Manylion y penderfyniad

Tax Collection and Management (Wales) Bill: Stage 2 scrutiny

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Cyllid.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben y Bil oedd cyflwyno’r fframwaith cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru yn y dyfodol. Yn benodol, darparodd y yn darparu ar gyfer:

  • sefydlu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), a’i brif waith fydd casglu a rheoli trethi datganoledig;
  • rhoi pwerau a dyletswyddau priodol i ACC (a dyletswyddau a hawliau cyfatebol ar drethdalwyr ac eraill) mewn perthynas â dychwelyd ffurflenni treth a chynnal ymchwiliadau ac asesiadau i alluogi ACC i nodi a chasglu swm priodol o drethi datganoledig sy’n ddyledus gan drethdalwyr;
  • pwerau ymchwilio a gorfodi sifil cynhwysfawr, gan gynnwys pwerau sy’n galluogi ACC i ofyn am wybodaeth a dogfennau ac i asesu ac archwilio mangreoedd ac eiddo arall;
  • dyletswyddau ar drethdalwyr i dalu cosbau a llog dan rai amgylchiadau;
  • hawliau i drethdalwyr ofyn am adolygiadau mewnol o rai o benderfyniadau ACC ac i apelio i Dribiwnlys yr Haen Gyntaf yn erbyn penderfyniadau o’r fath;
  • cyflwyno pwerau gorfodi troseddol i ACC.

 

Cyfnod Presennol

 

Daeth Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 yn gyfraith yng Nghymru ar 25 Ebrill 2016.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 13 Gorffennaf 2015

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 13 Gorffennaf 2015

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: Gorffennaf 2015

 

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth - Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), 13 Gorffennaf 2015

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): 14 Gorffennaf 2015

 

Geirfa’r gyfraith (fersiwn Gymraeg yn unig)

 

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yr asesiadau effaith isod mewn perthynas â’r Bil (lincs allanol):

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 887KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 8 Medi 2015.

 

Dyddiadau Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

17 Medi 2015

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Aelod sy’n gyfrifol)

17 Medi 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 17 Medi 2015

23 Medi 2015

Digwyddiad i randdeiliaid

Nodiadau o’r digwyddiad (PDF, 117KB)

Eitem preifat

1 Hydref 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

1 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 1 Hydref 2015

7 Hydref 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

7 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 7 Hydref 2015

15 Hydref 2015

Sesiwn tystiolaeth lafar

15 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 15  Hydref 2015

21 Hydref 2015

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth (Aelod sy’n gyfrifol)

21 Hydref 2015, Trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 21 Hydref 2015

19 Tachwedd 2015

Trafod adroddiad drafft

Eitem preifat

Eitem preifat

 

Gwybodaeth ychwanegol

 

Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 1 Hydref 2015 (PDF, 381KB)

Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 4 Tachwedd 2015 (PDF, 622KB)

 

Adroddiadau’r Pwyllgorau

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Cyllid – Tachwedd 2015 (PDF, 1MB)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Tachwedd 2015 (PDF, 573KB)

Ymateb i adroddiadau’r Pwyllgorau gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 16 Rhagfyr 2015 (PDF, 634KB)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Rhagfyr 2015.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Rhagfyr 2015.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 9 Rhagfyr 2015.

 

Y dyddiadau ar gyfer cyflwyno gwelliannau oedd:

  • 9 Rhagfyr 2015 – 11 Rhagfyr 2015
  • 4 Ionawr 2016 – 21 Ionawr 2016

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 9 Rhagfyr 2015 (PDF, 74KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 9 Rhagfyr 2015 (PDF, 120KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Ionawr 2016 (PDF, 68KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 13 Ionawr 2016 (PDF, 126KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 14 Ionawr 2016 (PDF, 61KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 18 Ionawr 2016 (PDF, 80KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 18 Ionawr 2016 (PDF, 253KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 21 Ionawr 2016 (PDF, 61KB)

Ystyried Gwelliannau

 

Ystyriwyd y gwelliannau a gyflwynwyd yn ystod Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyllid ar 28 Ionawr 2016.

