Cyfarfodydd

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/12/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd y dylid ystyried effaith canlyniadau Cyfrifiad 2021, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ar yr ymchwiliad o ran sefyllfa’r Gymraeg yng Nghymru.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i alw am ragor y dystiolaeth ar y mater hwn ac i ddychwelyd ato mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 17/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg

Siwan Jones, Pennaeth Cynllunio Cymraeg mewn Addysg

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am ragor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â’r sesiwn graffu.

 


Cyfarfod: 17/11/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Trafod y materion o bwys

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y ddogfen materion o bwys, a chytunodd i ddod â'r eitem hon yn ôl i gyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 13/10/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5 a 6.


Cyfarfod: 13/10/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr llywodraeth leol

Darren Price, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) dros y Gymraeg ac Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin

Meinir Ebbsworth, Prif Swyddog Addysg Cyngor Sir Ceredigion a chynrhychiolydd ADEW

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (ADEW)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig ar y cyd gan CLlLC ac ADEW

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr llywodraeth leol.


Cyfarfod: 13/10/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Sesiwn dystiolaeth gyda darparwyr addysg cyfrwng Cymraeg ym meysydd y blynyddoedd cynnar, ôl-16 ac addysg oedolion

Angharad Morgan, Rheolwr Polisi, Mudiad Meithrin

Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Menai, ColegauCymru

Dafydd Trystan, Cofrestrydd ac Uwch-reolwr Academaidd, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Mudiad Meithrin

Tystiolaeth ysgrifenedig gan ColegauCymru

Ymateb i’r ymgynghoriad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Dychwelodd Delyth Jewell AS i’r Gadair am weddill y cyfarfod a diolchodd i Alun Davies AS am gadeirio’r cyfarfod yn ystod y pedair eitem gyntaf. Ymunodd Heledd Fychan AS â’r cyfarfod.

5.2 Estynnodd y Cadeirydd groeso arbennig i Sioned Williams AS a Buffy Williams AS o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a oedd yn bresennol i drafod yr ymchwiliad ar y cyd i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

5.3 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Mudiad Meithrin; Colegau Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Cyfarfod: 28/09/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Sesiwn dystiolaeth gydag undebau athrawon

Eithne Hughes, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL)

Ioan Rhys Jones, Ysgrifennydd Cyffredinol, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Siôn Amlyn, Swyddog Polisi a Gwaith Achos, NASUWT

 

Briff ymchwil

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Tystiolaeth ysgrifenedig gan NASUWT

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas yr Arweinwyr Ysgolion a Cholegau; Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC); a NASUWT


Cyfarfod: 28/09/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 3)

3 Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Sesiwn dystiolaeth gydag eiriolwyr addysg cyfrwng Cymraeg

Heini Gruffydd, Cadeirydd, Dyfodol i'r Iaith

Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg, Cymdeithas yr Iaith

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Elin Maher, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Dros Dro, Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Ddyfodol i'r Iaith

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas yr Iaith

Tystiolaeth gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Dyfodol i’r Iaith; Cymdeithas yr Iaith; swyddfa Comisiynydd y Gymraeg; a Rhieni Dros Addysg Gymraeg (RHAG).

 

3.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Heledd Fychan AS a Sioned Williams AS ddatganiadau o fuddiant perthnasol.


Cyfarfod: 28/09/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 06/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Clive Phillips, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr, Cyngor y Gweithlu Addysg

Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr, Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol

Enlli Thomas, Prifysgol Bangor

 

Ymatebion ysgrifenedig i'r ymgynghoriad

Brif ymchwil

Ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad gan Estyn

Ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad gan Gyngor y Gweithlu Addysg

Ymateb ysgrifenedig i'r ymgynghoriad gan y Consortia Rhanbarthol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE), a Phrifysgol Bangor.

 


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Gohebiaeth ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-20.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Paper to note 11 – It was agreed the Committee would await the findings from the Culture, Welsh Language and Communications Committee’s inquiry into the Welsh Government's new Welsh Language Strategy.


Cyfarfod: 24/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - y diweddaraf am Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

NDM5974 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Rhagfyr 2015.

Sylwer: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 17 Chwefror 2016.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Ymateb Llywodraeth Cymru

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddewiswyd y gwelliant a gyflwynwyd i’r cynnig hwn.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

NDM5974 Ann Jones (Dyffryn Clwyd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Rhagfyr 2015.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.23 (iii), ni ddetholwyd y gwelliant a gyflwynwyd i’r cynnig hwn.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 12/11/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-27-15 – Papur preifat 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.


Cyfarfod: 14/10/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - trafod yr adroddiad drafft

CYPE(4)-25-15 – Papur preifat 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Aled Roberts AC fuddiant perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24 gan fod ei wraig yn aelod o'r fforwm Cymraeg mewn Addysg yn Wrecsam.

 

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.  Caiff yr adroddiad ei drafod eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.  


Cyfarfod: 30/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg -ystyried yr adroddiad drafft

CYPE(4)-23-15 – Papur preifat 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Aled Roberts AC fuddiant perthnasol o dan Reol Sefydlog 17.24; oherwydd bod ei wraig yn cael ei chyflogi yn y sector Addysg Bellach ac mae’n gyfrifol am yr iaith Gymraeg a Chymraeg i Oedolion yng Ngholeg Cambria.

 

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Caiff ei drafod eto mewn cyfarfod diweddarach.

 

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Rhagor o wybodaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn y cyfarfod ar 8 Gorffennaf

CYPE(4)-21-15 – Papur i’w nodi 13

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - Sesiwn dystiolaeth 3

Llywodraeth Cymru

CYPE(4)-20-15 – Papur 1

 

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr - y Gymraeg

Gari Lewis, Pennaeth y Gymraeg mewn Addysg - y Gangen Gynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cytunodd y Gweinidog i anfon nodyn i'r Pwyllgor ar gymwysterau City and Guilds sydd ar gael yn y Gymraeg.


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - Sesiwn dystiolaeth 4

Comisiynydd y Gymraeg

CYPE(4)-20-15 – Papur 2

 

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

Sioned Birchall, Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg.


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg - trafod y dystiolaeth ysgrifenedig

CYPE(4)-19-15 – Papur preifat 7

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd yr aelodau ar bwy yr oeddent am glywed tystiolaeth ganddynt yn y cyfarfod ar 16 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Sesiwn dystiolaeth 1

Rhieni Dros Addysg Gymraeg

CYPE(4)-19-15 – Papur 2

Elin Maher, Aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) a chynrychiolydd lleol Casnewydd

Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu - Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan RhAG.

 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cafodd y cyfarfod ei ohirio am tua deng munud oherwydd problemau technegol.

 

 


Cyfarfod: 02/07/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

CYPE(4)-19-20 – Papur 3

 Gareth Morgans,  Prif Swyddog Addysg - Sir Gaerfyrddin

Catrin Griffiths, Cynghorydd Her sydd â chyfrifoldeb am Gymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Blaenraglen waith - Papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad nesaf

CYPE(4)-14-15 – Papur preifat 6

Dogfennau ategol: