Cyfarfodydd

Y wybodaeth ddiweddaraf yn sgîl cyfarfodydd y Bwrdd Taliadau Annibynnol: 2015 - 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/07/2016 - Bwrdd Taliadau (2010 - 2020) (Eitem 7)

Gwybodaeth a thrafodaeth ynghylch y materion diweddaraf a godwyd gyda'r tîm Cymorth Busnes i Aelodau a rhaglen waith y Bwrdd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2
  • Cyfyngedig 3
  • Cyfyngedig 4
  • Cyfyngedig 5
  • Cyfyngedig 6
  • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Bwrdd bapur yn amlinellu effaith y Penderfyniad newydd a materion eraill sydd wedi codi ers dechrau'r Pumed Cynulliad. Gwnaeth y Bwrdd y penderfyniadau hyn ar sail y cylch gorchwyl a'r cyfrifoldebau sydd wedi'u gosod yn y Mesur Taliadau (2010).

 

Gwariant ar Lety Preswyl

 

7.2 Nododd y Bwrdd nad oedd yr Penderfyniad yn rhoi'r un cymorth i Aelodau sydd â'u prif gartref y tu allan i Gymru o'i gymharu â'r cymorth sydd ar gael i Aelodau eraill ar gyfer ei wario ar y swyddfa y maent wedi cael eu hethol iddi gan bobl Cymru.

 

7.3 Nododd y Bwrdd nad oedd deddfwriaeth Cymru na chyfraith etholiadol yn nodi unrhyw reidrwydd i breswylio yn y wlad os am sefyll i fod yn Aelod Cynulliad mewn etholiad.

 

7.4 Cytunodd y Bwrdd y dylai sicrhau bod gan holl Aelodau'r Cynulliad adnoddau rhesymol i gynrychioli eu hetholaeth i orau eu gallu.

 

7.5 Trafododd y Bwrdd ei ddull ar gyfer yr ymgynghoriad. Cytunodd y byddai'n ymgynghori ag Aelodau'r Cynulliad a'r cyhoedd.

 

7.6 Cytunodd y Bwrdd y byddai'n trafod ymatebion yr ymgynghoriad ac yn gwneud penderfyniad y tu allan i gyfarfodydd Bwrdd er mwyn i'r penderfyniad gael ei wneud mor agos â phosibl at ddechrau tymor yr hydref 2016.

 

Lwfans Dodrefn

 

7.7 Nododd y Bwrdd y câi Aelodau newydd un cyfle i brynu dodrefn ar gyfer eu swyddfa newydd at uchafswm gwario o £5,000.

 

7.8 Mae'r Gwasanaethau Cymorth Busnes i'r Aelodau wedi ceisio ehangu'r ddarpariaeth hon iddi gynnwys mwy na dodrefn swyddfa'n unig, ac iddi gynnwys unrhyw eitemau na fydd y landlord yn talu amdanynt ond sy'n berthnasol o ran costau'r swyddfa gan iddynt wella'r amgylchedd gweithio i staff ac ymwelwyr.

 

7.9 Cytunodd aelodau'r Bwrdd y dylai'r Gwasanaeth Cymorth Busnes i'r Aelodau gael hyblygrwydd ychwanegol i ddehongli'r lwfans dodrefn ar gyfer Aelodau fel hyn.

 

Diogelwch swyddfeydd etholaethol/rhanbarthol

 

7.10 Yn dilyn marwolaeth drasig Jo Cox AS, nododd y Bwrdd i Gomisiwn y Cynulliad ofyn am bapur briffio ar y ddarpariaeth gyfredol ar gyfer diogelwch, yn enwedig y cymorth sydd ar gael pan fyddent y tu allan i ystâd y Cynulliad. Nododd y Bwrdd y gellid gwneud nifer o ragofalon syml er mwyn sicrhau diogelwch Aelodau Cynulliad.

 

7.11 Nododd Aelodau'r Bwrdd y byddent yn blaenoriaethu unrhyw faterion diogelwch a nodwyd gan Gomisiwn y Cynulliad a oedd o fewn cylch gorchwyl y Bwrdd.

 

Adolygu achosion busnes

 

7.12 Trafododd y Bwrdd achosion busnes unigol gan yr Aelodau mewn ymateb i'w amgylchiadau eithriadol.

 

Cam gweithredu:

 

        Byddai llythyrau'n cael eu hanfon at y sawl a gaiff eu heffeithio gan benderfyniadau'r Bwrdd. Dylai'r Gwasanaeth Cymorth Busnes i'r Aelodau roi gwybod beth oedd penderfyniad y Bwrdd i Aelodau'r Cynulliad a wnaeth achosion busnes.