Cyfarfodydd

Swyddfa Archwilio Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/12/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd 2016-17

Papur 2 - Cynllun Ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor y cynllun ffioedd.


Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 11/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 3 - Adroddiad Archwilio Allanol ar y Cyfrifon ar gyfer 2014-15

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Swyddfa Archwilio Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Isobel Garner, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Steven O’Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Isobel Garner, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru; Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru; a Steven O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth mewn perthynas ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chynllun Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2015-16.

 

9.2 Nododd yr Aelodau hefyd y diweddariad a ddarparwyd ar yr Adroddiad Fflyd.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cynllun Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru 2015-16: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunwyd i ysgrifennu at Swyddfa Archwilio Cymru am ragor o wybodaeth.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru hefyd.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cynllun Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru 2015-16

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Gillian Body, Pennaeth Archwilio Perfformiad ac Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 - Cynllun Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru 2015-16

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Kevin Thomas a Gillian Body, Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ystyried Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chynllun Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2015-2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y cynigion i ymgorffori Cynllun Blynyddol 2015-2016 Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru mewn cynllun busnes tair blynedd.  Cytunodd y Pwyllgor i ymateb yn ysgrifenedig gan ofyn i'r cynllun blynyddol barhau i gael ei gwblhau fel sy'n ofynnol dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Penodi Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cytunodd y Pwyllgor ar benodiad Lindsay Foyster fel Aelod anweithredol ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru o dan Reol Sefydlog 18.10(v).

 


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Adroddiad ar Fflyd Ceir a Lwfansau Teithio a Chynhaliaeth Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr Adroddiad Drafft

FIN(4)-01-15 Papur 11 - Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad drafft ar yr amod y cynhwysir rhywfaint o wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar y fflyd - Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar y fflyd

FIN(4)-24-14 - Papur 2 – Adroddiad Baker Tilly

FIN(4)-24-14 - Papur 3 - Papur Briffio gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Adroddiad Baker Tilly

Research Briefing

 

Isobel Garner, Cadeirydd, Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Mr Kevin Thomas, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans, Rheolwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Swyddfa Archwilio Cymru ar ei Adroddiad ar y fflyd.

 

4.2 Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i ddarparu gwybodaeth am ei dulliau ar gyfer sicrhau bod y cynllun yn cydbwyso'r angen am leihau costau, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac effaith amgylcheddol.

 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Swyddfa Archwilio Cymru: Caffael archwilwyr

FIN(4)-24-14 - Papur 5 - Nodyn Briffio ar gyfer Gwasanaethau Archwilio Allanol

 

Isobel Garner, Cadeirydd, Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Mr Kevin Thomas, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans, Rheolwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Swyddfa Archwilio Cymru ar Gaffael Archwilwyr.

 


Cyfarfod: 25/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Swyddfa Archwilio Cymru: Llythyr gan Jocelyn Davies AC (18 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-22-14 Papur 2 Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14 ac Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru o incwm a threuliau ar gyfer 2015-16

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar ychwanegiad bach.

 


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Swyddfa Archwilio Cymru: Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer 2015-16

FIN(4)-21-14 Papur 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad Interim ar gyfer 2014-15

FIN(4)-21-14 Papur 6

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad gan archwilwyr allanol ar y cyfrifon ar gyfer 2013-14

FIN (4)-21-14 Papur 4

FIN (4)-21-14 Papur 5

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a nodwyd y bydd adroddiad drafft yn cael ei baratoi i’w drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor a drefnwyd ar gyfer 12 Tachwedd 2014.

 


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Swyddfa Archwilio Cymru: Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14

FIN (4)-21-14 Papur 2 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14

Briff ymchwil

 

Isobel Garner, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Steven O'Donoghue, Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor eitemau 4 i 7 gyda’i gilydd.

 

4.2 Bu’r Aelodau’n craffu ar waith Isobel Garner, y Cadeirydd; Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Steven O’Donoghue, y Cyfarwyddwr Cyllid a Kevin Thomas, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2013-14. 

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar ganfyddiadau'r archwiliad o gyfrifon 2013 - 2014

FIN(4)-15-14 papur 3

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r papur gan RSM Tenon ar Adroddiadau Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru a Chyfrifon 2013-14 a chytunwyd nad oeddent am i gynrychiolydd o RSM Tenon fod yn bresennol wrth i’r Pwyllgor drafod Adroddiadau Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru a Chyfrifon 2013-14 ym mis Tachwedd.

 

8.2 Bydd y Clerc yn ysgrifennu at RMS Tenon yn rhoi gwybod am y penderfyniad hwn, gan hefyd wneud cais am grynodeb byr o'r papur.

 


Cyfarfod: 15/07/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Swyddfa Archwilio Cymru: Y Diweddaraf am Raglen Waith Gwerth am Arian yr Archwilydd Cyffredinol (9 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Swyddfa Archwilio Cymru: Caffael archwilwyr allanol

FIN(4)-12-14(papur 2)

 

Kevin Thomas – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Laurie Davies – Rheolwr Gwasanaethau Busnes, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Disgrifiodd Kevin Thomas, Swyddfa Archwilio Cymru, y dull o weithio y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ei gynnig o ran caffael archwilydd allanol ar gyfer  Swyddfa Archwilio Cymru.

6.2 Dywedodd y Pwyllgor wrth Swyddfa Archwilio Cymru y byddai'n trafod y dull hwnnw ac yn ysgrifennu at y Swyddfa gyda'i benderfyniad.

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y cynllun ffioedd, graddfeydd ffioedd, y cynllun blynyddol a'r cod ymarfer

FIN(4)-08-14 (papur 1) - Cynllun Ffioedd a Graddfa Ffioedd 2014

FIN(4)-08-14 (papur 2) - Cynllun Blynyddol 2014-15

FIN(4)-08-14 (papur 3) - Cod Ymarfer

 

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner - Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O’Donoghue – Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cyflwynodd Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru y Cynllun Ffioedd, Cynllun Blynyddol 2014-15 a'r Cod Ymarfer i'r Pwyllgor ac atebasant gwestiynau ar y papurau.

3.1 Yn ystod rhan breifat y cyfarfod, cytunodd yr Aelodau i gymeradwyo'r dogfennau hyn a bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu yn unol â hynny.

 


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Swyddfa Archwilio Cymru: Sesiwn friffio ar y trefniadau newydd yn deillio o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Kevin Thomas – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Terry Jones – Rheolwr Technegol, Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans - Rheolwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Rhoddodd Swyddfa Archwilio Cymru wybodaeth i’r Pwyllgor am ei chynllun ffioedd a graddfeydd y ffioedd hynny.

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Swyddfa Archwilio Cymru – Memorandwm Dealltwriaeth ar gyfer Swyddog Cyfrifyddu

FIN(4)-05-14 (papur 2)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunwyd ar y Memorandwm Dealltwriaeth drafft a nododd y Pwyllgor y caiff ei gyhoeddi ar 1 Ebrill.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor y dylai Archwilydd Cyffredinol Cymru weld copi drafft cyn y caiff ei ddefnyddio.

 


Cyfarfod: 06/03/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Trafod rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

Cofnodion:

8.1 Cafwyd cyflwyniad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar y gwaith presennol a'r gwaith i ddod yn rhaglen Swyddfa Archwilio Cymru.

 

8.2 Trafododd y Pwyllgor y rhaglen awgrymedig a gwneud nifer o awgrymiadau a fydd wedi'u cynnwys yn y papur terfynol.

 


Cyfarfod: 19/03/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ystyried gohebiaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru ar y posibilrwydd o gynnal astudiaeth Gwerth am Arian

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod astudiaethau gwerth am arian posibl i’w cynnal gan archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru.


Cyfarfod: 12/03/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ystyried rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

PAC(4) 08-13 – Papur 1 – Swyddfa Archwilio Cymru: Rhaglen astudiaethau gwerth am arian

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, gyflwyno rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru.

 

2.2 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Archwilydd Cyffredinol am y rhaglen waith a bu'n trafod y blaenoriaethau ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru i gynnal gwaith gwerth am arian.

 


Cyfarfod: 12/03/2013 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ystyried rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod rhaglen astudiaethau gwerth am arian Swyddfa Archwilio Cymru ac amlinellodd nifer o feysydd yr oedd am i'r Archwilydd Cyffredinol eu hystyried fel rhan o'i gynllun gwaith.

 


Cyfarfod: 19/06/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Trafodaeth am broses anffurfiol Aelodau o gasglu gwybodaeth am fframwaith Rheoli Grantiau yr Alban

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adborth ar broses anffurfiol yr Aelodau o gasglu gwybodaeth am fframwaith rheoli grantiau yr Alban.


Cyfarfod: 08/02/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cynnig i benodi archwilwyr ar gyfer cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru

NDM4910 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 14(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn penodi RSM Tenon yn archwilwyr cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â'r blynyddoedd ariannol 2011-2012; 2012-2013; a 2013-2014.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.09.

 

NDM4910 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag adran 14(1) o Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, yn penodi RSM Tenon yn archwilwyr cyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â'r blynyddoedd ariannol 2011-2012; 2012-2013; a 2013-2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 31/01/2012 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ystyried rhaglen Swyddfa Archwilio Cymru o astudiaethau gwerth am arian

PAC(4)-02-12 – Papur 1- Ystyried blaenraglen waith Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5. 1 Croesawodd y Pwyllgor Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Gillian Body, Partner rheoli, Swyddfa Archwilio Cymru

 

5.2 Bu’r Pwyllgor yn trafod rhaglen swyddfa archwilio Cymru o astudiaethau gwerth am arian. 

 

Camau i’w cymryd:

 

Cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru i ddarparu:

 

·         Rhagor o fanylion am waith archwilio lleol a gweithgarwch arall a wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru na fyddai fel arfer yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor.

·         Rhagor o wybodaeth am amserlen adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o fasnachfraint Cymru a’r gororau a sut mae’n cyd-drefnu’r amserlen gyda Llywodraeth Cymru. 


Cyfarfod: 08/11/2011 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Trafodaeth am yr amcangyfrif diwygiedig o incwm a threuliau swyddfa’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2013

PAC(4) 06-11 – Papur 1 – Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Amcangyfrif o incwm a gwariant swyddfa’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2013

 

PAC(4) 06-11 – Papur 2 – Gohebiaeth oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â’r amgangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Estynnodd y Cadeirydd groeso i Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, a Dave Thomas, yr Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amcangyfrif diwygiedig o incwm a threuliau swyddfa’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2013.


Cyfarfod: 08/11/2011 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafodaeth am yr adroddiad drafft ar yr amcangyfrif o incwm a threuliau swyddfa'r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

i5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad drafft ar ei amcangyfrif o incwm a threuliau swyddfa’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2013. Cytunodd y Pwyllgor i wneud mân newidiadau i’r adroddiad; byddai’r rhain yn cael eu hanfon at aelodau’r Pwyllgor drwy e-bost er mwyn cytuno arnynt.


Cyfarfod: 11/10/2011 - Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru

PAC(4)-05-11 – Papur 2

 

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Kevin Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol; Ann Marie Harkin, Cyfarwyddwr y Grŵp Adnoddau; a Matthew Hockridge, Cynghorydd Datblygu Busnes a Pholisi.

 

3.2 Bu’r Aelodau yn craffu ar amcangyfrifon incwm a gwariant swyddfa’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2013.

 

Camau i’w cymryd:


Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddarparu:

 

·         Dadansoddiad cost a budd ar gyfer gweithredu system adnoddau dynol a chyflogres annibynnol yn Swyddfa Archwilio Cymru.

·         Rhagor o wybodaeth am yr adolygiad o fflyd gerbydau Swyddfa Archwilio Cymru.


Cyfarfod: 27/09/2011 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Trafodaeth am yr Amcangyfrif o Incwm a Gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2012

(10.20-10.50)

PAC(4)-03-11-Papur 3 Amcangyfrif Ategol o Incwm a Gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2012

March 2012

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cyflwynodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei amcangyfrif atodol ar gyfer 2011-12 i’r Pwyllgor.

 

Cam i’w gymryd:

 

Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddarparu:

 

·         Manylion am strategaeth TGCh Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y tair blynedd nesaf.


Cyfarfod: 05/07/2011 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3. Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru am flaenraglen waith Swyddfa Archwilio Cymru (9.45 – 10.15)

Papur: PAC(4) 01-11 (p1)

 

Dogfennau ategol: