio ar werthusiad o dechnoleg feddygol. Cytunodd y Pwyllgor y byddai amseriad y broses o gasglu tystiolaeth lafar ar gyfer yr ymchwiliad hwn yn dibynnu ar raglen graffu ddeddfwriaethol y Pwyllgor. 

 

2.3 Gwnaeth y Pwyllgor gais i’r cylch gorchwyl drafft ar gyfer y ddau ymchwiliad polisi gael eu paratoi gan yr ysgrifenyddiaeth fel y gellir cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus dros doriad yr haf.

 

2.4 Cytunodd y Pwyllgor i drefnu sesiwn gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i drafod ei adroddiad blynyddol yn nhymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 14/06/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Flaenraglen Waith - Haf 2012

HSC(4)-17-12 papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y papur ar y flaenraglen waith ar gyfer haf 2012.

 


Cyfarfod: 24/05/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

HSC(4)-15-12 papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu aelodau’r Pwyllgor yn trafod y blaenraglen waith, a chytunasant i gynnal rhagor o drafodaethau mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 26/04/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith - haf 2012

HSC(4)-12-12 papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 22/03/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Gwybodaeth ddilynol o gyfarfod 25 Ionawr - materion yn ymwneud â'r UE - Gofal preswyl i bobl hŷn yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd

HSC(4)-11-12 papur 12

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor y papur ar ofal preswyl i bobl hŷn yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.


Cyfarfod: 08/03/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ddilynol o gyfarfod 25 Ionawr - materion yn ymwneud â'r UE - moderneiddio'r gyfarwyddeb cymwysterau proffesiynol

HSC(4)-08-12 papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y papur ar foderneiddio’r gyfarwyddeb cymwysterau proffesiynol.

 


Cyfarfod: 08/03/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Gwybodaeth ddilynol o gyfarfod 25 Ionawr - materion yn ymwneud â'r UE - hawliau cleifion i ofal iechyd trawsffiniol

HSC(4)-08-12 papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papur ar hawliau cleifion i ofal iechyd trawsffiniol yn yr UE.

 


Cyfarfod: 23/02/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith - Gwanwyn 2012

HSC(4)-05-12 papur 6

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith - Trafodaeth bellach ynghylch sesiynau tystiolaeth un-tro

HSC(4)-05-12 papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith. Yn dilyn ei seminar anffurfiol ar fynediad at feddyginiaethau, cytunodd y Pwyllgor y byddai’n cynnal ymchwiliad byr i fynediad at driniaethau yng Nghymru. 

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor na fyddai’n trefnu pedwerydd sesiwn dystiolaeth un-tro, a hynny er mwyn caniatáu digon o hyblygrwydd yn y flaenraglen waith fel y gall y Pwyllgor ymateb i faterion a allai godi.

 

3.3 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried ei flaenraglen waith eto cyn toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 02/02/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Blaenraglen waith - Trafodaeth ynghylch sesiynau tystiolaeth un-tro

HSC(4)-04-12 papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod pynciau ar gyfer cynnal pedair sesiwn dystiolaeth un-tro yn nhymhorau’r gwanwyn a’r haf.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i geisio cynnal ymchwiliadau undydd mewn perthynas â’r materion a ganlyn:

·         Amseroedd aros ar gyfer cadeiriau olwyn yng Nghymru: gwaith dilynol ar yr argymhellion a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol yn y Trydydd Cynulliad ar wasanaethau cadair olwyn yng Nghymru;

·         Atal thrombo-emboledd gwythiennol; a

·         Lleihau symudiadau ffetws a marwenedigaeth yng Nghymru.

4.3 Cytunodd y Pwyllgor:

·         i benderfynu’n ddiweddarach ar y pwnc i’w drafod yn ystod ei bedwaredd sesiwn, gan benderfynu rhwng trafod gwasanaethau cyd-ymatebwyr, mynediad at feddyginiaethau ag amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau orthopedeg;

·         i aros am adroddiad Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin ar ei ymchwiliad i anhwylder straen wedi trawma, sy’n mynd rhagddo, cyn ymgymryd ag unrhyw waith ar y mater hwn; ac

·         y byddai angen mwy nag un diwrnod i drafod anghydraddoldebau iechyd, ac felly y dylid cynnwys y mater hwn ar restr o bynciau posibl ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 25/01/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith y Pwyllgor - materion yr UE

HSC(4)-03-12 papur 2 - Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion polisi yr Undeb Ewropeaidd sy'n berthnasol i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ystyriwyd y papur hwn gan y Pwyllgor yn wreiddiol ar 8 Rhagfyr 2011)

 

HSC(4)-03-12 papur 3 - Deddfwriaeth yr UE mewn perthynas ag anghydraddoldebau iechyd

HSC(4)-03-12 papur 4 – Proses gymeradwyo cyffuriau’r UE

HSC(4)-03-12 papur 5 – Modelau o berchnogaeth ar gyfer gofal preswyl i bobl hŷn yn aelod-wladwriaethau’r UE

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor mai drwy ei waith cymharol ar gyfer ei ymchwiliad i ofal preswyl i bobl hŷn y dylai’r Pwyllgor fynd i’r afael yn bennaf â materion yr UE yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf.

