Cyfarfodydd

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/03/2016 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016: gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 24/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Dadl ar Gyfnod 4 y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

NDM5893 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Dogfennau Ategol
Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
Memorandwm Esboniadol

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.12

NDM5893 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 17/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Dadl ar Gyfnod 3 o’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 10 Tachwedd 2015.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Ystyr “gwasanaeth rheoleiddiedig”

77, 103, 104, 102, 76

2. Personau addas a phriodol

78, 79, 83, 85, 86, 1, 91, 92, 94, 34

3. Hyd ymweliadau cymorth cartref

80, 81, 84, 87, 93

4. Amodau ar gyfer caniatáu cais

82

5. Datganiad blynyddol

88, 89, 90

6. Rhybuddiadau

2, 3, 25, 36

7. Gwarhardd contractau dim oriau

95, 99, 100, 101

8. Chwythu’r chwiban

96, 98

9. Rheoliadau am safonau’r gofal a’r cymorth sydd i’w darparu gan ddarparwr gwasanaeth

97

10. Adolygwyr lleyg

38, 39

11. Cydymffurfio ag Egwyddorion a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig

40, 41, 67

12. Achosion o ran troseddau o dan Ran 1

4

13. Cywiriadau technegol a chywiriadau drafftio

5, 28, 10, 14

14. Comisiynu gwasanaethau rheoleiddiedig

74, 75

15. Cofrestrau a gedwir neu a gynhelir gan Ofal Cymdeithasol Cymru

6, 20, 24, 31, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 37, 35

16. Rheoliadau ynghylch gwybodaeth sy’n ymwneud ag asesu cynaliadwyedd ariannol darparwyr gwasanaeth

68

17. Rheolau, codau a chanllawiau a wneir gan Ofal Cymdeithasol Cymru o dan y Ddeddf hon

15, 16, 17, 18, 29, 30

18. Ystyr “gweithwyr gofal cymdeithasol”

19

19. Cofrestru gweithwyr gofal cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

20. Cofrestru

21, 22, 23

21. Addasrwydd i ymarfer

26, 27

22 . Arfer swyddogaethau ar y cyd

32, 33

23. Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau a gorchmynion

69, 70, 71, 72, 73

Dogfennau Ategol
Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.14

Gwaredwyd y gwelliannau yn y drefn yr oedd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 10 Tachwedd 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 77 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 103

Derbyniwyd Gwelliant 104 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd Gwelliant 86.

Derbyniwyd Gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 91.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 92.

Derbyniwyd Gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

27

52

Gwrthodwyd Gwelliant 94.

Derbyniwyd Gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd Gwelliant 95.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 97 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 98:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 40 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 41.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 99.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 100.

Derbyniwyd Gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd Gwelliant 75.

Derbyniwyd Gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd Gwelliant 42 yn ôl.

Ni chynigwyd Gwelliant 43

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 44.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 45.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 46.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 48.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 49.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 50.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 51.

Ni chynigiwyd gwelliant 52.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 53.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 54.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 55.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 56.

Derbyniwyd Gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 57.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 58.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 59.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 60.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 61.

Ni chynigwyd gwelliant 62.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 63.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 64.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 65.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 66.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 101.

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 10/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Trefn trafod Gwelliannau’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

NDM5866 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) Adran 2

b) Atodlen 1

c) Adrannau 3 - 63

d) Adran 1

e) Adran 66

f) Atodlen 2

g) Adrannau 67 – 174

h) Adrannau 64 – 65

i) Adrannau 175 – 184

j) Atodlen 3

k) Adrannau 185 – 189

l) Teitl Hir

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

NDM5866 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a) Adran 2

b) Atodlen 1

c) Adrannau 3 - 63

d) Adran 1

e) Adran 66

f) Atodlen 2

g) Adrannau 67 – 174

h) Adrannau 64 – 65

i) Adrannau 175 – 184

j) Atodlen 3

k) Adrannau 185 – 189

l) Teitl Hir

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/10/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Cyfnod 2 - trafod gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adrannau 55 i 63; Adran 1; Adran 66; Atodlen 2; Adrannau 67 i 173; Adrannau 64 i 65; Adrannau 174 i 183; Atodlen 3; Adrannau 184 i 188; Teitl hir.

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Grwpio Gwelliannau

Yn bresennol:

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu’r Gweithlu, Llywodraeth Cymru

Kate Johnson, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau canlynol i’r Bil:

Derbyniwyd gwelliant 149 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 74 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 75 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 76 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 77 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 78 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 79 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 150 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 150.

 

Gwelliant 151 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 151.

 

Gwelliant 152 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 152.

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 81 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 82 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 83 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 84 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 85 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 86 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 87 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 159 (Kirsty Williams) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 88 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafodd gwelliant 116 (Altaf Hussain) ei dynnu’n ôl.

Ni chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig.

Gan fod gwelliant 116 (Altaf Hussain) wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 118 (Altaf Hussain).

Gan na chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig, methodd gwelliant 119 (Altaf Hussain).

Gan fod gwelliant 116 (Altaf Hussain) wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 120 (Altaf Hussain).

Gan na chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig, methodd gwelliant 121 (Altaf Hussain).

Gan fod gwelliant 116 (Altaf Hussain) wedi’i dynnu yn ôl, methodd gwelliant 122 (Altaf Hussain).

Gan na chafodd gwelliant 117 (Altaf Hussain) ei gynnig, methodd gwelliant 123 (Altaf Hussain).

Derbyniwyd gwelliant 89 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 90 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 91 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 92 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 93 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 94 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 95 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 96 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 97 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 98 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 99 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 100 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 101 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 153 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Derbyniwyd gwelliant 154 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Gwelliant 155 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

Keith Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle

Lynne Neagle

 

Kirsty Williams

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd dros dro ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 155.

 

Gwelliant 124 (Altaf Hussain)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

Kirsty Williams

Darren Millar

Keith Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

Lindsay Whittle

 

Gwrthodwyd gwelliant 124.

 

Derbyniwyd gwelliant 105 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 106 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 107 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 108 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 102 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 103 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 104 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 150 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 125 (Lindsay Whittle).

2.2 Barnodd y Pwyllgor fod pob adran o’r Bil a phob Atodlen iddo wedi’u derbyn.

 


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Cyfnod 2 - trafod gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adran 2; Atodlen 1; Adrannau 3 i 63; Adran 1; Adran 66; Atodlen 2; Adrannau 67 i 173; Adrannau 64 i 65; Adrannau 174 i 183; Atodlen 3; Adrannau 184 i 188; Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Yn bresennol:

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu’r Gweithlu, Llywodraeth Cymru

Kate Johnson, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Dywedodd Mike Hedges fod ganddo’r buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

 

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Derbyniwyd gwelliant 126 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Gwelliant 127 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 127.

 

Gwelliant 128 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 128.

 

Ni chafodd gwelliant 156 (Lindsay Whittle) ei gynnig.

Gan fod gwelliant 127, wedi’i wrthod, methodd gwelliant 157 (Lindsay Whittle).

Gan fod gwelliant 128, wedi’i wrthod, methodd gwelliant 158 (Lindsay Whittle).

Ni chafodd gwelliant 129 (Lindsay Whittle) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 1 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 Ni chafodd gwelliant 109 (Altaf Hussain)  ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 130 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 130.

 

Gwelliant 131 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 131.

 

Derbyniwyd gwelliant 132 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 133 (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Gwelliant 134 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 134.

 

Gwelliant 135 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 135.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 7A (Altaf Hussain) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 7 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 136 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 136

 

Derbyniwyd gwelliant 8A (Lindsay Whittle) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Ni chafodd gwelliant 8B (Lindsay Whittle) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 8 (fel y’i diwygiwyd)  (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod  gwelliant 8  wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 137 a 138 (Lindsay Whittle) .

Derbyniwyd gwelliant 9 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 130 wedi’i wrthod, methodd  gwelliannau 139 a 140 (Lindsay Whittle).

Derbyniwyd gwelliant 10 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 12 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 141 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 141.

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 23 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 26 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 37 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 38 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 41 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 142 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 142

 

Gwelliant 143 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Alun Davies

 

Lindsay Whittle

John Griffiths

 

Kirsty Williams

Altaf Hussain

 

 

Darren Millar

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 143.

 

Gwelliant 43 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 110 (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 110.

 

Gwelliant 111 (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 111.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 46 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 47 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 48 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 49 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 50 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 112 (Altaf Hussain)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Kirsty Williams

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

Gwrthodwyd gwelliant 112.

 

Gwelliant 144 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Elin Jones

Alun Davies

 

Lindsay Whittle

John Griffiths

 

Kirsty Williams

Altaf Hussain

 

 

Darren Millar

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 112.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 52, 53 a 54 gyda’i gilydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 55 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 56 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 57 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 145 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 145.

 

Gwelliant 146 (Lindsay Whittle)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 146

 

Derbyniwyd gwelliannau 58, 59 a 60 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 61 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 62 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 63 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 64 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 65 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 66 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 113 (Altaf Hussain)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn Price

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle

 

 

Kirsty Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 113.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 68A (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 68A.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 114 (Altaf Hussain) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Alun Davies

 

Elin Jones

John Griffiths

 

Darren Millar

Lynne Neagle

 

Lindsay Whittle

Gwyn Price

 

Kirsty Williams

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 114.

 

Derbyniwyd gwelliant 69 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 114 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 115 (Altaf Hussain).

Derbyniwyd gwelliant 70 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 71 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 142 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 147 (Lindsay Whittle).

Derbyniwyd gwelliant 72 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 142 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 148 (Lindsay Whittle).

Derbyniwyd gwelliant 73 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 Ystyriwyd bod 3.3. Adran 2; Atodlen 1; ac adrannau 3 i 54 wedi’u derbyn. Bydd ystyriaethau Cyfnod 2 yn parhau ddydd Iau 15 Hydref, 2015.

 


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.4a Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 16/09/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

CYPE(4)-21-15 – Papur i’w nodi 3

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 14/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

NDM5815 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.56

NDM5815 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 14/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

NDM5814 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Gosodwyd Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 23 Chwefror 2015.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 3 Gorffennaf 2015.

Dogfennau Ategol

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Llythyr o Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Confensiwn Ewrop ar Hawliau Dynol a’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)
(Saesneg yn unig) 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.57

NDM5814 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 09/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafodaeth ar drefn ystyried trafodion Cyfnod 2

Sylwch: Ni fydd trafodion Cyfnod 2 y Bil hwn yn mynd rhagddynt os na chytunir ar yr Egwyddorion Cyffredinol ar 14 Gorffennaf 2015.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar drefn ystyried trafodion Cyfnod 2 y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) mewn egwyddor.

 


Cyfarfod: 29/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Adroddiad Terfynol ar y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

 

CLA(4)-18-15 – Papur 5 – Adroddiad RISC

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod yr adroddiad drafft;

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a'i dderbyn, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

CYPE(4)-18-15 – Papur i'w nodi 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol gan y Rhwydwaith Maethu

Gwybodaeth ychwanegol gan y Comisiynydd Pobl Hŷn

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – 3 Mehefin 2015

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – 10 Mehefin 2015

Gwybodaeth ychwanegol gan Blant yng Nghymru

Gwybodaeth ychwanegol gan NSPCC

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid – 11 Mehefin 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 17/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod yr adroddiad drafft;

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Cytunodd i ystyried yr adroddiad drafft ymhellach yn ei gyfarfod ar 25 Mehefin, 2015.

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): ystyried ymateb y Pwyllgor

Papur 3 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 


Cyfarfod: 08/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Adroddiad drafft ar y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

CLA(4)-15-15 – Papur 9 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Gwybodaeth ychwanegol gan Age Cymru

Gwybodaeth ychwanegol gan Cynghrair Henoed Cymru

Gwybodaeth ychwanegol gan Cymdeithas Brydeinig Mabwysiadu a Maethu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a gafwyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Age Cymru, Cynghrair Henoed Cymru, a'r Gymdeithas Brydeinig dros Fabwysiadu a Maethu. Nodwyd hefyd fod gwybodaeth ychwanegol wedi dod i law gan y Rhwydwaith Maethu a chan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei hanfon at yr Aelodau a'i chyhoeddi ar y dudalen we ar gyfer y Bil.

