Cyfarfodydd

Craffu ar Gyfrifon - Y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/03/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Ystyried ymatebion i adroddiad y Pwyllgor

PAC(4)-08-16 Papur 1 - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

PAC(4)-08-16 Papur 2 - Amgueddfa Genedlaethol Cymru

PAC(4)-08-16 Papur 3 – Comisiwn y Cynulliad

PAC(4)-08-16 Papur 4 - Chwaraeon Cymru

PAC(4)-08-16 Papur 5 – Llywodraeth Cymru

PAC(4)-08-16 Papur 6 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi’r ymateb a gafwyd gan y sefydliadau ynghylch yr argymhellion a gyflwynwyd iddynt yn adroddiad y Pwyllgor a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015.

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i wneud y canlynol:

·       Ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am farn ar y materion yn ymwneud â threfniadau yswiriant Llyfrgell Genedlaethol Cymru, dull Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer codi ffi am ddigwyddiadau a’i barn am drefniadau’r ddau sefydliad o ran diswyddo. 

·       Gofyn i Gomisiwn y Cynulliad esbonio’r camau y mae’n bwriadu eu cymryd i wneud y deunydd a gyhoeddir ar ei wefan yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl â gofynion penodol. 

·       Cynnwys argymhelliad yn ei adroddiad etifeddiaeth y dylai’r Pwyllgor dilynol graffu ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 yn nhymor yr hydref 2016 ac ystyried yn benodol a yw’r ffordd y cyflwynir y cyfrifon wedi gwella ac a ydynt yn cynnwys linc i Adroddiad Rheoli Grantiau Blynyddol Llywodraeth Cymru. Awgrymwyd hefyd efallai y bydd y pwyllgor dilynol am edrych yn ehangach ar ddull Llywodraeth Cymru o leihau ei defnydd o ynni.

·       Cynnwys argymhelliad yn ei adroddiad etifeddiaeth y dylai’r Pwyllgor dilynol graffu ar gyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru yn nhymor yr hydref 2016.


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr, a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad - Cynllun Ymadael Gwirfoddol (19 Tachwedd 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-33-15 Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Oherwydd cyfyngiadau amser, nis cyrhaeddwyd yr eitem hon.

 


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (22 Hydref 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (7 Hydref 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru (19 Hydref 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru (Medi 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Gwybodaeth ychwanegol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15:

PAC(4)-25-15 Papur 1

Briff Ymchwil

 

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans - Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014-15, gan holi Syr Derek Jones, Ysgrifennydd Parhaol, David Richards, Cyfarwyddwr Llywodraethu, Peter Kennedy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Gawain Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd Syr Derek Jones i anfon rhagor o wybodaeth am y materion canlynol:

·       Manylion y traffig i wefan Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru a nifer y bobl a fu’n ymweld â’r wefan, i roi arwydd ynghylch nifer y darllenwyr.

·       Rhesymau pam y mae swm y gwastraff bwyd drwy ystâd Llywodraeth Cymru wedi cynyddu ers 2013-14

·       Rhesymau pam nad yw cronfa risg y GIG wedi cael ei nodi fel eitemau unigol yn y cyfrifon cyfunol ar gyfer 2014-15 fel y bu yn y gorffennol, ac eglurhad ynghylch pam nad yw’r wybodaeth hon wedi cael ei nodi yn y cyfrifon

·       Darparu dadansoddiad llawn o’r eitemau nad ydynt yn arian parod a gwariant a reolir yn flynyddol, a chynnwys y ffigurau ar gyfer 2013-14 er mwyn eu cymharu

·       Sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â rheoli arian parod, ac yn benodol y tanwariant o £86.8m yn ymwneud â byrddau iechyd

·       Manylion ar yr hyn y mae’r £19.6m ar gyfer cyfrifoldebau eraill yn ei gynnwys

