Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

27 Tachwedd 2019 - tudalen flaen papurau i’w nodi

Papur rhif:

Mater o dan sylw

Oddi wrth

Cam gweithredu

ELGC(5)-33-19

Papur 1

Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Swyddfa Archwilio Cymru

I’w nodi

ELGC(5)-33-19

Papur 2

Craffu ar adroddiad blynyddol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

John Griffiths AC

I’w nodi

 

 

 

</AI7>

<AI8>