 


Cyfarfod: 03/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 17

Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu’r Gweithlu

Kate Johnson, Cyfreithiwr

Mari Williams, Cyfreithiwr

 

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Gweinidog yn ateb cwestiynau gan Aelodau.

2.2 Cytunodd y Gweinidog:

  • i ddarparu nodyn ar lwybrau gwneud yn iawn neu lwybrau apêl i ddefnyddwyr gwasanaethau mewn perthynas ag asesiadau cymhwysedd;
  • i ddarparu nodyn ar yr ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar gontractau dim oriau, gan nodi sut y gellir mynd i'r afael â'r defnydd o gontractau dim oriau yn y sector gofal cymdeithasol drwy'r Bil; ac
  • i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru er mwyn canfod dichonoldeb cyflwyno darpariaethau priodol yn y Bil i ddiogelu unigolion sy'n dymuno chwythu'r chwiban ar arferion gwael a all roi unigolion eraill mewn perygl. 

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru): gohebiaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at sefydliadau gofalwyr maeth i ofyn eu barn ar ymestyn y gofyniad i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru i ofalwyr maeth.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 13

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

3.2 Cytunodd y Comisiynydd Plant i ddarparu'r eitemau a ganlyn i'r Pwyllgor:

·         canfyddiadau adolygiad y Comisiynydd o'r broses o gomisiynu gwasanaethau eiriolaeth;

·         ei barn ar adran 57 o'r Bil ar swyddogaethau awdurdodau lleol sy’n ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu lletya.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 15

Kate Chamberlain, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

Nia Roberts, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru  

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 14

Samantha Clutton, Barnardo’s Cymru

Cecile Gwilym, NSPCC Cymru

Catriona Williams, Plant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

4.2 Cytunodd Catriona Williams a Cecile Gwilym i roi eu barn i'r Pwyllgor ynghylch a yw'r Bil yn rhoi diffiniad digon clir o weithiwr gofal cymdeithasol.

4.3 Cytunodd Samantha Clutton a Cecile Gwilym i roi eu barn i'r Pwyllgor ar sut y gellid atgyfnerthu'r Bil o ran comisiynu gwasanethau gan awdurdodau lleol.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 16

Lin Slater, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Lynda Williams, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau'r Aelodau.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan Gynghreiriau Ailalluogi Cymru, Cynhalwyr Cymru a Gofal Cymdeithasol a Lles

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gynghreiriau Ailalluogi Cymru, Cynhalwyr Cymru a Gofal Cymdeithasol a Lles. Nododd fod y wybodaeth hefyd yn cael ei chymeradwyo gan Gynghrair Iechyd Meddwl Cymru.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

Rosanne Palmer, Cyngrhair Henoed Cymru

John Moore, Fy Mywyd Mewn Cartref Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau'r Aelodau.

3.2 Cytunodd Dr Rosanne Palmer i ddarparu nodyn ynghylch:

·         amheuon un o aelodau Cynghrair Henoed Cymru ynghylch ymestyn cofrestru i'r gweithlu gofal cymdeithasol cyfan; ac

·         Safbwynt Cynghrair Henoed Cymru ar sicrhau effeithiolrwydd ariannol yn ymwneud â defnyddio arolygwyr lleyg.

3.3 Cytunodd y tystion i ysgrifennu at y Pwyllgor i rannu eu barn ynghylch a ddylai'r Bil nodi y dylai'r rhai sy'n ymwneud â gwasanaethau comisiynu a rhoi contractau i gwmnïau preifat gael eu hatal rhag gweithio i gwmnïau o'r fath o fewn cyfnod penodedig. 

