Cyfarfodydd

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 8)

8 Diweddariad ar Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

 


Cyfarfod: 17/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Cyfnod 4 o’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

NDM5882 Lesley Griffiths (Wrexham)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Dogfennau Ategol
Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5882 Lesley Griffiths (Wrexham)
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:
Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd y Cynnig.


Cyfarfod: 10/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 3 Tachwedd 2015.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Deiliaid contract 16 a 17 oed

82, 103, 114, 128, 129, 130, 131, 145

2. Datrys anghydfodau

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 74, 208, 76, 77, 78, 212

3. Addasu ac amrywio contractau meddiannaeth

83, 167, 84, 168, 189, 51, 105, 53, 109, 204, 112, 205, 209, 80, 210, 211

4. Terfynu contractau meddiannaeth

85, 86, 107, 108, 111, 60, 61, 115, 62, 118, 119, 120, 121, 63, 64, 122, 124, 125, 135, 154, 155, 136, 137, 138,

5. Cynyddu rhenti

169, 187

6. Y landlord yn darparu gwybodaeth

87, 8, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 190, 191, 96, 29, 192 ,30, 31, 32, 33, 97, 116, 123, 72, 73, 75, 159

7. Datganiad ysgrifenedig enghreifftiol o gontract

170, 79

8. Cywiriadau technegol a chywiriadau drafftio

90, 117, 126, 148, 156, 163, 164

9. Yr hawl i feddiannu heb ymyrraeth

193, 194

10. Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad gwaharddedig arall

171, 172, 173, 34, 174, 195, 98, 175, 181, 182, 206, 183, 184

11. Contractau isfeddiannaeth

99, 100, 101, 102

12. Cydsyniad y landlord

196, 197

13. Cyflwr anheddau

46, 198, 199, 200, 201, 202, 104, 47, 203, 48, 81

14. Cyd-ddeiliaid contract: tynnu’n ôl

106, 55, 56, 57

15. Contractau safonol â chymorth

58, 176, 113, 59, 177, 178, 179, 180

16. Troi allan dialgar

65, 185, 66, 127, 67, 207, 132

17. Cefnu

68, 69, 70, 71

18. Ffioedd asiantaethau gosod tai

186, 188

19. Cynlluniau blaendal

133, 149, 150, 151, 152, 153

20. Trosi tenantiaethau a thrwyddedau

134, 157, 158, 160, 161, 162, 165, 166

21. Eithriadau i adran 7 (tenantiaethau a thrwyddedau nad ydynt yn gontractau meddiannaeth)

139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 213, 147

22. Eithriadau i adran 7: Contractau Cyfnod Prawf Cyfnodol

214, 215

Dogfennau Ategol

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

Gwaredwyd y gwelliannau yn y drefn yr oedd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 3 Tachwedd 2015.

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

9

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 2, 3, 4, 5, 6 a 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliannau 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 83 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 167.

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 84 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 168.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

0

52


Derbyniwyd gwelliant 85.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

0

52

Derbyniwyd gwelliant 86.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 189:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 189.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 169:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

11

27

52

Gwrthodwyd gwelliant 169.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 87.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 170.

Gwaredwyd gwelliannau 9, 10 ac 11 en bloc ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 9, 10, a 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

27

52

Gwrthodwyd gwelliannau 9, 10 a 11.

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

27

52

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

53

Derbyniwyd gwelliant 90.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 91.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 13, 14, 15 a 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

8

27

52


Gwrthodwyd gwelliannau 13, 14, 15 a 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

0

52

Derbyniwyd gwelliant 92.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Derbyniwyd gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 94.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 19, 20, 21, 22 a 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliannau 19, 20, 21, 22 a 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 95.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 24, 25, 26, 27, a 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

28

53

Gwrthodwyd gwelliannau 24, 25, 26, 27, a 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 190:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

41

53

Gwrthodwyd gwelliant 190.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 191:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

41

53

Gwrthodwyd gwelliant 191.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

0

53

Derbyniwyd gwelliant 96.

Gan fod gwelliant 96 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 29 a 192.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

9

28

53

Gwrthodwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

9

28

52

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

10

28

52

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Derbyniwyd gwelliant 97 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 193:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 193.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 194:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

10

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 194.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 171:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 172:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 173:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 174:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 195:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 195.

