Cyfarfodydd

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar yr ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau

NDM5851 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Awst 2015.

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 14 Hydref 2015.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Crynodeb o adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

NDM5851 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Awst 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: gwybodaeth ychwanegol gan y Dirprwy Weinidog Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 25/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y prif faterion.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Fe wnaeth y Pwyllgor drafod y materion allweddol sydd wedi codi yn ystod ymchwiliad y Pwyllgor i gamddefnyddio alcohol a sylweddau, a chytunwyd arnynt. 

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: cyfarfod anffurfiol â grwpiau cyfeirio

Cynhelir y grwpiau cyfeirio yn Ystafell Gynadledda C a D, Tŷ Hywel. Sylwer nad yw’r eitem hon ar agor i’r cyhoedd.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: gwybodaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a gafwyd.


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 10

Vaughan Gething AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Camddefnyddio

Dr Sarah Watkins, Uwch-swyddog Meddygol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y Dirprwy Weinidog gwestiynau gan Aelodau.

3.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu'r eitemau a ganlyn i'r Pwyllgor:

-     nodyn yn manylu ar y targedau a'r mesurau penodol a gaiff eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru i fesur effeithiolrwydd y £50 miliwn a gyhoeddwyd ar gyfer mynd i'r afael â chamddefnyddio alcohol a sylweddau yn ystod y flwyddyn nesaf (yn enwedig mewn perthynas â darparu gwasanaethau a newid ymddygiad pobl); a

-     chopi o'r gwaith ymchwil a wnaed gan Brifysgol Sheffield ynghylch effaith cyflwyno isafswm pris uned yng Nghymru.


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog yn gofyn am wybodaeth ychwanegol ar nifer o bwyntiau nas trafodwyd yn ystod y cyfarfod.


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 8

Stephen Coole, UCM Cymru

Lucy-Ann Henry, UCM Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.2 Cytunodd y tystion i ddarparu i'r Pwyllgor:

  • copi o strategaeth Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ynghylch digwyddiadau hel tafarnau sydd wedi'u trefnu; a
  • chopi o ganfyddiadau adroddiad interim yr Undeb.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 9

Arolygydd Nick McLain, Heddlu Gwent

Paul Roberts, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jon Stratford, Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.2 Cytunodd y tystion i ddarparu i'r Pwyllgor:

  • ffigurau ar nifer yr arestiadau a/neu droseddau lle'r oedd alcohol yn ffactor cyfrannol; a
  • ffigurau ar y galw o ran galwadau a digwyddiadau mewn wythnos benodol.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 12)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 7

Sue Goodman, y Wallich

Antonia Watson, y Wallich

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: paratoi ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y trefniadau ar gyfer gweithgaredd ymgysylltu'r ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 6

Dr Jake Hard, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 5

Richard Lee, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Sue Stone, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Libby Ryan-Davies, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Stuart Moncur, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 4

Dr Sarah J Jones, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Josie Smith, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at brifysgolion yng Nghymru i geisio rhagor o wybodaeth am:

  • ba bolisïau mewn perthynas â chamddefnyddio alcohol a sylweddau sydd ganddynt ar waith; a’r
  • cymorth sydd ar gael i bobl mewn prifysgolion a allai gael eu heffeithio gan gamddefnyddio alcohol a sylweddau.

 

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 3

Harry Shapiro, Drugscope

Nathan David, Drugaid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 2

Dr Raman Sakhuja, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

4.2 Cytunodd y tyst i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor am ystadegau ar gyfraddau llwyddiant (o ran nifer y cleifion sy’n cael eu hailsefydlu) triniaethau a nodwyd yn ystod y sesiwn (fel triniaeth dadwenwyno i gleifion mewnol).

 

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: sesiwn dystiolaeth 1

Andrew Misell, Alcohol Concern Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: crynodeb o’r ymatebion i’r arolwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y crynodeb o’r ymatebion i’r arolwg.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: Nodyn o’r digwyddiad grŵp cyfeirio a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y nodyn o’r digwyddiad grŵp cyfeirio a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2015. 

 


Cyfarfod: 15/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: paratoi ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y trefniadau ar gyfer gweithgaredd ymgysylltu'r ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau.

 


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau yng Nghymru

CYPE(4)-29-14 – Papur i'w nodi 6

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/11/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trefniadau ymgynghori

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y trefniadau ar gyfer ymgynghoriad yr ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau, gan gytuno arnynt.