Cyfarfodydd

Etifeddiaeth Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/03/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Etifeddiaeth Pwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-10-16 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei Adroddiad Etifeddiaeth, a chytunwyd arno, yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: Ystyried adroddiad drafft

Papur 4 – Adroddiad drafft

 

Ymatebion ar graffu ar y gyllideb

Papur 5 – Llythyr oddi wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 27 Tachwedd 2015

Papur 6 – Llythyr oddi wrth Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru – 2 Rhagfyr 2015

Papur 7 – Llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru – 3 Rhagfyr 2015

Papur 8 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 11 Ionawr 2016

 

Ymateb ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Papur 9 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 30 Tachwedd 2015

 

Ymatebion gan gadeiryddion pwyllgorau

Papur 10 – Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes – 9 Rhagfyr 2015

Papur 11 – Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc – 17 Rhagfyr 2015

 

Ymatebion gan gynghorwyr arbenigol

Papur 12 – Llythyr oddi wrth Lakshmi Narain – 1 Rhagfyr 2015

Papur 13 – Llythyr oddi wrth Ian Summers – 7 Rhagfyr 2015

Papur 14 – Llythyr oddi wrth Angela Scott – 7 Rhagfyr 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.


Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 08/03/2016 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Etifeddiaeth Pwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad: Trafod Adroddiad y Pwyllgor

SOC(4)-04-16 Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunwyd ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 03/03/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Trafod yr Adroddiad Drafft ar Etifeddiaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Yr Adroddiad Drafft ar Etifeddiaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad Drafft ar Etifeddiaeth y Pwyllgor.


Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad - trafod yr adroddiad draft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad etifeddiaeth drafft a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

 


Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-06-16 – Papur preifat 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.  Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 26/02/2016 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth o'r Sesiwn Flaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn graffu gynharach a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog, yn nodi nifer o sylwadau ac argymhellion.

 


Cyfarfod: 26/02/2016 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Sesiwn Graffu ar Waith Gweinidogion - Adolygiad o Bynciau y Craffwyd Arnynt mewn Cyfarfodydd Blaenorol

Carwyn Jones AC, Prif Weinidog

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn holi'r Prif Weinidog ar bynciau a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol yn ystod y pedwerydd Cynulliad.

 

Cytunodd y Prif Weinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth:

·         yn cymharu cyfran yr ymgeiswyr ar gyfer penodiadau cyhoeddus o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol â chyfran y penodiadau gwirioneddol o'r grwpiau hyn;

·         ynghylch effeithiolrwydd y dulliau a ddefnyddir i annog ceisiadau gan bobl yn y grwpiau hynny.

 


Cyfarfod: 23/02/2016 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Etifeddiaeth Pwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad: Trafod y materion allweddol

SOC(4)-03-16 Papur 6 – Materion allweddol o ran Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r papur a chytunwyd i ddod yn ôl at y mater hwn yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 11/02/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Trafodaeth am y blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor olynol

Dogfennau ategol:

  • Adroddiad etifeddiaeth: blaenoriaethau ar gyfer y pumed Cynulliad (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor olynol.

 


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Trafod adroddiad etifeddiaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor sut y bydd yn llunio'r adroddiad etifeddiaeth. 


Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad etifeddiaeth: Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad etifeddiaeth: Sesiwn dystiolaeth

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Marion Stapleton – Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu, Llywodraeth Cymru

Andrew Hobden – Economegydd, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru – 20 Ionawr 2016

Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 25 Tachwedd 2015

Papur 3 – Papur gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru – 26 Tachwedd 2015

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru; Marion Stapleton – Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog a'r Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu, Llywodraeth Cymru; a Andrew Hobden – Economegydd, Llywodraeth Cymru, ynghylch yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y Pedwerydd Cynulliad fel rhan o’i ymchwiliad etifeddiaeth.


Cyfarfod: 25/01/2016 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.1)

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad:

CLA(4)-2-16 - Papur 9 - Papur Etifeddiaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/01/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 70
  • Cyfyngedig 71
  • Cyfyngedig 72

Cofnodion:

Cyflwynodd Siân Wilkins fersiwn ddrafft o'r adroddiad Etifeddiaeth er mwyn i’r Bwrdd ystyried goblygiadau’r trafodaethau a oedd yn digwydd yn y Pwyllgor Busnes. Roedd y rhain yn debygol o effeithio ar fusnes ffurfiol y Cynulliad yn y Pumed Cynulliad. Roedd unrhyw newidiadau a awgrymwyd i'r wythnos fusnes, y gallai'r Pwyllgor Busnes newydd eu mabwysiadu, yn debygol o ddod i rym o fis Medi 2016 a byddent yn effeithio ar staff, adnoddau a'r defnydd o'r ystâd.  Byddai llawer yn dibynnu ar faint o arweiniad yr oedd y Llywydd newydd yn dewis ei roi a chyfansoddiad y Pwyllgor Busnes newydd.

