Cyfarfodydd

Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/12/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith ar gyfer tymor y gwanwyn 2016 a chytunwyd i gynnal gwaith craffu cyn deddfu ar Fil Llywodraeth Leol (Cymru) drafft.

 


Cyfarfod: 22/10/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd i ymgymryd â’r gwaith canlynol:

·         ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC;

·         archwiliad o Fil Drafft Cymru Llywodraeth y DU mewn perthynas â chylch gwaith y Pwyllgor, cyn gynted â phosibl ar ôl i’r Bil drafft gael ei gyhoeddi;

·         craffu ar gyfrifoldebau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a’i adroddiad blynyddol;

·         craffu ar ddiwygiad arfaethedig Llywodraeth Cymru o’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol.

 


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 18/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ystyried blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 04/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Ystyried blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ystyried blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 05/06/2014 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith. 

 

 


Cyfarfod: 12/12/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 02/10/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Blaenraglen waith: Ystyried ymchwiliadau posibl yn y dyfodol

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 26/09/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

CELG(4)-24-13 – Papur preifat 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

CELG(4)-23-13 – Papur preifat 7

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y blaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 11/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Blaenraglen waith y Pwyllgor - Cylch gorchwyl drafft

CELG(4)-22-13 – Papur preifat 9

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Yn amodol ar wneud rhai man newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad i gydweithredu.

 


Cyfarfod: 03/07/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Blaenraglen waith y Pwyllgor – ystyried yr ymchwiliad nesaf

CELG(3)-21-13 – Papur preifat 4

 

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ei ymchwiliad nesaf i gydweithrediad llywodraeth leol. Caiff cylch gorchwyl drafft ei ystyried yn y cyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Blaenraglen waith -Ymchwiliad yn y dyfodol

CELG(4)-19-13 – Papur Preifat 7

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Trafodir hyn yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 13/06/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Blaenraglen waith y Pwyllgor – ystyried y cylch gorchwyl drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau â’r cylch gorchwyl drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

CELG(4)-10-13 – Preifat papur 7

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar restr o bynciau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol, a phenderfynwyd y bydd yn cytuno ar gylch gorchwyl ei ymchwiliad nesaf yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 13/03/2013 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

CELG(4)-09-13 – Papur preifat 4

CELG(4)-09-13 – Papur preifat 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal sesiynau craffu cyffredinol y tymor nesaf gyda’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth a’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal un sesiwn ar faterion yn ymwneud â dyfodol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru.

 

6.3 Yn y cyfarfod wythnos nesaf caiff papur ei drafod i ystyried y pynciau ar gyfer ymchwiliad polisi nesaf y Pwyllgor.


Cyfarfod: 06/12/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor - cytuno ar gylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad nesaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ei ymchwiliad nesaf i Addasiadau yn y Cartref. Bydd ymgynghoriad yn cael ei lansio’n fuan.

 


Cyfarfod: 22/11/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei ymchwiliad nesaf a bydd yn trafod papur pellach yn y cyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 18/10/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith. 


Cyfarfod: 04/10/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Memorandwm Cysyniad Deddfwriaethol - Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl 2012-2013

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei agwedd at y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â’r Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl 2012-2013.  


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor - Cytuno ar gylch gorchwyl ymchwiliad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 72

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl ei ymchwiliad nesaf, sef yr ymchwiliad i ystyriaethau cydraddoldeb yng nghyllideb Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar bwnc ei ymchwiliad nesaf.


Cyfarfod: 05/07/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Blaenraglen waith y pwyllgor - craffu ar y gyllideb

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y broses o graffu ar y gyllideb nesaf, a chytunodd y Clerc i anfon rhagor o fanylion i’r Aelodau ar e-bost yn ystod toriad yr haf.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

CELG(4)-14-12 - Papur 3

Cylch Gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Blaenraglen Waith

Cytunodd y Pwyllgor ar gylch gorchwyl ei ymchwiliad nesaf, a fydd yn ystyried polisi Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol.


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y flaenraglen waith.


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyried Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y penderfyniad a ganlyn, yn unol â Rheol Sefydlog 17.17:

 

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 17.17, er mwyn asesu effaith torri cyllidebau ar gyfranogiad yn y celfyddydau yng Nghymru.

Aelodau’r grŵp gorchwyl a gorffen fydd: Ann Jones, Bethan Jenkins a Joyce Watson

Ann Jones fydd Cadeirydd y grŵp gorchwyl a gorffen.  

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen yn dod i ben ar 30 Ebrill 2012, neu pan fydd wedi cyflwyno adroddiad, pa un bynnag a ddaw gyntaf.”

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp.

 

6.3 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r ymchwiliad nesaf yn ystyried Uwch Gynghrair Cymru. Ar wahan i ychydig o fân-newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl.

 


Cyfarfod: 23/11/2011 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau yn trafod yr awgrymiadau ar gyfer ymchwiliadau i’r dyfodol gan nodi y bydd y Clerc yn paratoi amserlen ddrafft ar gyfer tymor y gwanwyn i’r Pwyllgor ei hystyried.


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cytuno ar ymchwiliad y Pwyllgor i'r dyfodol

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor y byddai ei ymghynghoriad nesaf yn archwilio darpariaeth tai fforddiadwy yng Nghymru.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor ar Gylch Gorchwyl yr ymgynghoriad.


Cyfarfod: 29/09/2011 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

  • CELG(4)-03-11 - Private Paper - Communities Equalities & Local Government Committee - Scoping Paper

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith, a chytunodd mai tai cymdeithasol fyddai testun yr ymchwiliad nesaf. Bydd cylch gorchwyl drafft yn cael ei anfon at yr Aelodau i’w drafod yn y cyfarfod nesaf.