I’R SAWL A FYNNO

Wele isod ADBORTH AR RAN CANOLFAN I’R CELFYDDYDAU AC ARLOESI PONTIO, PRIFYSGOL BANGOR

·         Beth yw effaith penderfyniadau awdurdodau lleol ynghylch materion fel ar drethi busnes a  thrwyddedu, yn ogystal â phenderfyniadau cynllunio.

     1.Yn effeithio’r sîn ehanhach – Llai o dafarndai/canolfannau bach yn trefnu nosweithiau cerddoriaeth yn lleol sydd yn meddwl fod amrywiaeth profiadau cerddorol i artistiaid a cynulleidfa yn crebachu, sydd yn meddwl fod mwy o gyfrifoldeb ar ganolfannau fel Pontio i  gynnig ystod eang o brofiadau i lenwi’r bwlch.

· Sut mae polisi Llywodraeth Cymru (gan gynnwys dosbarthu cyllid gan Gyngor y Celfyddydau) yn effeithio ar hyfywedd y diwydiant cerddoriaeth, a cherddoriaeth fyw yn benodol.

Mae cyllid a ddosbarthir trwy Gyngor Celfyddydau Cymru yn ei gwneud hi’n bosib i ni fel cleiant refeniw i

  1. Gynnig amgylchedd a adnoddau proffesiynol o’r radd flaenaf trwy’n gofodau perfformio
  2. Gyflogi staff technegol / marchnata a rhaglenni proffesiynol i gefnogi / hyrwyddo a churadu  gweithgareddau / perfformiadau gan gerddorion Cymreig yn gyson a thyfu cynulleidfa dros amser
  3. Gynnig llwyfan i artistiaid /talentau newydd  i gael llwyfan mwy anffurfiol ee yn y bar sydd hefyd ar adegau eraill yn cael llwyfan mwy i gefnogi artistiaid mwy sefydledig
  4. Rhoi llwyfan i waith mewn datblygiad gan gerddorion – gan chwarae rôl datblygiadol pwysig  
  5. Cynnig cyfleoedd traws ddiwylliannol mewn cyweithiau sydd y edrych ar ieithoedd  a diwylliannau sydd  yn cysylltu mewn rhyw ffordd ee ieithoedd lleiafrifol neu a thraws ffurf eg a) Torri tir newydd trwy gyfuno cerddoriaeth byw gyda Sinema – Gwyl Psylence yn cynnig trac sain byw yn cael ei berfformio gan artistiaid o Gymru b) cerdd werin /dawns awyr / cerdd gorawl/ barddoniaeth, mewn cyweithiau megis LLECHI Pontio  ar y cyd gyda 9Bach
  6. Cynnig ail gyfle i brosiect sydd ddim efallai wedi cyrraedd cynulleidfa ehangach – neu ond wedi cael un neu ddau ymddangosiad eg Gareth Bonnello a phrosiect Li bai  ddaeth i ogledd Cymru am ail lwyfaniad – fel rhan o Wyl gyntaf Cymru/Tsieina yn Pontio Chwefror 2018. MOU diwylliannol  Llywodraeth Cymru/Tsieina yn berthnasol fan hyn.

 

·         Faint o leoliadau addas sydd ar gyfer cerddoriaeth fyw ledled y wlad.

1.    Darpariaeth anwastad / anghyson / mae na fylchau

2.    Gellid efallai ystyried creu rhwydwaith o ganolfannu sydd yn gweithio ar raddfa gwahanol yn cydweithio – o ran theatrau a chanolfannau – hyn yn digwydd i raddau o dan Consortiwm Cerdd Creu Cymru

 

·         Pa gyfleoedd sydd i ddatblygu talent, o leoliadau lleol llai i leoliadau mwy.