·       Pryd yr oedd disgwyl cael y derbynebau gwreiddiol ar gyfer y taliadau arbennig yn ymwneud â Chwmni Peirianneg Tryst a Swyddfa Desk Link

·       Y sefyllfa o ran ailstocio cyffuriau gwrth-firol ar gyfer achosion o ffliw pandemig

·       Achos y colledion o ran Dewis Gyrfa Cyf

 

3.3 Wrth ystyried y dystiolaeth a gafwyd, gofynnodd yr Aelodau i’r Ysgrifennydd Parhaol anfon manylion ynghylch sut y bydd ei strategaeth i sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau o 50:50 erbyn 20:20 yn cael ei gyflawni.

 

 

 


Cyfarfod: 06/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 29/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Craffu ar Gyfrifon 2014 - 15: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 29/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2014 - 15: Chwaraeon Cymru

PAC(4)-24-15 Papur 2

PAC(4)-24-15 Papur 2A

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Peter Curran, Cyfarwyddwr Cyllid, Chwaraeon Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Mae'r tabl a ganlyn yn dangos datganiadau'r Aelodau a wnaed yn ystod yr eitem hon:

Jocelyn Davies

Merch yn hyfforddwraig chwaraeon

Mike Hedges

Aelod o sawl clwb pêl-droed, rygbi a chriced, ac mae rhai ohonynt wedi cael arian gan y loteri

Keith Davies

Aelod o glwb rygbi a Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol

Mab yn hyfforddwr rygbi

Aled Roberts

Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pêl-droed Wrecsam ac yn llywodraethwr ysgol

David Rees

Mae pwll nofio sydd mewn perygl o orfod cau yn ei etholaeth

 

4.2 Trafododd y Pwyllgor gyfrifon blynyddol Chwaraeon Cymru ar gyfer 2014-15, gan holi Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol a Peter Curran, Cyfarwyddwr Cyllid, Chwaraeon Cymru.

 


Cyfarfod: 29/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2014 - 15: Comisiwn y Cynulliad

PAC(4)-24-15 Papur 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

David Melding AM - Comisiynydd y Cynulliad Dros Dro

Claire Clancy - Prif Weithredwr

Nicola Callow - Cyfarwyddwr Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor gyfrifon blynyddol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2014-15, gan holi David Melding AC, Comisiynydd y Cynulliad Dros Dro, Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nicola Callow, Cyfarwyddwr Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

3.2 Cytunodd Claire Clancy i anfon yr Adolygiad Archwilio Mewnol o effeithiolrwydd y Comisiwn, ynghyd â'r cynllun gweithredu sy'n cyd-fynd ag ef.

3.3 Cytunodd Nicola Callow i anfon manylion am y cyllidebau sydd wedi'u neilltuo i'r meysydd gwaith cenedlaethol Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus a Pleidleisio@16?.

3.3 Cytunodd Claire Clancy i anfon nodyn ar berfformiad incwm gwirioneddol y Pierhead yn erbyn y perfformiad incwm a ragwelwyd.

 


Cyfarfod: 22/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 22/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Amgueddfa Cymru

PAC(4)-23-15 Papur 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol

Neil Wicks, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod cyfrifon blynyddol Amgueddfa Cymru ar gyfer 2014-15, gan holi David Anderson, y Cyfarwyddwr Cyffredinol, a Neil Wicks, Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol, Amgueddfa Cymru.

4.2 Cafwyd datganiad o fuddiant gan Julie Morgan AC fel aelod o Grŵp Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) yn y Cynulliad Cenedlaethol.

4.3 Cytunodd David Anderson i ddarparu  nodyn yn dangos dadansoddiad o’r gost o £6.5m am weithgareddau elusennol o ran gweithrediadau’r amgueddfa.

