Cyfarfodydd

Unrhyw fater arall – Bwrdd Rheoli

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2018 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Y cyfarfod hwn oedd yr olaf ar ffurf gyfredol y Bwrdd Rheoli cyn newid i'r Tîm Arwain a'r Bwrdd Gweithredol.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 11)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Unrhyw fater arall

Caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar 5 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 11)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhoddodd Dave amlinelliad o gyfarfod strategaeth yr uwch dîm ym mis Rhagfyr, a oedd yn gyfle i drafod yr adolygiad capasiti yn estynedig, ynghyd â strwythur y sefydliad a'r camau nesaf. Ystyriwyd y berthynas hefyd a chyfrifoldebau gwneud penderfyniadau y Bwrdd Rheoli a'r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau ac roedd Manon Antoniazzi yn paratoi papur cynnig.

Nododd y Llywydd ei bod yn awyddus i edrych ar y posibilrwydd i fynd â'r Cyfarfod Llawn i leoliad arall yng Nghymru. Byddai angen amserlen dros dro yng ngwanwyn 2020 a byddai angen cronfeydd ychwanegol i gefnogi hynny, pe byddai'n mynd yn ei flaen. Dave Tosh ac Adrian Crompton i roi asesiad o oblygiadau cost ac adnoddau i'r Comisiwn eu hystyried.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 8 Chwefror.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 9)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Llongyfarchodd Manon bawb a fu’n gysylltiedig â pharatoi araith y Llywydd yn narlith flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru ar 6 Rhagfyr.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 11 Ionawr.

 

 


Cyfarfod: 13/11/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 12)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 7 Rhagfyr.

 

 


Cyfarfod: 23/10/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 11)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 13 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 23 Hydref a byddai'n cael ei ymestyn i gynnwys y busnes dan sylw; gan ddefnyddio cyfarfodydd anffurfiol y Bwrdd Rheoli ar ddydd Mawrth i ystyried eitemau os oes angen.


Cyfarfod: 18/09/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 8)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cafwyd cais gan Kathryn Hughes i ddiweddaru Cynlluniau Gwasanaethau Corfforaethol.

 

 


Cyfarfod: 15/08/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Dymunodd y Bwrdd longyfarchiadau i Elisabeth Jones ar ennill y radd uchaf o ragoriaeth yn ei arholiad Cymraeg.

 

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 11)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhoddodd Chris Warner wybod i'r Bwrdd bod y Llyfrgell Genedlaethol wedi cadarnhau ei bod wedi sefydlu archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Diolchodd i bawb a gyfrannodd at y gwaith hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7.)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 22/06/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 8)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Mae'r Bwrdd Archwilio a Sicrwydd Risg wedi trafod y berthynas rhwng y Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau a'r Bwrdd Rheoli yn dilyn yr adroddiad archwilio mewnol ar effeithiolrwydd.

Bydd y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr yn rhoi rhagor o ystyriaeth i hyn ac yn cyflwyno'r drafodaeth i'r Bwrdd Rheoli wedi hynny.

 

 


Cyfarfod: 04/05/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhoddodd Manon Antoniazzi y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am nifer o ddatblygiadau diweddar:

·                newid i amserlen cyfarfodydd y Comisiwn ar gyfer mis Mehefin a mis Gorffennaf;

·                y broblem gyda'r meicroffon a oedd wedi digwydd yn y Cyfarfod Llawn; a

·                chynlluniau ar gyfer cyfres o gyfleoedd i staff gyfarfod â hi cyn diwedd tymor yr haf, gan gynnwys cyfarfod ar gyfer yr holl staff a digwyddiad anffurfiol ddydd Gwener 21 Gorffennaf, cyfarfodydd anffurfiol ar raddfa lai, a chynnig i ddod i gyfarfodydd tîm. Cafodd y Bwrdd Rheoli ei wahodd i gyfrannu unrhyw negeseuon allweddol.

Roedd y Llywydd wedi cael nodyn briffio ar effaith Gŵyl a Chynghrair Pencampwyr UEFA ym Mae Caerdydd a byddai cyfarfod mewn perthynas â pharhad busnes yn cael ei drefnu gyda'r Penaethiaid Gwasanaeth ar gyfer yr wythnos yn dechrau 15 Mai i drafod y trefniadau. 

 

 


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 6)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Byddai’r Adroddiad Rheolaeth Ariannol diweddaraf yn cael ei ddosbarthu cyn bo hir. Atgoffodd Claire aelodau’r Bwrdd i sicrhau bod eu meysydd gwasanaeth yn darparu darlun cywir iawn o wariant ar gyfer gweddill y flwyddyn ariannol.

 


Cyfarfod: 02/02/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Byddai cylch arall o waith cynllunio capasiti ym mis Mawrth. Gofynnwyd i'r Penaethiaid Gwasanaeth ddarparu manylion i Nia Morgan ynghylch unrhyw eitemau a fydd yn effeithio ar gostau.  Bydd Lowri Williams a Gareth Watts yn darparu gwybodaeth at ddibenion paratoi ar gyfer y broses hon maes o law.

Bydd y cyfarfod nesaf, sef sesiwn her ar y Datganiad Llywodraethu, yn cael ei gynnal ar 6 Chwefror. Bydd Hugh Widdis, un o gynghorwyr annibynnol y Cynulliad, yn bresennol.

 

 

 


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 2 Chwefror.

 


Cyfarfod: 14/11/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 5)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cadarnhaodd Non Gwilym y bydd Dippy y Diplodocws, y deinosor mwyaf enwog yn y DU sydd yn yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain ar hyn o bryd, yn mynd ar daith o fis Ionawr 2016, ac y bydd yn y Senedd yn 2019.

 

Hysbyswyd y Bwrdd bod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i swydd y Prif Weithredwr bellach wedi mynd heibio ac y bydd asiantaeth recriwtio Penna yn cyflwyno pecyn rhestr hir i'r panel ei adolygu ar 21 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 03/11/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Byddai Gareth Watts yn dosbarthu’r polisi risg newydd, ar gyfer cael sylwadau arno cyn iddo gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ar 21 Tachwedd.

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 12 Rhagfyr.

 

 


Cyfarfod: 10/10/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 5)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater arall. Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 3 Tachwedd 2016.


Cyfarfod: 14/07/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Nodwyd bod Strategaeth y Comisiwn ar gyfer y Pumed Cynulliad wedi cael ei lansio a bod neges ar gyfer y fewnrwyd wedi’i pharatoi i dynnu sylw at y newid i’r datganiad bwriad. Gofynnwyd i’r Penaethiaid roi gwybod i’w timau y dylent gychwyn gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i lenyddiaeth, cyfeirnodau rhyngrwyd, llofnodion negeseuon e-bost, ac ati.

Roedd y Llywydd wedi cyhoeddi darn i feddwl amdano ynghylch diwygio materion trefniadol. Byddai papur ar gynigion posibl ar gyfer newid enw’r Cynulliad yn cael ei gyflwyno i’r Comisiynwyr yn ei gyfarfod ar 19 Medi.

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon wedi cael eu gosod ac mae gwaith ar y gweill i baratoi ar gyfer sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 19 Medi.

Byddai’r Bwrdd Rheoli yn cyfarfod nesaf yn anffurfiol ar ddiwrnod cyntaf y tymor newydd, sef 9 Medi, a bydd cyfarfod ffurfiol ar 10 Hydref ar gyfer y sesiwn cynllunio capasiti blynyddol.

 

 


Cyfarfod: 20/06/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 14 Gorffennaf, ar ôl y diwrnod cwrdd i ffwrdd ar 8 Gorffennaf i drafod yn fanwl yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r Cynulliad a'r Comisiwn ar ddechrau'r Pumed Cynulliad.

 


Cyfarfod: 12/05/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 9)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Er mwyn symud ymlaen â phrosiect y system gyllid, gofynnwyd i'r Bwrdd roi adborth ar y strwythur codio i Lisa Bowkett cyn gynted â phosibl.

Cyhoeddodd y tîm Ymchwil ai adroddiad 'Materion o Bwys' heddiw.

Gofynnodd Claire Clancy i'r Penaethiaid ddiolch i'w timau a rhoi gwybod iddynt ei bod yn falch iawn o'u gwaith mewn perthynas â'r gwaith o bontio i'r Pumed Cynulliad.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 20 Mehefin.

 


Cyfarfod: 14/04/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 13)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Dywedodd Chris Warner wrth y Bwrdd y byddai drafft cyntaf o’r Adroddiad Blynyddol ar gael ar gyfer ei adolygu a rhoi sylwadau arno erbyn 22 mis Ebrill, a byddai Anna Daniel yn dosbarthu drafft diwygiedig o strategaeth y Comisiwn.

Dywedodd Dave Tosh fod y gwaith o uwchraddio’r Siambr bellach ar ddod i ben.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 12 Mai.


Cyfarfod: 07/03/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adborth da am y Penwythnos i'r Teulu yn y Senedd ar 5-6 Mawrth i ddathlu deng mlynedd ers ei agor, a ddenodd dros 3000 o bobl.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 14 Ebrill.

 


Cyfarfod: 25/01/2016 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 12)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Byddai cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 22 Chwefror yn cael ei neilltuo i ystyried datganiadau sicrwydd cyfarwyddiaethau i baratoi ar gyfer y Datganiad Llywodraethu blynyddol.

 


Cyfarfod: 07/12/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 6)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 25 Ionawr.

 


Cyfarfod: 02/11/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

9.1   Adroddiad Rheolaeth Ariannol - roedd yr adroddiad ar gyfer mis Hydref wedi cael ei baratoi a dywedodd Claire Clancy wrth y Bwrdd fod y rhagolwg diwedd blwyddyn ar hyn o bryd yn awgrymu tanwariant. Byddai’r Bwrdd Buddsoddi ac Adnoddau yn craffu ar y gyllideb yn fanwl yn ei gyfarfod nesaf ac yn gwneud penderfyniadau buddsoddi priodol.

 

9.2   Adolygiadau Perfformiad a Datblygu Rheolwyr - ar ddydd Gwener 30 Hydref, roedd 79% o’r staff wedi cwblhau eu hadolygiadau.

 

9.3   Gorchymyn etholiadau - dywedodd Non Gwilym fod y tystysgrifau a dderbyniwyd gan y Swyddogion Canlyniadau yn rhoi gwybod i’r Cynulliad am Aelodau etholedig ar adeg eu hethol, nawr yn gallu cael eu llofnodi a’u hanfon ymlaen yn electronig.

 

9.4   Diolchodd y Bwrdd i Lowri Williams a’i thîm am yr holl ymdrech a wnaed o ran y gwaith polisi a thâl a’r paratoadau ar gyfer y cyfarfod.

 

9.5 Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 23 Tachwedd.

 


Cyfarfod: 05/10/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 10)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd Rheoli eu hatgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno data dangosyddion perfformiad corfforaethol oedd 7 Hydref.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 2 Tachwedd.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Rhoddodd Bedwyr Jones y wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am lansio’r system deleffoni newydd, a oedd wedi cael adborth cadarnhaol gan ddefnyddwyr.

Byddai’r Bwrdd Rheoli yn cwrdd nesaf ar 13 Gorffennaf 2015.