1.    Dim digon o waith strategol yn digwydd o gwmpas hyn – angen ymarfer sgopio / mapio lleoliadau clwstwr tybed  -  gallai canolfannau mawr bartneriaethu gyda chanolfannau llai. Ee Pontio a Neuadd Ogwen – digwydd yn anffurfiol, ond gallai fod yn fwy strategol

 

·        Beth yw’r heriau a’r cyfleoedd wrth greu a rhannu cerddoriaeth yn y Gymraeg.

1.    Mae angen mwy o waith ar ddatblygu cynulleidfa

2.    O brofiad mewn welediad i aelod o’r teulu mewn band - Diffyg isadeledd a sylw i bwysigrwydd sain da mewn lleoliadau bach ar gyfer cerddorion ifanc sydd yn dechrau allan

3.    Angen hyfforddiant ar gyfer bandiau ifanc – byddai budd o bosib mewn sefydlu cynllun mentora gyda band gyda mwy aeddfed yn mentora band fengach, llai profiadol

4.    Angen helpu bandiau i  ystyried pwy yw eu cynulleidfa a sut i gyfathrebu gyda chynulleidfa

5.    Mae angen adnobod cynulleidfaoedd newydd

6.    Perthynas dda gyda rhaglenni radio – partneriaethau recordio gigs byw a’u darlledu yn bositif

7.    Prosiect GORWELION yn rhoi cyfleoedd i dalentau newydd

8.    OND Diffyg yn sicr o ran cefnogi / a chynaladwyedd artistiad mwy aeddfed sydd yn ei chael hi’n anodd i wneud bywoliaeth – mae nhw dal angen cefnogaeth ymhellach i mewn i’w gyrfaoedd eg 9Bach / Lleuwen Steffan

9.    Potensial am gydweithio agosach gyda Mentrau Iaith wrth feddwl am darged o 1000,000 siaradwyr / Deddf Llesiant

 

·         Beth yw effaith technolegau digidol newydd ar broffidioldeb cerddoriaeth wedi’i recordio, a beth yw’r effaith ar gynhyrchwyr a manwerthwyr cerddoriaeth.

        1. Mae’r byd digidol ( cyfryngnau cymdeithasol / ffrydio / youtube) yn sicr yn cynnig y cyfle gorau o ran datblygu cynulleidfa, adfywio canolfannau a creu rhwydweithiau cadarn ag effeithiol ar gyfer artistiaid gan fod pob    rhan o’r diwydiant yn barod yn

            defnyddio  a cyfathrebu yn gyson gyda’r technoleg yma i greu a gwerthu cerddoriaeth ac adeiladu cynulleidfaoedd.   

2.    Mae llwyddiant cwmni dosbarthu digidol Cymraeg fel PYST yn atgyfnerthu teimlad hanfodol o hunaniaeth unigryw i gerddoriaeth Cymraeg a’n profi fod y gerddoriaeth yma yn llwyddianus, cyfoes a deniadol i gynulleidfa hen ag ifanc ( tu fewn a thu allan i Gymru).

3.    Mae datblygu sustemau ar gefn llwyddiannau cwmni fel PYST – ee sustemau newydd o archebu tocynnau, gwylio deunydd marchnata, trefnu teithiau ar draws wahanol ganolfannau, datblygu App i rannu gwybodaeth am gyngherddau a cynnig deunydd a profiadau egsgliwif i danysgrifwyr i gyd yn syniadau all elwa pob un canolfan ag artist y neu tro.

4.    Mae’r sector perfformio yn bwysicach nawr na’r farchand cd/recordiau a felly ma’n bwysig gweld fod atebion i ddyfodol cerddoriaeth Cymraeg ynghlwm a datblygu sector byw cryf a cynhaliol sydd yn cefnogi artistiaid, canolfannau a hyrwyddwyr i ddatblygu sustemau/meddalwedd/technoleg newydd i uno y diwydiant gyda’r gynulleidfa

 

 

Cyfranwyr:

Elen ap Robert

Cyfarwyddwr Artistig Pontio

 

Emyr Glyn Williams

Cydlynydd Sinema Pontio