 

 

 


Cyfarfod: 22/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2014-15: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

PAC(4)-23-15 Papur 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

David Michael - Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Colin John - Trysorydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Avril Jones - Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod cyfrifon blynyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfer 2014-15, gan holi David Michael, y Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, Colin John, Trysorydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac Avril Jones, Cyfarwyddwr Casgliadau a Rhaglenni Cyhoeddus, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

3.2 Cytunodd David Michael i ddarparu copi o’r Adolygiad a wnaed gan Price Waterhouse Coopers, ac amserlen ar gyfer rhoi’r argymhellion a geir yn yr Adolygiad hwnnw ar waith.

 


Cyfarfod: 15/09/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2014-15

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r sesiynau craffu sydd ar y gweill ar gyfrifon blynyddol 2014-15 gan awgrymu meysydd yr oeddent yn dymuno iddynt gael eu cynnwys yn y briffiau perthnasol.

6.2 Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru y bydd yn ysgrifennu gyda dadansoddiad o sut y mae'r cyrff y rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth iddynt yn 2014 wedi bwrw ymlaen ag argymhellion y Pwyllgor, ar ôl archwilio'r holl adroddiadau blynyddol a chyfrifon ar eu cyfer. 

 


Cyfarfod: 09/06/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan y Dirprwy Lywydd (1 Mehefin 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/06/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Gyngor Celfyddydau Cymru (13 Mai 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/05/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan David Melding AC, Y Dirprwy Lywydd (7 Mai 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/05/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Comisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (28 Ebrill, 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/04/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (20 Ebrill 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/04/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg (26 Mawrth 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon 2013-14: Ystyried yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Graffu ar Gyfrifon 2013-14, a chytunwyd ar nifer fach o newidiadau.

 


Cyfarfod: 13/01/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyfrifon 2013-14: Trafod y materion allweddol

PAC(4)-01-15 Papur 3 - Cyfrifon Craffu 2013-14: Materion Allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol yr adroddiad Craffu ar Gyfrifon 2013-14.

 

7.2 Datganodd Sandy Mewies fuddiant am ei bod yn aelod o Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac esgusododd ei hun o'r trafodaethau ar gyfrifon y Comisiwn.

 


Cyfarfod: 02/12/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr2013-14: Llythyr gan Minister for Finance and Government Business (24 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/12/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau i lunio adroddiad byr ar Gyfrifon y Comisiynwyr.

 


Cyfarfod: 25/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013-14: Llythyr gan Syr Derek Jones (14 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Mike Shooter (3 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2013-14: Gwybodaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (14 Hydref 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/11/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Nick Capaldi (17 Hydref 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cyfrifon Blynyddol Cyfun Llywodraeth Cymru ar gyfer 2013-14: Llythyr gan Syr Derek Jones (6 Hydref 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunwyd i ysgrifennu at Dr Shooter fel rhan o'i adolygiad o'r Comisiynydd Plant ar y materion a godwyd, yn ogystal ag ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch lefel yr adnoddau.

 


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Comisiynydd Plant Cymru

PAC(4)-26-14 papur 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Keith Towler Comisiynydd Plant Cymru

Tony Evans – Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer 2013-14, gan holi Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru a Tony Evans, Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol.

5.2 Cytunodd Comisiynydd Plant Cymru i ddarparu manylion am gost prydlesu'r car, a sut y mae'r costau hynny'n cymharu â'r defnydd o gerbyd preifat. Cytunodd hefyd i ddarparu manylion am y cynnydd mewn gwariant gweinyddol arall o £18,000 rhwng 2012-13 a 2013-14.

 


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2013-14

PAC(4)-26-14 papur 4

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Nick Capaldi – Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

Hywel Tudor – Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Canolog, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Craffodd y Pwyllgor ar Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2013-14, gan holi Nick Capaldi, y Prif Weithredwr a Hywel Tudor, y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau.