Cytunodd y Bwrdd y byddai angen rhoi ystyriaeth i adnoddau staff ac yn gysylltiedig â'r gwaith presennol o gynllunio capasiti, er enghraifft, yn ymwneud ag wythnosau gwaith hwy, neu doriadau byrrach. Roedd angen cyfathrebu cyson hefyd mewn perthynas â'r cyfyngiadau presennol a'r angen am nifer fwy o Aelodau.

Cam i’w gymryd: Penaethiaid gwasanaeth i sicrhau bod eu staff yn ymwybodol o oblygiadau’r awgrymiadau yn yr adroddiad Etifeddiaeth.

 


Cyfarfod: 14/01/2016 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 14/01/2016 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Etifeddiaeth y Pwyllgor Cyllid - proses y Gyllideb a chraffu ariannol ar ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

 


Cyfarfod: 10/12/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad y Pwyllgor: Llythyr drafft at y Pwyllgor Busnes

Gwahoddir y Pwyllgor i ystyried ail ddrafft o'i llythyr drafft i'r Pwyllgor Busnes.

Dogfennau ategol:

  • Ymateb drafft i'r Pwyllgor Busnes (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

The Committee considered the redrafted version of its draft letter to the Business Committee.

 


Cyfarfod: 10/12/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Pwyllgor Cyllid: Ymgynghoriad etifeddiaeth:

Gwahoddir y Pwyllgor i drafod a yw'n dymuno ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 The Committee considered responding to the Finance Committee’s consultation.

 


Cyfarfod: 09/12/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Gwaddol Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ar Waddol gydag ymateb drafft (Saesneg yn unig am y tro)

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft a fyddai'n cael ei anfon at y Pwyllgor Cyllid.


Cyfarfod: 09/12/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ymchwiliad etifeddiaeth

Papur 4 – Pennod ddrafft: Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Papur 5 – Pennod ddrafft: Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ddwy bennod ddrafft.


Cyfarfod: 03/12/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: ystyried ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid ynglŷn ag etifeddiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a gafwyd gan gytuno i ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid.

 


Cyfarfod: 03/12/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad: gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 02/12/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad y Pwyllgor: Ymgynghoriad y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

  • Llythyr drafft - Ymgynghoriad y Pwyllgor Busnes (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 26/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Etifeddiaeth a blaenraglen waith y Pwyllgor

CYPE(4)-29-15 – Papur preifat 2

CYPE(4)-29-15 – Papur preifat 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith ac ystyriodd bapur ar waith etifeddiaeth.  Cytunwyd ar sut i wneud y gwaith dilynol ar fabwysiadu a chytunwyd i wneud rhywfaint o waith dilynol ar yr adroddiad i ofal newyddenedigol a gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed.


Cyfarfod: 23/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.4)

Llythyr drafft at y Pwyllgor Busnes

CLA(4)-29-15 - Papur 14 - Llythyr drafft at y Pwyllgor Busnes ynghylch gwaith etifeddiaeth

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad y Pwyllgor: Trafodaeth ar Ymgynghoriad y Pwyllgor Busnes

E&S(4)-32-15 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

  • Papur 1 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

3.1 Members discussed the response to the Business Committee’s consultation on the Fourth Assembly Legacy


Cyfarfod: 18/11/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes - Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes ar Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad Etifeddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad Etifeddiaeth: Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr y GIG, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru

Leighton Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio Llywodraeth Cymru

Martin Sollis, Cyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Trosolwg o gynnydd mewn gweithredu'r Ddeddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (Cymru) 2014

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd / Prif Weithredwr y GIG, Leighton Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio, a Martin Sollis, Cyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: Ymgynghoriad

Papur 10 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 


Cyfarfod: 22/10/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes - Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i roi ystyriaeth fwy manwl i'r ohebiaeth ac i ymateb i'r Pwyllgor Busnes ar ôl y toriad hanner tymor.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Adroddiad Etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad Etifeddiaeth: Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 2 – Dull o ymgymryd â’r gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.

 


Cyfarfod: 20/10/2015 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

2. Ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y Pedwerydd Cynulliad: Ymgynghoriad

Papur 6 - Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ailystyried y mater yn y cyfarfod ar 5 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 05/10/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.2)

Etifeddiaeth

CLA(4)-24-15 – Papur 7 – Adolygiad o Waith y Pwyllgor, Chwefror 2014

 

CLA(4)-24-15 - Papur 8 – Adolygiad Canol Tymor

 

CLA(4)-24-15 – Papur 9 – Is-ddeddfwriaeth a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddfau'r Cynulliad

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/09/2015 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Papur trafod

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliad Etifeddiaeth: Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad Etifeddiaeth: Prif Weinidog Cymru, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad Etifeddiaeth: Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr, Dyfodol Tecach, Llywodraeth Cymru

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbennigol, Llywodraeth Cymru

Jo Salway, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

·         John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

·         Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr, Dyfodol Tecach, Llywodraeth Cymru

·         Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

·         Jo Salway, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

 

3.2 Datganodd Peter Black AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n gynghorydd lleol.

 

3.3 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Gweinidog i

·         Ysgrifennu at y Pwyllgor erbyn mis Mawrth 2016 yn rhoi gwybodaeth am ganlyniad gwaith y tasglu yn ystyried:

- sut i wella perfformiad gwasanaethau addasu cartrefi;

- sut i sicrhau bod pob gwasanaeth addasu yn cael ei werthuso'n effeithiol, a pherfformiad pob un yn cael ei fonitro, ac nid dim ond Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl.

·         Awgrymu bod y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn rhannu gyda'r Pwyllgor unrhyw waith cynllunio a wneir ar hyfywedd tir y comisiwn coedwigaeth mewn cysylltiad â datblygiadau tai.

·         Darparu gwybodaeth am faint o dir a ryddhawyd ar gyfer tai yn y ddwy flynedd diwethaf, a faint sy'n debygol o gael ei ryddhau yn y ddwy flynedd nesaf. 

 

 

 


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad Etifeddiaeth: Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Bon Westcott, Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

·         Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, Diwygio Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

·         Bon Westcott, Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru

 


Cyfarfod: 24/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad Etifeddiaeth: Prif Weinidog Cymru

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru

Awen Penri, Pennaeth y Gangen Datblygu Cymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

·         Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru

·         Awen Penri, Pennaeth y Gangen Datblygu Cymraeg Mewn Addysg, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Datganodd Mike Hedges AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae ei ferch yn mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg a sefydliadau ieuenctid sy'n cael arian gan Fenter Iaith. Mae hefyd yn ymwneud â'r Urdd.

 

2.3 Datganodd Peter Black AC y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n aelod o awdurdod addysg lleol.

 


Cyfarfod: 23/09/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Trafodaeth ar bwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

  • Papur Trafod ar Bwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar bwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad.


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad Etifeddiaeth: y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad Etifeddiaeth: y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr, Twristiaeth, Treftadaeth a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

Kate Clark, Cyfarwyddwr, CADW

Natasha Hale, Dirprwy Gyfarwyddwr Sectorau a Busnes, Llywodraeth Cymru

Linda Tomos, Cyfarwyddwr, Is-adran  Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Datganodd Mike Hedges y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae’n Llywydd Côr Merched Treforys, noddwr Côr Clwb Rygbi Treforys, cefnogwr Côr Orpheus Treforys, Llywydd Clwb Pêl-droed Ynystawe, Is-lywydd Clwb Pêl-droed Tref Treforys, aelod o Glwb Rygbi Treforys, ac yn gefnogwr Clybiau Rygbi Y Glais, Birchgrove a Bonymaen.

 

2.2 Datganodd Peter Black y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae’n Aelod o Ddinas a Sir Abertawe.

 

2.3 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

·         Kate Clark, Cyfarwyddwr, CADW

·         Natasha Hale, Dirprwy Gyfarwyddwr y Sector a Busnes, Llywodraeth Cymru 

·         Jon Westlake - Pennaeth yr Is-adran Chwaraeon

 

2.4 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu i’r Pwyllgor gopi o’r Memorandwm o Ddealltwriaeth a gytunwyd yn ddiweddar rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas ag adolygiad Siarter y BBC. Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu’r wybodaeth ychwanegol a ganlyn:

·         Gwaith Llywodraeth Cymru ar arfer gorau ledled Ewrop ynghylch dulliau amgen o ddenu cyllid ar gyfer y celfyddydau; yn gysylltiedig â hyn, dywedodd y Dirprwy Weinidog y byddai’n gofyn i Gyngor Celfyddydau Cymru ddarparu papur briffio ar gyfer Aelodau sy’n ymateb yn rhannol i’r gwaith hwn;

·         manylion yr adroddiad disgwyliedig gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn sgil ei asesiad cyfredol o effaith cyllid ar gyfer Celfyddydau a Busnes Cymru, a’i berfformiad; 

·         manylion am gapeli ac eglwysi rhestredig gwag/heb eu meddiannu, yn ôl gradd, a a mynwentydd/safleoedd claddu;

·         rhagor o wybodaeth am enghraifft Barcelona a nodwyd mewn perthynas â threfniadau ar gyfer delio ag adeiladau rhestredig gwag, gan gynnwys argaeledd pwerau i roi dirwyon;

·         rolau a chyfrifoldebau’r Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, Bwrdd Ymgynghorol Amgylchedd Hanesyddol Cymru, a Grŵp Treftadaeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Gwaddol Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad: trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei ddull gweithredu o ran ei waddol yn y Pedwerydd Cynulliad, a chytunodd arno.


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad etifeddiaeth

Papur 3 - Ymchwiliad etifeddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad etifeddiaeth.