Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019

Amser: 09.30 - 11.48
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5779


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Julian Revell, Llywodraeth Cymru

Cathy Madge, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Eurgain Powell, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore a Mark Reckless.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1     Nodwyd y cofnodion a'r papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Suzy Davies AC mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar graffu ar gyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: proses gyllidebol Seland Newydd

</AI4>

<AI5>

2.3   Llythyr gan y Gweinidog Cyllid at y Llywydd: Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

</AI6>

<AI7>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

</AI7>

<AI8>

4       Brîff technegol: Rhagolygon ar gyfer trethi Cymru

4.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol ar y rhagolygon ar gyfer trethi Cymru gan Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru, a Julian Revell, Pennaeth Dadansoddiad Cyllidol, Trysorlys Cymru.

</AI8>

<AI9>

5       Sesiwn friffio breifat: Gwaith monitro Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ar gyllideb Llywodraeth Cymru - y canfyddiadau allweddol hyd yn hyn

5.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid ac Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ar waith monitro Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru o gyllideb Llywodraeth Cymru.

 

</AI9>

<AI10>

6       Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2018-19 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

6.1     Cymeradwyodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>