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Cytunodd y Comisiynydd Pobl Hŷn i ddarparu'r eitemau a ganlyn i'r Pwyllgor:

·         copi o'i llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn nodi ei barn ar y Bil; ac

·         astudiaethau achos o'r effaith y gallai'r Bil ei chael ar bobl hŷn yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 11

Loraine Brannan, Grŵp Ymgyrchu ‘Cyfiawnder i Jasmine’

Pamela Cook, Grŵp Ymgyrchu ‘Cyfiawnder i Jasmine’

Kelvyn Morris, Grŵp Ymgyrchu ‘Cyfiawnder i Jasmine’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau'r Aelodau.

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn sut y byddai'r Bil yn rhoi ystyriaeth i adolygiad annibynnol Dr Margaret Flynn o Ymgyrch Jasmine.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad, ac ystyriodd y dystiolaeth a dderbyniwyd.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 12

Robin Moulster, Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain, Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu'r Gweithlu, yr Is-adran Deddfwriaeth a Chefnogi Cyflawni - Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Alison Machon, Pennaeth Rheoleiddio ac Arolygu, yr Is-adran Deddfwriaeth a Chefnogi Cyflawni - Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Papur 2 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Ruth Crowder, Cynghrair Ail-alluogi Cymru

Jim Crowe, Grŵp Cyfeirio Anabledd

Kieron Rees, Cynghrair Cynhalwyr Cymru

Tim Ruscoe, Cynghrair Gofal a Lles Cymdeithasol Cymru

Alun Thomas, Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Mike Payne, GMB

Kelly Andrews, GMB

Ruth Crowder, UNSAIN

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Colin Angel, Cymdeithas Gofal Cartref y DU

Mike Rose, Cymdeithas Gofal Cartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau’r Aelodau.

4.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Gymdeithas Gofal Cartref.

 


Cyfarfod: 27/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tystiolaeth mewn perthynas â'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

David Pritchard, Llywodraeth Cymru;

Kate Johnson, Llywodraeth Cymru;

 

CLA(4)-11-15 – Papur 1 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-11-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-11-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor mewn perthynas ag adran 55 ac adran 60(7) o'r Bil.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Gerry Evans, Cyngor Gofal Cymru

Rhian Huws Williams, Cyngor Gofal Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Imelda Richardson, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Francis, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

Stewart Blythe, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Phil Evans, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Sue Evans, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Panel o arolygwyr lleyg

 

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru): gohebiaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Aelod sy'n gyfrifol

David Pritchard, Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu’r Gweithlu 

Kate Johnson, Cyfreithiwr

Mari Williams, Cyfreithiwr

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y Gweinidog i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

·         nodyn am unrhyw asesiad ariannol, y tu hwnt i’r hyn a nodir yn y Memorandwm Esboniadol, a wnaed mewn perthynas â’i gwneud yn ofynnol i gofrestru gweithwyr gofal cartref a gweithwyr cartrefi gofal i oedolion;

·         amlinelliad o’r wybodaeth y disgwylir iddi gael ei chynnwys yn yr adroddiadau am sefydlogrwydd y farchnad leol y bydd yn rhaid i awdurdodau lleol eu paratoi a’u cyhoeddi o dan adran 144B o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (i’w mewnosod drwy gyfrwng adran 55 o’r Bil);

·         rhyw syniad o’r amserlenni arfaethedig ar gyfer cyhoeddi rheoliadau drafft o dan adran 60(6) a (7) yn ymwneud â gallu Gweinidogion, o dan adran 60, i asesu cynaliadwyedd ariannol darparwyr gwasanaethau.


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am ragor o wybodaeth am y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): Ystyriaeth gychwynnol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), a chytunodd i wahodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r cyfarfod ar gyfer gofyn rhagor o gwestiynau iddo.

 


Cyfarfod: 12/03/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Pwyllgor yn trafod y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

CYPE(4)-18-15 – Papur preifat 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor lythyr oddi wrth y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cytunodd y Pwyllgor i ystyried y dystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ôl i'r ymgynghoriad gau. Byddai'r Pwyllgor yn ymateb yn ffurfiol i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ôl iddo ystyried y dystiolaeth honno.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): trafod y dull o graffu yng Nghyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1, a chytunwyd ar hyn.