Cyfarfodydd

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod Offerynnau Statudol Treth

Papur 6 - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018 - Briff Cyfreithiol Cryno

Papur 7 - Rheoliadau DeddfaCasglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018 - Briff Cyfreithiol Cryno

 

Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018

Memorandwm esboniadol

Rheoliadau Deddfa Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018  

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol ym maes treth

Papur 7 – Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018

 

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018 - Memorandwm Esboniadol

 

Papur 8 - Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018

 

Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018

Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol a ganlyn, gan gytuno i gyflwyno adroddiad arnynt.


Cyfarfod: 07/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol ym maes treth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol, gan gytuno i gyflwyno adroddiad arnynt.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol ym maes treth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu'n Ôl) (Cymru) 2018 a chytunodd i adrodd.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol a ganlyn, gan gytuno i gyflwyno adroddiad arnynt:

·         Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017: a

·         Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8.)

8. Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016: Offerynnau Statudol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cyfnod 4 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

NDM5997 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Dogfennau Ategol
Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.50

NDM5997 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 01/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Cyfnod 3 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Awdurdod Cyllid Cymru*

30 - 36, 37 - 38, 39 - 82, 83, 84 - 85, 86 - 87, 88 - 89, 90 - 92, 93 - 95, 96 - 99, 100 - 109, 110 - 115, 116 - 170, 171 - 174, 175 - 177, 178 - 186, 187 - 202, 206 - 297, 203 - 205, 300 - 403, 298 - 299, 404 - 485, 489 - 535, 486 - 488, 536 - 548, 549 - 561, 24 - 29, 23

(*mae'r grŵp hwn yn cynnwys gwelliannau 23 - 561. Fodd bynnag, maent yn ymddangos yn y drefn y cânt eu trafod)

2. Penodiadau i Fwrdd ACC

7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13, 14

3. Gweithdrefnau

15, 16

4. Annibyniaeth ACC

17, 18

5. Swyddogaethau dirprwyedig ACC

4, 5

6. Siarter o safonau a gwerthoedd

19, 2, 20, 21, 22, 3

7. Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru

6

Dogfennau Ategol
Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.35

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 23 Chwefror 2016.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

39

50

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Gan fod gwelliant 30 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 23 – 29 a gwelliannau 31 - 561.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

35

49

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

26

50

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Tynnwyd gwelliant 21 yn ôl.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

12

50

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 23/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynnig i amrywio trefn Gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

NDM5969 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a.         Adrannau 2-36

b.         Adrannau 38-81

c.         Adran 37

d.         Adrannau 83-116

e.         Adran 82

f.          Adrannau 118-156

g.         Adran 117

h.         Adrannau 157-170

i.          Adrannau 172-184

j.          Adran 171

k.         Adrannau 185-195

l.          Adran 1

m.        Teitl Hir

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.17

NDM5969 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a.         Adrannau 2-36

b.         Adrannau 38-81

c.         Adran 37

d.         Adrannau 83-116

e.         Adran 82

f.          Adrannau 118-156

g.         Adran 117

h.         Adrannau 157-170

i.          Adrannau 172-184

j.          Adran 171

k.         Adrannau 185-195

l.          Adran 1

m.        Teitl Hir

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 28/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Craffu yng Nghyfnod 2

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adrannau: 2 – 34, 36 – 79, 35, 81 – 114, 80, 116 – 154, 115, 155 – 161, 162 – 168, 170 – 182, 169, 183 – 185, 186 – 193; Atodlen; Adran 1; Teitl hir.

 

Yn bresennol:

Jane Hutt AC – Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Sean Bradley – Uwch-gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke – Rheolwr Prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Papur 8 – Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Papur 9 – Grwpio Gwelliannau

Papur 10 – Diben ac Effaith y Gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru – 18 Ionawr 2016

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (383KB)

Memorandwm Esboniadol (1MB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 91 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 91, methodd gwelliannau 92, 93, 94, 95 a 96 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 24 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 25 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 26 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 76 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 76.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 76, methodd gwelliant 27 (Nick Ramsay).

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 25, methodd gwelliant 28 (Nick Ramsay)

Derbyniwyd gwelliant 1 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 29 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 77 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 30 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 31 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 33 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gan  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4


Cyfarfod: 14/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trefn y Broses Ystyried

Papur 7 - Trefn ystyried ar gyfer Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn y drefn ystyried a ganlyn ar gyfer Gwelliannau Cyfnod 2 y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru):

Adrannau

2 - 34

36 - 79

35

81 – 114

80

116 - 154

115

155 - 161

162 - 168

170 - 182

169

183 - 185

186 – 193

1

Teitl hir

 


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

NDM5902 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.59

NDM5902 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

NDM5901 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Gosodwyd y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 13 Gorffennaf 2015.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 27 Tachwedd 2015.

Dogfennau Ategol
Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.15

NDM5901 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Papur 4 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 16/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.2)

Drafft Terfynol y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

CLA(4)-28-15 – Papur 13 – Adroddiad Terfynol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Y prif faterion

Papur 12 - Materion allweddol

 

Dogfennau ategol:

  • FIN(4)-24-15 P12 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) - Materion Allweddol (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.

 


Cyfarfod: 02/11/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.4)

Adroddiad drafft: Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

 

CLA(4)-26-15 – Papur 8 - Adroddiad drafft

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Emma Cordingley, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, rheolwr prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth; Emma Cordingley, Cyfreithwraig; Richard Clarke, Rheolwr Prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd.

 

3.2 Cytunodd Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Papur 3 - Nodyn briffio gan y Cynghorydd Arbenigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 2 - Ymateb Archwilydd Cyffredinol Cymru i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Mike Usher a Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru.

 

4.2 Cytunodd Mike Usher i roi gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Mari Thomas, Swyddog Polisi (Cyllid), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gary Watkins, Rheolwr Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Caerdydd

Nick Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyllid Gweithredol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Papur 1 - Ymateb Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mari Thomas, Swyddog Polisi (Cyllid), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Gary Watkins, Rheolwr Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Caerdydd, Tara King, Prif Swyddog Gwastraff a Phriffyrdd, Cyngor Caerdydd a Nick Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyllid Gweithredol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Kay Powell, Cynghorwr Polisi, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Richard Beech, Partner, Glamorgan Law LLP

 

Papur 5 - Ymateb Cymdeithas y Cyfreithwyr i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kay Powell, Cynghorydd Polisi, Cymdeithas y Gyfraith, a Richard Beech, Partner, Glamorgan Law LLP.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Jason Piper, Uwch Reolwr - Cyfraith Trethi a Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA)

 

Papur 3 - Ymateb Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr i'r ymgynghoriad

Papur 4 - Ymateb Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig i'r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Martin Warren, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr a Jason Piper, Uwch-reolwr - Cyfraith Trethi a Busnes, Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 5

John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Treth, Sefydliad Siartredig Trethiant

Claire Thackaberry, Swyddog Technegol, y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel

 

Papur 3 - ymateb y Sefydliad Siartredig Trethiant i’r ymgynghoriad

Papur 4 - ymateb y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan John Cullinane, Cyfarwyddwr Polisi Treth, Sefydliad Siartredig Trethiant a Claire Thackaberry, Swyddog Technegol, y Grŵp Diwygio Treth Incymau Isel

 

6.2 Cytunodd Claire Thackaberry i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 4

Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru

Rebecca Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Papur 2 - ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Isobel Moore, Pennaeth Busnes, Rheoliadau ac Economeg, Cyfoeth Naturiol Cymru a Rebecca Favager, Rheolwr Gwastraff ac Adnoddau, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 2

Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Revenue Scotland

Colin Miller, Arweinydd Tîm Bil Cyllid yr Alban a Phwerau Treth

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Cyllid yr Alban, Colin Miller, Cyllid yr Alban ac Arweinydd Tîm y Bil Pwerau Trethu a Neil Broadfoot, Swyddog Cyfathrebu.

 

3.2 Cytunodd Eleanor Emberson i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) Sesiwn dystiolaeth 3

Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Doug Stoneham, Uwch Swyddog Polisi, Datganoli, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

 

Papur 1 - Ymateb Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i’r ymgynghoriad

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geoff Yapp, Dirprwy Gyfarwyddwr, Treth Gorfforaeth, Rhyngwladol a Stamp, Pennaeth Trethi Stamp, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Doug Stoneham, Uwch Gynghorydd Polisi, Datganoli.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyllid a Thollau EM i ofyn am ragor o wybodaeth.

 


Cyfarfod: 28/09/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.1)

Trafod y Dystiolaeth


Cyfarfod: 28/09/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

2. Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

(Amser a ddynodwyd 13.30)

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth;

Sean Bradley, Llywodraeth Cymru;  

Richard Clarke, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-23-15 – Papur 1 –Datganiad o Fwriad Polisi

CLA (4)-23-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA (4)-23-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/09/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Digwyddiad i randdeiliaid

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn cynnal digwyddiad ymgysylltu a fydd yn rhoi cyfle i randdeiliaid gwadd amlinellu eu barn i Aelodau'r Pwyllgor ar y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

 

Sylwer - nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd.

 

Papur 1 - Brîff ymchwil

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Sean Bradley, Uwch-gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, rheolwr prosiect gweinyddu trethi, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd

 

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

 

Papur 1 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu

Papur 3 - Llythyr ymgynghori a Chylch Gorchwyl

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cylch Gorchwyl.

 


Cyfarfod: 09/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Cytuno ar ddull o gynnal y gwaith craffu

Papur 2 – Dull o gynnal y gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.

 


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Ystyried yr amserlen

Papur 4 – Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), a bydd yn ysgrifennu at y Llywydd.