 

4.2 Gofynnodd y Pwyllgor am wybodaeth ychwanegol am fodelau gofal preswyl yn yr UE, gan gynnwys modelau dielw a ddefnyddir mewn gwledydd eraill, ac unrhyw wybodaeth a gafwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru drwy’r broses o efeillio awdurdodau lleol yng Nghymru â chymheiriaid yn Ewrop.

 

4.3 Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am y strategaeth iechyd, y cyfarwyddyd ar gymwysterau proffesiynol a mynediad traws-ffiniol i wasanaethau gofal iechyd.


Cyfarfod: 08/12/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion polisi yr Undeb Ewropeaidd sy'n berthnasol i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

HSC(4)-13-11 papur 1

 

          Gregg Jones, y Gwasanaeth Ymchwil (drwy gyswllt fideo)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y papur â Gregg Jones o’r Gwasanaeth Ymchwil.

 

2.2 Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am anghydraddoldebau iechyd, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch unrhyw ddeddfwriaeth arfaethedig, cymeradwyo cyffuriau ledled yr UE, a modelau gofal i’r henoed yng ngwledydd yr UE.

 

2.3 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried materion polisi’r UE eto fel rhan o drafodaeth ehangach ar ei flaenraglen waith yn y dyfodol. 


Cyfarfod: 10/11/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y dull o ystyried deddfwriaeth

HSC(4)-10-11 papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur a thrafododd ei ddull cyffredinol o ystyried deddfwriaeth.

 

2.2 Mewn perthynas â’r papur gwyn ar roi organau, cytunodd y Pwyllgor i geisio cynnal dwy sesiwn gydag uwch-swyddogion Llywodraeth Cymru, yn gyntaf ar ddechrau’r broses ymgynghori ac eto ar ôl cau’r ymgynghoriad. Diben y sesiynau hyn fyddai cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y papur gwyn, yn hytrach na mynegi barn ar ei gynnwys.   

 


Cyfarfod: 22/09/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Papur i'w nodi: Blaenraglen waith y Pwyllgor - Hydref 2011 (11.50 - 12.00)

HSC(4)-03-11 papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur a chytunodd y dylid cyhoeddi’r blaenraglen waith yn rheolaidd.


Cyfarfod: 22/09/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Iechyd y Geg mewn Plant yng Nghymru - llythyr gan y Cadeirydd (11.50 - 11.55)

HSC(4)-03-11 papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar ei ymchwiliad i iechyd y geg mewn plant.


Cyfarfod: 13/07/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Blaenraglen Waith (10:10 - 10:30)

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor bynciau posibl ar gyfer ymchwiliad byr â ffocws pendant iddo i’w lansio dros doriad yr haf.

 

3.2 Cytunwyd y byddai’r Pwyllgor yn lansio dau ymchwiliad:

 

·         Cyfraniad fferyllaeth gymunedol i wasanaethau iechyd yng Nghymru; a

·         Lleihau’r risg o gael strôc.

 

3.3 Byddai cylch gorchwyl drafft ar gyfer y ddau ymchwiliad yn cael ei ddosbarthu i Aelodau mewn e-bost i’w gymeradwyo fel y gellir dechrau’r ymchwiliad dros yr haf.

 

3.4 Byddai’r Gwasanaeth Ymchwil yn paratoi papur cwmpasu ar ofal preswyl i’w ystyried yn yr hydref fel pwnc posibl ar gyfer ymchwiliad tymor hwy.


Cyfarfod: 07/07/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Trafod materion o fewn portffolio y Pwyllgor ac ystyried ei flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y pwyllgor y byddai’n gwahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r cyfarfod ar 13 Gorffennaf i roi cyflwyniad cyffredinol am eu portffolios a’u blaenoriaethau. Byddent wedyn yn cael eu gwahodd i sesiwn graffu mwy manwl ar ddechrau tymor yr hydref.

 

3.2 Cytunodd y pwyllgor y byddai’n dechrau ymchwiliad cyn toriad yr haf ac y byddai’r gwasanaeth ymchwil yn paratoi papur erbyn y cyfarfod nesaf yn nodi cwmpas ymchwiliadau posibl. Byddai’r papur hwn wedi’i seilio ar bynciau a awgrymwyd gan Aelodau ac ar argymhellion adroddiadau etifeddiaeth pwyllgorau’r Trydydd Cynulliad

 

3.3 Byddai’r pwyllgor yn ystyried ei raglen waith ar gyfer yr hirdymor yn yr hydref, pan fyddai rhaglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth wedi ei chyhoeddi.

 


Cyfarfod: 07/07/2011 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y pwyllgor ei rôl ddeuol o graffu ar ddeddfwriaeth a pholisi a nododd benderfyniad y Pwyllgor Busnes i amserlennu diwrnod a hanner bob pythefnos i’r pwyllgor drefnu ei waith.

 

2.2 Cytunodd y pwyllgor i ymgynghori â chyrff allanol yn ystod toriad yr haf ar ei ffyrdd o weithio a thestunau posibl ymchwiliadau yn y dyfodol.