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli - 28 Ionawr 2016 (PDF, 153KB)

Grwpio Gwelliannau – 28 Ionawr 2016 (PDF, 70KB)

 

Bil fel y’i diwygiwyd

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2 (PDF, 499KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen).

Memorandwm Esboniadol, fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2 (PDF, 1MB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil (PDF, 168KB)

 

Newidiadau argraffu a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil (PDF, 47KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 29 Ionawr 2016.

 

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 17 Chwefror 2016 (PDF, 60KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 17 Chwefror 2016 (PDF, 70KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 18 Chwefror 2016 (PDF, 68KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 22 Chwefror 2016 (PDF, 78KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 23 Chwefror 2016 (PDF, 146KB)

Ystyried Gwelliannau

 

Ystyriwyd y gwelliannau a gyflwynwyd yn ystod Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Mawrth 2016.

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 1 Mawrth 2016 (PDF, 206KB)

Grwpio Gwelliannau – 1 Mawrth 2016 (PDF, 71KB)

 

Bil fel y’i diwygiwyd

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 3 (PDF, 499KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen).

 

Newidiadau argraffu a wnaed yng Nghyfnod 3 y Bil (PDF, 54KB)

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad y Bil ar 8 Mawrth 2016 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 489KB)

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd y Twrnai Cyffredinol (PDF 159KB), y  Cwnsler Cyffredinol (PDF 173KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF, 158KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF, 165KB) ar 25 Ebrill 2016.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Leanne Hatcher

Rhif ffôn: 0300 200 6343

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru

Penderfyniadau:

4.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Gwelliant 91 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 91, methodd gwelliannau 92, 93, 94, 95 a 96 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 24 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 25 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Gwelliant 26 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii). Felly gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 76 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 76.

 

Gan y derbyniwyd gwelliant 76, methodd gwelliant 27 (Nick Ramsay).

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 25, methodd gwelliant 28 (Nick Ramsay)

Derbyniwyd gwelliant 1 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 29 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 77 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 30 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 31 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 33 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 33, methodd gwelliant 34 a 35.

 

Gwelliant 36 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.


Gwelliant 37 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Derbyniwyd gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwaredwyd gwelliannau 82, 83 ac 84 ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 39 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

Jocelyn Davies

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 40, methodd gwelliant 41 (Nick Ramsay)

 

Gwelliant 42 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 43 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

Alun Ffred Jones

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 44 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 45 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gwaredwyd gwelliannau 85 ac 86 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 46 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Gwelliant 47 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 48 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 49 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Derbyniwyd gwelliant 87 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 51 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Gwelliant 52 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 21 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 53 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Gwelliant 54 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 55 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 74 (Peter Black) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 56 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 58 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 60 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 60.

 

Gwelliant 3A (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 3A

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Jane Hutt)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwaredwyd gwelliannau 4 a 5 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 6A (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 6A

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 7 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 61A (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

Alun Ffred Jones

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd Gwelliant 61A.

 

Derbyniwyd Gwelliant 61 (Nick Ramsay), fel y’i diwygiwyd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 62 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Gwelliant 64 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 63, methodd gwelliannau 65 a 66 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 67 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 63, methodd gwelliannau 68 a 69 (Nick Ramsay).

 

Gwelliant 70 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 70.

 

Gwaredwyd gwelliannau 8 a 9 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 71 (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 88 (Jane Hutt) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Jane Hutt)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 12 (Jane Hutt)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Nick Ramsay

 

Julie Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Ann Jones

 

 

Jocelyn Davies

 

 

Alun Ffred Jones

 

 

Peter Black

 

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwaredwyd gwelliannau 13,14, 15, 16, 17, 18 a 19 (Jane Hutt) ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 23 (Peter Black)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

Christine Chapman

 

Peter Black

Julie Morgan

 

Jocelyn Davies

Mike Hedges

 

Alun Ffred Jones

Ann Jones

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwaredwyd gwelliannau 89, 90 a 20 ar y cyd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan y gwrthodwyd gwelliant 31, methodd gwelliant 72 (Nick Ramsay).

Dyddiad cyhoeddi: 03/02/2016

Dyddiad y penderfyniad: 28/01/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 28/01/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau Cefnogol: