Cyfarfodydd

Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 05/11/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Llythyr i'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed

Dogfennau ategol:

  • Llythyr ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed.


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Rachel Garside-Jones, Pennaeth Ymgysylltu Polisi Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Julie James AC, Huw Morris a Rachel Garside-Jones gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Terry Mills, Cadeirydd, Grŵp Cynghori Arbenigol Cyfleoedd Dysgu a Chyflogaeth, Heneiddio’n Dda yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Sarah Rochira a Terry Mills gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Iestyn Davies, ColegauCymru

Greg Walker, ColegauCymru

Cofnodion:

3.1 Datganodd Jeff Cuthbert AC ei fod yn Aelod o Fwrdd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

3.2 Datganodd Eluned Parrott AC bod ei gŵr yn darparu gwasanaethau i sefydliadau Addysg Bellach yn rhinwedd ei swydd mewn sefydliad Addysg Uwch.

3.3 Datganodd Dafydd Elis-Thomas AC ei fod yn lywydd anrhydeddus i Grŵp Llandrillo Menai.

3.4 Atebodd Jeff Protheroe, Iestyn Davies a Greg Walker gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/10/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed - Ystyriaeth o Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor

Victoria Lloyd, Cyfarwyddwr Dylanwadu, Age Cymru

David Pugh, Prif Weithredwr, Prime Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Victoria Lloyd gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 23/09/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Comisiynydd Pobl Hŷn ynghylch Cyfleoedd Cyflogaeth ar gyfer Pobl dros 50 oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed

Dogfennau ategol:

  • Blaenddalen ar gyfer yr adroddiad drafft ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 oed
  • Adroddiad Drafft ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 oed (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad Drafft ar Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl dros 50 Oed.


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Papur atodol gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ynghylch cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed yn dilyn cyfarfod ar 25 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i William Graham ynghylch y Strategaeth Sgiliau ar gyfer Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.5.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Crynodeb o'r ymweliadau rapporteur ar 12 Chwefror 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol oddi wrth y Ganolfan Byd Gwaith a Swyddfa'r Comisiynydd Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed - ColegauCymru ac WEA Cymru

Dr Greg Walker, Prif Weithredwr, ColegauCymru

Maggi Dawson MBE, Prif Weithredwr, WEA Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Greg Walker a Maggi Dawson MBE.


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed

Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Huw Morris, Cyfarwyddwr y Grŵp SAUDGO

Nick Lee, Pennaeth Polisi a Chudd-wybodaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.

4.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu nodyn ar nifer y bobl dros 50 oed sy’n ymgymryd â rhaglenni Llywodraeth Cymru.

4.3 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu nodyn ynghylch unrhyw asesiadau sydd wedi’u cynnal ar effaith penderfyniadau i flaenoriaethu cymorth i bobl ifanc ar bobl dros 50 oed.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed - Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Jeff Protheroe, Rheolwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru ac un arall (TBC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeff Protheroe, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

3.2 Cytunodd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru i ofyn i’w darparwyr i ba raddau y maent yn ymwneud â rhaglen Esgyn.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cynghrair Henoed Cymru ac Age Cymru

Graeme Francis, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Age Cymru

David Pugh, Prif Weithredwr, Cynghrair Henoed Cymru/Prime Cymru

Hayley Ridge-Evans, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cynghrair Henoed Cymru/Prime Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafwyd tystiolaeth gan Graeme Francis, David Pugh a Hayley Ridge-Evans.

5.2 Cytunodd Prime Cymru i anfon awgrymiadau ynghylch sut y gallai cynllun sy’n debyg i gynllun cyfredol Twf Swyddi Cymru ar gyfer pobl dros 50 oed gael ei strwythuro a’i gyllido.


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Grymuso, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Iwan Williams, Arweinydd Cymunedau, Llywodraeth Leol a Llesiant, Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafwyd tystiolaeth gan Iwan Williams a Daisy Cole.

3.2 Cytunodd Swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn i anfon awgrymiadau ynghylch sut y gallai cynllun sy’n debyg i gynllun cyfredol Twf Swyddi Cymru ar gyfer pobl dros 50 oed gael ei strwythuro a’i gyllido.


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Canolfan Byd Gwaith

Huw Thomas, Uwch Reolwr Partneriaethau Grwp (Cymru), Canolfan Byd Gwaith

Kevin Morgan, Rheolwr Partneriaethau Grwp (Cymru), Canolfan Byd Gwaith

 

Cofnodion:

4.1 Cafwyd tystiolaeth gan Huw Thomas.

4.2 Cytunodd y Ganolfan Byd Gwaith i ddarparu’r wybodaeth a ganlyn:

·         gwybodaeth bellach ac unrhyw ystadegau ar y cynllun gwarantu cyfweliad.

·         Ystadegau ar nifer y bobl dros 50 oed sy’n ymuno/gadael y broses hawlio lwfans ceisio gwaith.

·         unrhyw wybodaeth sydd ar gael o ran nifer y sancsiynau DWP/JCP i bobl dros 50 oed

·         copi o’r pecyn adnoddau a ddefnyddir gan eu hyfforddwyr gwaith

·         edrych i mewn i sefyllfa perchennog busnes bach o ran y system fudd-daliadau os yw’r perchennog hwnnw yn penderfynu cau’r busnes ei hun os yw’r busnes yn methu.


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Sesiwn Friffio ar yr Ymchwiliad (preifat)

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil - Ystadegau
  • Briff Ymchwil - Crynodeb o'r dystiolaeth ysgrifenedig

Cofnodion:

1.1 Cyflwynwyd yr ymchwiliad newydd i Gyfleoedd Cyflogaeth i Bobl Dros 50 Oed i’r Aelodau.


Cyfarfod: 16/10/2014 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Papur cwmpasu: Helpu pobl hŷn i gael gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.