18 Rhagfyr 2019

 

Annwyl Syr/Madam

Ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cyflwyno cynigion deddfwriaethol drafft y Pwyllgor Cyllid i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

Mae’r Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) Drafft yn cynnig diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013(Deddf 2013) mewn perthynas â’r materion a ganlyn:

§   Codi ffioedd

§   Trefniadau cworwm Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (SAC)

§   Trefniadau adrodd SAC

§   Materion o ran gosod cyfrifon ac adrodd arnynt

§   Terfynau amser ardystio

§   Materion sy’n ymwneud â chyfrifoldebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad).

Y cefndir

Nod Deddf 2013, a ddaeth yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2013, oedd cryfhau a gwella'r trefniadau atebolrwydd a llywodraethu sy'n ymwneud ag Archwilydd Cyffredinol Cymru (yr Archwilydd) a SAC wrth amddiffyn annibyniaeth a gwrthrychedd yr Archwilydd.

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid (y Pwyllgor) waith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf 2013 ym mis Mawrth 2019, gan ganolbwyntio ar faterion a godwyd gan yr Archwilydd a SAC ac agweddau eraill ar Ddeddf 2013 y gallai fod yn fuddiol eu hadolygu.

Daeth y Pwyllgor i'r casgliad bod angen diwygiadau i Ddeddf 2013 a chytunwyd i ymgynghori ar y Bil drafft hwn.

Mae rhagor o fanylion am y gwaith craffu ar ôl deddfu a wnaed gan y Pwyllgor ar Ddeddf 2013 ar wefan y Cynulliad: http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27117.

Gwahoddiad i gyfrannu i'r ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth gan y rhai sydd â diddordeb yn y pwnc hwn.

Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dylech roi disgrifiad byr o rôl eich sefydliad.

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg. Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, dylech anfon copi electronig ohoni at SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru.

Fel arall, gallwch ysgrifennu at:

Clerc y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd, CF99 1NA

 

Dylai unrhyw dystiolaeth gyrraedd erbyn 7 Chwefror 2020. Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy'n dod i law ar ôl y dyddiad hwn. Mae canllawiau ar gael i'r rhai sy’n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau.

Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallech anfon copi o’r llythyr hwn at unrhyw unigolyn neu sefydliad a hoffai gyfrannu at yr ymgynghoriad. Mae copi o’r llythyr hwn wedi’i roi ar wefan y Cynulliad ynghyd â gwahoddiad agored i gyflwyno sylwadau.

Datgelu gwybodaeth

Mae polisi’r Cynulliad ynghylch datgelu gwybodaeth ar gael. Dylech sicrhau eich bod yn ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.  Neu, gellir gwneud cais am gopi caled o'r polisi hwn drwy gysylltu â'r Clerc (Bethan Davies seneddcyllid@cynulliad.cymru).

Yn gywir

Llyr Gruffydd AC

Cadeirydd