Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Gorffennaf 2019

Amser: 09.01 - 10.55
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5500


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mick Antoniw AC (yn lle Mike Hedges AC)

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Samantha Williams (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Dull o gynnal gwaith craffu

1.1 Trafododd y Pwyllgor y dull o gynnal gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

</AI1>

<AI2>

2       Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

</AI2>

<AI3>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Gruffydd a Mike Hedges. Dirprwyodd Mick Antoniw ar ran Mike Hedges. Ymunodd Rhun ap Iorwerth â'r cyfarfod trwy Skype.

</AI3>

<AI4>

4       Papurau i’w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI4>

<AI5>

4.1   PTN1 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 27 Mehefin 2019

</AI5>

<AI6>

4.2   PTN2 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Suzy Davies AC - Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 27 Mehefin 2019

</AI6>

<AI7>

5       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

</AI7>

<AI8>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

</AI8>

<AI9>

7       Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI9>

<AI10>

8       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20: Cynllun Diswyddo Gwirfoddol

8.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd ynghylch y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

</AI10>

<AI11>

9       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

9.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor y newidiadau i'r adroddiad drafft ar Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

</AI11>

<AI12>

10    Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio'r eitem hon tan 11 Gorffennaf 2019.

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>