Derbyniwyd gwelliant 98 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 175:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 99 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gwaredwyd gwelliannau 100, 101 a 102 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 103 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 35, 36 a 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliannau 35, 36 a 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 196:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 196.

Tynnwyd gwelliant 197 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 38, 39, 40 a 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliannau 38, 39, 40 a 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 43, 44 a 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliannau 43, 44 a 45.

Am 16.02, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 198:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 199:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

10

28

53

Gwrthodwyd gwelliant 199.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 200:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 200.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 201:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 201.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 202:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

11

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 202.

Derbyniwyd gwelliant 104 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 104 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 203:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 203.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 105.

Derbyniwyd gwelliant 106 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 107:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 108:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 109.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 204:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 204.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 112:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 112.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 205:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 205.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 176:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 113 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 113 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 59.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 177:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 178:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Gwrthodwyd gwelliant 178.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 179:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 180:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 114 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 181:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 181 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 182.

Ni chynigwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

11

1

54

Derbyniwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 116.

Derbyniwyd gwelliant 117 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 118.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 119.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 120.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 124.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 125.

Gan fod gwelliant 181 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 182.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 206:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

11

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 206.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 183:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 183.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 184:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Derbyniwyd gwelliant 126 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 185:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 127 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 207:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

38

54

Gwrthodwyd gwelliant 69.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gwaredwyd gwelliannau 128, 129, 130 a 131 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 186:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 187:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

12

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 187.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 208:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 76 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 77 a 78.

Gan fod gwelliant 189 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 209.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 132 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 204 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 210.

Gan fod gwelliant 205 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 211.

Gan fod gwelliant 186 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 188.

Gan fod gwelliant 208 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 212.

Derbyniwyd gwelliant 133 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 135 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 139 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gwaredwyd gwelliannau 140, 141, 142, 143 a 144 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 145 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 146 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 213:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 214:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

4

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 214.

Derbyniwyd gwelliant 147 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 215:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

4

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 215.

Derbyniwyd gwelliant 148 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gwaredwyd gwelliannau 149, 150, 151, 152 a 153 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 154 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 155 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 156 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 157 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 158 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 159 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 160, 161 a 162 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Derbyniwyd gwelliant 160 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 161:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

12

0

54

Derbyniwyd gwelliant 161.

Derbyniwyd gwelliant 162 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 163 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 164 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 165 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 166 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cafwyd pleidlais en bloc ar welliannau 136, 137 a 138:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

7

0

53

Derbyniwyd gwelliannau 136, 137 a 138.

Derbyniwyd holl adrannau ac atodlenni’r Bil, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Trefn ystyried y gwelliannau ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

NDM5859 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a)         adrannau 7 i 29

b)         adrannau 31 i 88

c)         adrannau 90 i 101

d)         adrannau 103 i 119

e)         adrannau 121 i 131

f)          adrannau 133 i 146

g)         adrannau 148 i 257

h)        Atodlenni 2 i 11

i)          adran 30

j)          adran 89

k)         adran 102

l)          adran 120

m)        adran 132

n)        adran 147

o)         adrannau 1 i 4

p)         Atodlen 1

q)         adrannau 5 i 6

r)          teitl hir

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

NDM5859 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu'r adrannau a'r atodlenni i'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn a ganlyn:

a)         adrannau 7 i 29

b)         adrannau 31 i 88

c)         adrannau 90 i 101

d)         adrannau 103 i 119

e)         adrannau 121 i 131

f)          adrannau 133 i 146

g)         adrannau 148 i 257

h)        Atodlenni 2 i 11

i)          adran 30

j)          adran 89

k)         adran 102

l)          adran 120

m)        adran 132

n)        adran 147

o)         adrannau 1 i 4

p)         Atodlen 1

q)         adrannau 5 i 6

r)          teitl hir

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 08/10/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Cyfnod 2 - trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 7 i 29, adrannau 31 i 88, adrannau 90 i 101, adrannau 103 i 119, adrannau 121 i 131, adrannau 133 i 145, adrannau 147 i 255, Atodlenni 2 i 11, adran 30, adran 89, adran 102, adran 120, adran 132, adran 146, adrannau 1 i 4, Atodlen 1, adrannau 5 i 6, a’r Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli, 8 Hydref 2015

Grwpio Gwelliannau, 8 Hydref 2015

 

Yn bresennol:

Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

 

Cofnodion:

2.1 Datganodd Alun Davies y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat.

 

2.2 Datganodd Rhodri Glyn Thomas y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.3 Datganodd Peter Black y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n Aelod o Ddinas a Sir Abertawe.