6.2 Cytunodd Nick Capaldi i ddarparu rhagor o wybodaeth am y cynllun benthyciadau 'Collectorplan', gan gynnwys cymhwysedd gwaith celf, rhywedd, incwm a daearyddiaeth. Cytunodd hefyd i ddarparu nodyn ar sut y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithredu'r strategaeth i wella cyfranogiad pobl o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol fel rhan o'u targedau ar gyfer 2014-15 a'u nodau ar gyfer 2018.

 


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau y papurau briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil cyn y sesiynau craffu gyda Chomisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd y Gymraeg a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Comisiynydd y Gymraeg

PAC(4)-26-14 papur 3

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Meri Huws - Comisiynydd y Gymraeg

Richard Davies - Swyddog Cyllid, Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2013-14, gan holi Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg a Richard Davies, y Swyddog Cyllid.

 


Cyfarfod: 13/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2013-14: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunwyd i ysgrifennu at Gyngor Celfyddydau Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am rannau o'r Adroddiad Blynyddol na chawsant eu holi yn eu cylch oherwydd prinder amser.

 

 


Cyfarfod: 07/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

PAC(4)-24-14 papur 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Sarah Rochira - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Alison Phillips - Cyfarwyddwr Cyllid, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar gyfer 2013-14, gan holi Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac Alison Phillips, y Cyfarwyddwr Cyllid.

 


Cyfarfod: 07/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/10/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon y Comisiynwyr ar gyfer 2013-14: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

PAC(4)-23-14 papur 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Nich Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock – Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dave Meadon – Swyddog Cyllid, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar Gyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013-14, gan holi Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, Chris Vinestock, y Cyfarwyddwr a'r Prif Swyddog, Dave Meadon, y Swyddog Cyllid, a Susan Hudson, y Rheolwr Polisi a Chyfathrebu.

4.2 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i anfon nodyn yn egluro'r darpariaethau ar gyfer trefniadau pensiwn ac yn esbonio'r rhesymau am ddiffyg mewn pensiynau yn y gorffennol.

 

 


Cyfarfod: 22/09/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013 - 2014

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau gynnwys y briff ymchwil cyn y sesiwn graffu a gynhelir gyda'r Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013-14.

 


Cyfarfod: 22/09/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013 - 2014

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd, gan gytuno i edrych eto ar y mater hwn ar ôl cael y wybodaeth ychwanegol gan yr Ysgrifennydd Parhaol.

 


Cyfarfod: 22/09/2014 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013 - 2014

PAC(4)-23-14 papur 2

 

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Syr Derek Jones, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, a'i swyddogion mewn perthynas â Chyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013 – 2014.

4.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol:

·       i anfon manylion ynghylch y pecynnau ymadael a ddyfarnwyd a'r arbedion cysylltiedig mewn costau cyflog, ac i roi dadansoddiad o'r cynnydd a welwyd yn niferoedd staff y sefydliad

·       i roi eglurhad o'r ddarpariaeth ar gyfer cronfa risg Cymru

·       i egluro'r gostyngiad a welwyd yn nefnydd ynni adnewyddadwy a'r cynydd a welwyd yn nefnydd ynni anadnewyddadwy ar ystâd Llywodraeth Cymru

·       i ddarparu dadansoddiad o'r gwariant a wnaed ar deithio busnes swyddogol yn 2012-13 a 2013-14, o lwfansau ymrwymiad lleihau carbon, ac o wariant ar ynni yn 2013-14

·       i ddarparu dadansoddiad o'r gwariant wnaed ar deithio, cynhaliaeth a lletygarwch yn 2013-14

·       i roi eglurhad manwl o'r goblygiadau sydd ynghlwm â methiant Llywodraeth Cymru i sicrhau £25.6 miliwn ar ffurf darpariaeth nad yw'n arian parod. Yn dilyn trafodaeth gyda'r Ysgrifennydd Barhaol, cytunodd yr Aelodau eu bod yn dymuno gweld yr adroddiad a luniwyd ar y gwersi a ddysgwyd yn dilyn y digwyddiad hwn.