Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 3 Hydref 2019

Amser: 09.01 - 11.04
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5772


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Mick Antoniw AC (yn lle Alun Davies AC)

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tom Henderson, Llywodraeth Cymru

Suzy Davies AC, Comisiynydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

1.1     Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Davies AC. Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei ran.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1     Nodwyd y papurau.

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn dystiolaeth: Goblygiadau ariannol Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a Tom Henderson, Uwch Reolwr Biliau ar oblygiadau ariannol y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru).

</AI3>

<AI4>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o’r cyfarfod hwn (Eitem 5 ac Eitem 7) ac o’r cyfarfod yn ei gyfanrwydd ar 9 Hydref 2019

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

</AI4>

<AI5>

5       Goblygiadau ariannol Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI5>

<AI6>

6       Sesiwn dystiolaeth: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21 gan Suzy Davies AC, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu, Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad, a Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid.

</AI6>

<AI7>

7       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21: Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>