 

2.4 Datganodd Janet Finch-Saunders y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat ac yn denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.5 Datganodd Mark Isherwood y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.6 Datganodd Lesley Griffiths y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.7 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 136 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 136.

 

Gwelliant 137 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 137.

 

Ni symudwyd gwelliant 138 (Peter Black).

 

Gwelliant 186 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 186.

 


 

Gwelliant 187 (Mark Isherwood)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Janet Finch-Saunders

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Jocelyn Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Mike Hedges

 

 

Gwyn Price

 

 

Rhodri Glyn Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 187.

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 139 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Rhodri Glyn Thomas

Janet Finch-Saunders

 

 

John Griffiths

 

 

Mike Hedges

 

 

Mark Isherwood

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 139.

 

Ni symudwyd gwelliant 49 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 50 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 51 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 52 (Jocelyn Davies).

 

Ni symudwyd gwelliant 53 (Jocelyn Davies).


 

Gwelliant 140 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 30/09/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) - trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 7 i 29, adrannau 31 i 88, adrannau 90 i 101, adrannau 103 i 119, adrannau 121 i 131, adrannau 133 i 145, adrannau 147 i 255, Atodlenni 2 i 11, adran 30, adran 89, adran 102, adran 120, adran 132, adran 146, adrannau 1 i 4, Atodlen 1, adrannau 5 i 6, a’r Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli, 30 Medi 2015

Grwpio Gwelliannau, 30 Medi 2015

 

Yn bresennol:

Lesley Griffiths AC, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Cofnodion:

2.1 Roedd Sandy Mewies yn bresennol am ran o'r eitem yn lle Alun Davies.

 

2.2 Datganodd Alun Davies y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat.

 

2.3 Datganodd Rhodri Glyn Thomas y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.4 Datganodd Peter Black y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n Aelod o Ddinas a Sir Abertawe.

 

2.5 Datganodd Janet Finch-Saunders y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae'n landlord preifat ac yn denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.6 Datganodd Lesley Griffiths y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Mae’n denant yn y sector rhentu preifat.

 

2.7 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 82 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Gwelliannau 83 i 88 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 83 i 88.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 44 (Jocelyn Davies) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni symudwyd gwelliant 45 (Jocelyn Davies).

 

Derbyniwyd gwelliant 60 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 46 (Jocelyn Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Janet Finch-Saunders

Jocelyn Davies

Alun Davies

Mark Isherwood

Rhodri Glyn Thomas

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Derbyniwyd gwelliant 47 (Jocelyn Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 89 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 89.

 

Ni symudwyd gwelliant 48 (Jocelyn Davies).

 

Gwelliannau 90 i 98 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Jocelyn Davies

Alun Davies

 

Janet Finch-Saunders

Mike Hedges

 

Rhodri Glyn Thomas

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliannau 90 i 98.

 

Derbyniwyd gwelliant 61 (Lesley Griffiths) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliannau 99 i 107 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar drefn y drafodaeth ar gyfer trafodion Cyfnod 2 ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi  (Cymru): adrannau 7 i 29, adrannau 31 i 88, adrannau 90 i 101, adrannau 103 i 119, adrannau 121 i 131, adrannau 133 i 145, adrannau 147 i 255, Atodlenni 2 i 11, adran 30, adran 89, adran 102, adran 120, adran 132, adran 146, adrannau 1 i 4, Atodlen 1, adrannau 5 i 6, Teitl hir.

 

 


Cyfarfod: 07/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 13.)

Dadl ar benderfyniad ariannol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

NDM5809 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.20

NDM5809 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

9

5

53

Derbyniwyd y Cynnig.


Cyfarfod: 07/07/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 12.)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

NDM5808 Lesley Grtiffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

Gosodwyd y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 9 Chwefror 2015.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cyfraddoldeb a Llywodraeth Leol ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 26 Mehefin 2015.

Dogfennau Ategol
Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (Saesneg yn unig) 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.30

NDM5808 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 18/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafod yr adroddiad terfynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 10/06/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 08/06/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Adroddiad drafft ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

CLA(4)-15-15 – Papur 8 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Trafod ymateb y Pwyllgor

Papur 3 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiynau 10 ac 11 ac ystyried y prif themâu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn hon, a bu hefyd yn ystyried y prif themâu sydd wedi codi wrth iddo graffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 10 - Cymdeithas Ymarferwyr Cyfraith Tai

Justin Bates, Cymdeithas Ymarferwyr Cyfraith Tai

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Justin Bates, Cymdeithas Ymarferwyr Cyfraith Tai 

 


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 11 - Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Simon White, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Uwch Gyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

·         Simon White, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

·         Neil Buffin, Uwch Gyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

3.2 Hoffai’r Pwyllgor ddeall y tybiaethau sy’n sail i’r ffigurau yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth hon. 

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8 - Cymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

David Cox, Y Gymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

Tom Jones, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         David Cox, Cymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

·         Tom Jones, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9 - Cyngor ar Bopeth Cymru a Shelter Cymru

Elle McNeil, Cyngor ar Bopeth Cymru

Jennie Bibbings, Shelter Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Elle McNeil, Cyngor ar Bopeth Cymru

·         Jennie Bibbings, Shelter Cymru

6.2 Cytunodd Ms Bibbings i edrych ar waith achos a rhoi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor ynghylch ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer troi allan.

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 7 - Y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad, Urdd y Landlordiaid Preswyl, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid, Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl

Karen Anthony, Y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Adrian Thompson, Urdd y Landlordiaid Preswyl

Lee Cecil, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid

Douglas Haig, Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Karen Anthony, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

·         Adrian Thompson, Urdd y Landlordiaid Preswyl

·         Lee Cecil, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid

·         Douglas Haig, Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl

 

2.2 Cytunodd Mr Haig i roi gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor ynghylch:

·         barn Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl ar y materion gorfodi ehangach sy'n ymwneud â'r Bil Rhentu Cartrefi.

·         codiadau rhent a rheoli rhent, a chytunodd hefyd i rannu gyda'r Pwyllgor adroddiad cysylltiedig gan yr Athro Michael Ball.

 

2.3 Cytunodd Mr Cecil i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor ynghylch barn Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid ar y materion gorfodi ehangach sy'n ymwneud â'r Bil Rhentu Cartrefi. 

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiynau 7 a 8

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau 7 ac 8.  

 


Cyfarfod: 14/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiwn 9

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiwn 9.

 


Cyfarfod: 11/05/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Trafod y dystiolaeth lafar


Cyfarfod: 11/05/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tystiolaeth yn ymwneud â’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Simon White, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Llywodraeth Cymru

 

CLA(4)-12-05 – Papur 1 – Datganiad ar fwriad polisi

CLA(4)-12-15 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-12-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

 


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiynau 4, 5 a 6

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6 - Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

Andrew Morris, Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Andrew Morris, Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

 

 

 

 


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4 - Y Sefydliad Tai Siartredig, Cartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Helen Northmore, Cyfarwyddwr Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Stuart Ropke, Cartrefi Cymunedol Cymru

Lyn Hambridge, Pennaeth Tai Cyngor Sir Penfro, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Helen Northmore, Cyfarwyddwr Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·         Stuart Ropke, Cartrefi Cymunedol Cymru

·         Lyn Hambridge, Pennaeth Tai, Cyngor Sir Penfro, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

2.2 Cytunodd Cartrefi Cymunedol Cymru i ddarparu rhywfaint o wybodaeth bellach i’r Pwyllgor, fel a ganlyn:

 

• nifer y bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed sy’n ymrwymo i gontractau meddiannaeth yn y sector tai cymdeithasol ar hyn o bryd.

• effaith diwygio lles ar ôl-ddyledion rhent difrifol a goblygiadau cael gwared ar Sail 8 ar gyfer cymdeithasau tai.