 


Cyfarfod: 15/06/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 6)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Dywedodd Bedwyr Jones wrth y Bwrdd y byddai’r system ffôn newydd yn fyw ar 6 Gorffennaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 6 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 01/06/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 6)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynlluniau gwasanaeth - bydd y cynlluniau'n cael eu hadolygu yn y cyfarfod ar 15 Mehefin a dywedodd Dave Tosh wrth y Penaethiaid bod angen mwy o waith ar adnabod dibyniaethau a disgrifiadau risgiau dros gyfnod y cynlluniau.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 15 Mehefin


Cyfarfod: 23/03/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 8)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon - Mae Kathryn Potter a Nicola Callow yn paratoi'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2014-15. Mae drafft cychwynnol yn cael ei baratoi, gyda'r themâu: gwelliant parhaus, newid a gwasanaethau effeithlon.

Cam i’w gymryd: Bwrdd Rheoli i ddarparu penawdau blaenoriaeth ar gyfer beth ddylid ei gynnwys erbyn diwedd yr wythnos.

Diweddariad diogelwch – Ar ôl y sesiynau Stay Safe, mae staff Diogelwch a Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau wedi archwilio'r llwybrau ymadael diogel ac ati ar gyfer meysydd gwasanaeth. Cynhaliwyd sesiynau pellach gyda rhai timau i siarad am y materion a godwyd yn y sesiwn Stay Safe, gyda rhagor i ddilyn.

FiYw Cymraeg– Bydd fersiwn Gymraeg FiYw yn cael ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth. Y Cynulliad oedd y cyntaf yng Nghymru i gael system Northgate dwyieithog.

Adnoddau prosiect a rheoli newid – Roedd Dave Tosh wedi dosbarthu cynigion a gofyn am sylwadau ar a oedd yn gwneud synnwyr, a oedd yn gwneud beth oedd ei angen, a beth oedd y camau nesaf.

Cam i’w gymryd: Bwrdd Rheoli i ddarparu adborth cyn gynted â phosibl.

Paratoi adroddiad perfformiad corfforaethol – Mae angen dychwelyd y set nesaf o wybodaeth a data ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, ar gyfer yr Adroddiad Perfformiad Corfforaethol, at Kathryn Hughes erbyn 17 Ebrill 2015. Gofynnodd Dave Tosh i benaethiaid gwasanaeth sicrhau eu hunain am gywirdeb ac 'ymdeimlad' y ffurflenni hyn cyn eu hanfon i Kathryn.

Rhagolwg diwedd y flwyddyn – Dywedodd Nicola Callow nad oedd y rhagolygon wedi newid llawer ers 12 Mawrth ac roedd yn rhagweld tanwariant bach ar ddiwedd y flwyddyn. Gofynnwyd i'r Bwrdd Rheoli roi gwybod cyn gynted â phosibl os oedd unrhyw newidiadau yn eu rhagolygon.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 27 Ebrill.

 


Cyfarfod: 09/03/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 23 Mawrth.

 


Cyfarfod: 02/02/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 26 Chwefror a bydd yn canolbwyntio ar sesiwn herio'r   Datganiad Llywodraethu blynyddol.

 


Cyfarfod: 19/01/2015 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 10)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Roedd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn cyfarfod ar 9 Chwefror a gofynnwyd i'r Bwrdd Rheoli sicrhau bod yr holl gamau archwilio wedi'u cwblhau cyn hynny.

Ar ôl dosbarthu'r canllawiau asesu effaith ar gydraddoldeb, cadarnhaodd y Bwrdd eu bod yn hapus gyda'r dull arfaethedig a gofynnwyd iddynt enwebu aelod o staff yn eu meysydd i gysylltu â'r tîm cydraddoldeb.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 2 Chwefror.

 


Cyfarfod: 17/12/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 3)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Dymunodd y Bwrdd yn dda i Virginia Hawkins ar ei secondiad 12 mis yn Nhŷ'r Arglwyddi wrth iddi ymgymryd â rôl Rheolwr Prosiect, yr Adolygiad Tâl a Graddfeydd.

Rhoddodd Claire Clancy wybod i'r Bwrdd am ganlyniad Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin mewn perthynas â rôl y Prif Weithredwr a'r Clerc, pwyllgor yr oedd hi a'r Llywydd wedi cyflwyno tystiolaeth iddo.  Rhoddodd drosolwg hefyd o'i chyfarfod gyda Chlercod Cynulliad Gogledd Iwerddon a Senedd yr Alban.

Byddai'r Bwrdd Rheoli yn cwrdd nesaf ar eu diwrnod cwrdd i ffwrdd ar 8 Ionawr 2015.


Cyfarfod: 24/11/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall


Cyfarfod: 06/11/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Cloi'r cyfarfod

Cofnodion:

Unrhyw fater arall

Rhoddodd Chris Warner a Mike Snook y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd Rheoli am ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ar 5 Tachwedd, sef 'Same Picture, Different Lens'. Bwriad y digwyddiad hwn oedd dwyn ynghyd arweinwyr yn y sector cyhoeddus i drafod heriau ynghylch sut i sicrhau gwerth gorau a sut y gallai asiantaethau gydweithio'n well. Dylid nodi bod y digwyddiad yn crybwyll dulliau arloesol o gyfleu negeseuon a roddwyd gan wahanol Gomisiynwyr, gan gynnwys gwasanaeth sibrwd (crynodeb mewn iaith blaen ac ar y sgrin) a bwrdd lluniau.

Cyhoeddodd Mair Parry-Jones fod Anna Gruffudd wedi'i phenodi'n diwtor Cymraeg newydd ar gyfer staff mewnol. Mae'r rôl hon yn ychwanegol i'r gwasanaeth presennol a roddir gan ddarparwr allanol. Bydd y penodiad hwn yn caniatáu i'r sefydliad ddarparu gwasanaeth mwy hyblyg. Anogwyd y Penaethiaid i wahodd Anna i'w cyfarfodydd tîm.

Bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli, ar 24 Tachwedd, yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y Bwrdd Adolygu a Chynllunio blynyddol, a hynny er mwyn ystyried cynlluniau gwasanaeth, rheoli perfformiad a datblygiad staff, a rhagamcanion ar gyfer cyllidebau a galw yn y dyfodol.


Cyfarfod: 20/10/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 9)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 6 Tachwedd.


Cyfarfod: 09/10/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 7)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 20 Hydref.

 


Cyfarfod: 15/09/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 13)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Rhoddodd Mike Snook adroddiad ar y gwaith a gwblhawyd dros yr haf i wella'r ystâd gan ddweud bod y Cynulliad wedi ennill Gwobr y Ddraig Werdd am reolaeth amgylcheddol unwaith eto eleni. Roedd y polisi sabothol bellach wedi'i gwblhau ac roedd yn barod i'w lansio.

Dywedodd Siân Wilkins a Chris Warner wrth y Bwrdd fod cynhadledd y clercod wedi mynd yn dda a bod y rhai a oedd yn bresennol wedi canmol y digwyddiad.

Roedd cyfarfod yn cael ei drefnu i'r Bwrdd Rheoli drafod canlyniad refferendwm yr Alban a'i effaith ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Rheoli ar 9 Hydref.


Cyfarfod: 14/07/2014 - Y Bwrdd Rheoli (Eitem 9)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Rhoddodd Mike Snook y newyddion diweddaraf am y polisi Sabothol, a oedd yng nghamau olaf yr adolygiad ohono, cyn y caiff ei ddosbarthu i’r Bwrdd Rheoli (gyda nifer dangosol o staff). Yn dilyn hyn, byddai’n cael ei rannu gyda’r Undebau Llafur.

 

Cadarnhaodd Chris Warner y byddai’r polisi interim ar Ddiogelu ar gael cyn lansio’r prosiect Ymgysylltu â Phobl Ifanc ar 16 Gorffennaf. Byddai rhagor o waith i’w integreiddio â pholisïau eraill, i godi ymwybyddiaeth ohono, ac i ddarparu hyfforddiant.

 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 15 Medi.