Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Chwefror 2020

Amser: 09.01 - 11.24
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5982


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

David Bradbury, OECD

Sean Dougherty, OECD

Bert Brys, OECD

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Gemma Gifford (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Siân Gwenllian AC ac Alun Davies AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 11 Chwefror 2020

</AI3>

<AI4>

3       Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 1

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillis, Cyfarwyddwr Cysylltiol, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid am effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol.

</AI4>

<AI5>

4       Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 2

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd; Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; David Bradbury, Pennaeth yr Is-adran Polisi Trethi ac Ystadegau, OECD (drwy Skype); Bert Brys, Pennaeth Uned Polisi Trethi Gwledydd ac Uned Trethi Personol ac Eiddo, OECD (drwy Skype); a Sean Dougherty, Uwch Gynghorydd, OECD (drwy Skype) am effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

7       Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

7.1   Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad ar ôl gwneud mân newidiadau.

</AI8>

<AI9>

8       Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafodaeth cyn y Gyllideb derfynol

8.1 Nododd y Pwyllgor adroddiadau pwyllgorau eraill wedi iddynt graffu ar Gyllideb ddrafft 2020-21, cyn y ddadl ar 3 Mawrth 2020.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>