 

2.3 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu rhywfaint o wybodaeth bellach i’r Pwyllgor fel a ganlyn:

• darparu asesiad anghenion statudol ar gyfer pob person ifanc 16 a 17 mlwydd oed cyn eu bod yn ymrwymo i gontract meddiannaeth.

 

 


Cyfarfod: 06/05/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5 - Cymorth Cymru a Tai Pawb

Sam Austin, Cymorth Cymru

Emma Reeves-McAll, Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Tai Pawb

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Sam Austin, Cymorth Cymru

·         Emma Reeves-McAll, Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Tai Pawb

 

3.2 Cytunodd Cymorth Cymru i ddarparu rhywfaint o wybodaeth bellach i’r Pwyllgor fel a ganlyn:

• barn eich aelodau ar y darpariaethau yn y Bil sy’n ymwneud â’r angen i gyflwr yr annedd fod yn addas i bobl fyw ynddo.

              barn eich aelodau ar yr hyn y gellid ei gynnwys mewn safon cyfwerth â safon ansawdd tai Cymru.

 

3.3 Cytunodd Tai Pawb i ddarparu rhywfaint o wybodaeth bellach i’r Pwyllgor fel a ganlyn:

• barn eich aelodau ar yr hyn y gellid ei gynnwys mewn safon cyfwerth â safon ansawdd tai Cymru ar gyfer y sector rhentu preifat.

 

 

 


Cyfarfod: 30/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafodaeth ar y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau 2 a 3

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau 2 a 3. 

 


Cyfarfod: 30/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3 - Let Down in Wales, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Tenantiaid Cymru

Liz Silversmith, Let Down in Wales

Steve Clark, Tenantiaid Cymru

Beth Button, Llywydd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Liz Silversmith, Let Down in Wales

·         Steve Clark, Tenantiaid Cymru

·         Beth Button, Llywydd, UCM Cymru

 

 


Cyfarfod: 30/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2 - Cymdeithas y Cyfreithwyr

Jane Plant, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfraith Tai, Cymdeithas y Cyfreithwyr

Rhiannon Price, aelod o Bwyllgor Cyfraith Tai, Cymdeithas y Cyfreithwyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Jane Plant, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfraith Tai, Cymdeithas y Cyfreithwyr

·         Rhiannon Price, aelod o'r Pwyllgor Cyfraith Tai, Cymdeithas y Cyfreithwyr

 

·         Cytunodd Cymdeithas y Cyfreithwyr i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar ddichonolrwydd ehangu'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru i ddatrys anghydfodau sy'n codi o dan y Bil, yn hytrach na dibynnu ar y llysoedd.

 

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Simon White, Rheolwr y Bil

Ceri Breeze, Diprwy Gyfarwyddwr, Polisi Tai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1      Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar oblygiadau ariannol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

 

 3.2     Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiwn 1

Cofnodion:

5. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a’i swyddogion.

 


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1 – y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Simon White, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Neil Buffin, Uwch Gyfreithiwr, Y Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, a’i swyddogion.

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda:

·         esboniad o sut mae’r diffiniad o ‘ofalwr’ yn y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yn wahanol i’r diffiniad a ddefnyddir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a’r rhesymau dros y gwahaniaethau hyn; a

·         manylion am unrhyw dystiolaeth yn ymwneud â nifer yr honiadau troi allan er mwyn dial yng Nghymru.

 

 


Cyfarfod: 18/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): digwyddiad rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad rhanddeiliaid a chafodd drafodaethau gyda thenantiaid ynghylch cynigion y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

 


Cyfarfod: 18/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ystyried penodi cynghorwr arbenigol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi Dr David Smith o gwmni cyfreithiol Anthony Gold yn gynghorydd arbenigol i gynorthwyo’r broses o ystyried y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) yng Nghyfnod 1.

 


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ystyriaeth bellach o ddull craffu’r Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi cynghorydd arbenigol er mwyn helpu i graffu ar y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) a chytunodd i ystyried rhestr o ymgeiswyr yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyriaeth gychwynnol o’r Bil Rhenti Cartrefi (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): Ystyried dull craffu’r Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull craffu a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): briff technegol ar y Bil

Neil Buffin – Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Neil Martin – Uwch Gwnsler Deddfwriaethol, Llywodraeth Cymru

Simon White – Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru.