Manylion y penderfyniad

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg (Cymru)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil Addysg (Cymru) yn ceisio deddfu yn y meysydd canlynol:

  • cyngor y Gweithlu Addysg, gan gynnwys cofrestru a rheoleiddio athrawon a’r gweithlu ehangach;
  • dyddiadau tymor ysgolion;
  • penodi Prif Arolygydd EM ac Arolygwyr EM ar gyfer addysg a hyfforddiant yng Nghymru o dan adran 19 o Ddeddf Addysg 2005.

 

Pan gyflwynwyd y Bil, roedd hefyd yn cynnwys darpariaethau a oedd yn ymwneud ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) fel a ganlyn:

 

  • diwygio'r dull o gofrestru a chymeradwyo ysgolion annibynnol mewn cysylltiad ag anghenion addysgol arbennig;
  • asesiad ôl-16 o anghenion addysgol a hyfforddiant ac addysg bellach arbenigol.

 

Cafodd y darpariaethau AAA hyn eu tynnu o’r Bil yn ystod trafodion Cyfnod 2.

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Addysg (Cymru) 2014 (gwe-fan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwe-fan allanol) ar 12 Mai 2014.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil – 1 Gorffennaf 2013


Bil Addysg (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 240KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF680KB)

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 1 Gorffennaf 2013 (PDF, 114KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil: 1 Gorffennaf 2013 (PDF, 45KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Addysg (Cymru): 2 Gorffennaf 2014

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 435KB)

 

Geirfa’r Gyfraith – Bil Addysg (Cymru) (PDF, 127KB)

 


Cyfnod 1
- Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

17 Gorffennaf 2013

26 Medi 2013

2 Hydref 2013

10 Hydref 2013

24 Hydref 2013

6 Tachwedd 2013 (preifat)

14 Tachwedd 2013 (preifat)

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF, 925KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF, 655KB)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, 6 Ionawr 2014 (PDF 85KB)

 

Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, 7 Ionawr 2014 (PDF 89KB)


Cyfnod 1
- Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol
Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhagfyr 2013.


Penderfyniad Ariannol


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Addysg (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhagfyr 2013.


Cyfnod 2
- Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau


Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 23 Ionawr 2014.

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 13 Rhagfyr 2013 (PDF, 73KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Ionawr 2014 (PDF50KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 7 Ionawr 2014 (PDF79KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 16 Ionawr 2014 (PDF120KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 23 Ionawr 2014 (PDF, 144KB)

Grwpio Gwelliannau: 23 Ionawr 2014 (PDF, 62KB)

 

 

Bil Addysg (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen). (PDF345KB) 

Crynodeb 2 y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF, 146KB)

Memorandwm Esboniadol Diwygiwyd (PDF, 879KB)


Cyfnod 3
- y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau


Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Mawrth 2014.

Hysbysiadau ynghylch Gwelliannau

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 30 Ionawr 2014 (PDF, 50KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 12 Chwefror 2014 (PDF, 50KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 28 Chwefror 2014 (PDF, 56KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 3 Mawrth 2014 (PDF, 56KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 4 Mawrth 2014 (PDF, 91KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 11 Mawrth 2014 (PDF, 101KB)

Grwpio Gwelliannau: 11 Mawrth 2014 (PDF, 63KB)

 

Bil Addysg (Cymru) - fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF240KB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)


Cyfnod 4
- Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn


Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 25 Mawrth 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Bil Addysg (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF, 214KB)


Cydsyniad Brenhinol

 
Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 12 Mai 2014.

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.33

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1.Enw Cyngor y Gweithlu Addysg

20, 2, 24, 25, 26

2. Nodau a swyddogaethau’r Cyngor

21, 3, 58

3. Hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus

49, 50, 54

4. Ffioedd cofrestru

51

5. Gweithdrefnau deddfwriaethol (argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

6. Sefydlu a gwerthuso

4

7. Swyddogaethau disgyblu

22, 5, 6, 7, 23, 10

8. Deddf Addysg 1996: diffiniadau

8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

9. Dyddiadau gwyliau ysgol

27

10. Cyllid ar gyfer grantiau

52, 53, 55

11. Ymestyn cofrestru ar gyfer gweithwyr ieuenctid

56, 57

12. Technegol

12

13. Teitl hir

19, 1

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

13

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliannau 28, 29, 30, 31 a 32 ac fe’u gwaredwyd gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliannau. Felly, gwrthodwyd y gwelliannau.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

13

14

54

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gwaredwyd gwelliannau 5, 6 a 7 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

1

27

54

Gwrthodwyd gwelliant 35.

 

Gan fod gwelliant 22 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 23.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliannau 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45  ac fe’u gwaredwyd gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliannau. Felly, gwrthodwyd y gwelliannau.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Ni chynigwyd gwelliant 47.


Ni chynigwyd gwelliant 48.

 

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

36

54

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Gan fod gwelliant 56 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 57.

 

Ni chynigwyd gwelliant 24.

 

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigwyd gwelliant 25.

 

Ni chynigwyd gwelliant 26.

 

Gwaredwyd gwelliannau 13, 14, 15, 16, 17 a 18 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigwyd gwelliant 19.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodiadau’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/03/2014

Dyddiad y penderfyniad: 11/03/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad