Cyfarfodydd

Ymchwiliad i broses gwyno'r GIG

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/01/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â data cwynion y GIG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â data cwynion y GIG.

 


Cyfarfod: 15/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i broses gwynion y GIG: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/11/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i broses gwynion y GIG: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3a Nododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i broses gwynion y GIG.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i broses gwyno’r GIG: sesiwn dystiolaeth 4

·         Dr Phil Banfield, Cadeirydd Cyngor Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain

·         Tina Donnelly, Cyfarwyddwr Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

·         Jessica Turner, Trefnydd Rhanbarthol UNSAIN Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i broses gwyno’r GIG: sesiwn dystiolaeth 2

·         Y Gwir Anrhydeddus Ann Clwyd AS, cyd-Gadeirydd yr Adolygiad o System Gwyno Ysbytai’r GIG (GIG Lloegr).

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i broses gwyno’r GIG: sesiwn dystiolaeth 1

·         Keith Evans, Awdur yr Adroddiad ‘Adolygiad o Ymdrin â Phryderon (Cwynion) yn GIG Cymru – “Using the Gift of Complaints”’.

Cyhoeddwyd adroddiad Keith Evans Adolygiad o ymdrin â phryderon (Cwynion) yn GIG Cymru – “Using the gift of complaints” ar 2 Gorffennaf 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i broses gwyno’r GIG: sesiwn dystiolaeth 3

 

·         Rory Farrelly, Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

·         Nicola Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio Cynorthwyol ac Arweinydd Trawsnewid Cwynion a Phryderon, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

·         Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 

·         Dr Chris Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

·         Carol Shillabeer, Cyfarwyddwr Nyrsio/Dirprwy Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

6.2 Cytunodd y tystion i ddarparu rhagor o wybodaeth am y canlynol:

 

  • o gyfanswm y cwynion a dderbyniwyd, y gyfran sy'n ymwneud â gofal sylfaenol a'r gyfran sy'n ymwneud â gofal eilaidd yn y GIG yng Nghymru am bob bwrdd iechyd lleol; a

 

  • rhagor o wybodaeth am y dulliau a fabwysiadwyd gan fyrddau iechyd lleol i fesur profiad y claf, gan gynnwys adborth gan gleifion a'u barn am y broses gwyno.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Ymchwiliad i broses gwyno’r GIG: trafod y dystiolaeth mewn sesiwn breifat

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd ar gyfer yr ymchwiliad.