Blaenraglen waith – tymor y gwanwyn 2020

09 Ionawr 2020
Dydd Iau

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion:

·         Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

15 Ionawr 2020

Dydd Mercher

Cyllideb Ddrafft 2020-21:

Sesiynau tystiolaeth gyda:

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a’r

·         Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

23 Ionawr 2020

Dydd Iau

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

·         Trafodion Cyfnod 2

 

29 Ionawr 2020

Dydd Mercher

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru):

·         Trafodion Cyfnod 2 (os oes angen)

 

6 Chwefror 2020

Dydd Iau

 

Ymgynghoriad i Sepsis:

·         Sesiynau tystiolaeth

12 Chwefror 2020

Dydd Mercher

Craffu Cyffredinol:

·         Sesiwn dystiolaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

HANNER TYMOR

 

Ymchwiliadau yn y dyfodol

Yn ychwanegol at y gwaith sydd eisoes wedi’i nodi uchod, yn ei gyfarfod ar 11 Rhagfyr 2019, cytunodd y Pwyllgor i gynnal yr ymchwiliadau a ganlyn:

Lleoliadau cleifion mewnol CAMHS y tu allan i'r ardal

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar bobl ifanc sydd ag anghenion iechyd meddwl cymhleth (a/neu anableddau dysgu) yn cael eu gosod y tu allan i'r ardal (yn Lloegr), oherwydd diffyg gwelyau diogelwch canolig priodol yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn arbennig o awyddus i edrych ar bwy sy'n gyfrifol am y bobl ifanc hyn ar ôl iddynt fynd dros y ffin; sut y caiff ansawdd eu triniaeth ei fonitro; a phroblemau y mae unigolion yn eu hwynebu wrth drosglwyddo i wasanaethau oedolion pan fyddant yn 25 oed.

Rhyddhau o'r ysbyty

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad ar y broses ryddhau o'r ysbyty, gan gymryd tystiolaeth gan gyrff/rhanddeiliaid perthnasol o'r trydydd sector, cyrff iechyd a gofal cymdeithasol. Mae 'oedi wrth drosglwyddo gofal' yn fater hirsefydlog, a bydd yr ymchwiliad yn edrych, yn benodol, ar y lefelau cyfathrebu a chydweithredu rhwng cyrff iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn gallu rhyddhau pobl o'r ysbyty yn effeithlon ac yn briodol.

Bydd gwaith ar yr ymchwiliadau hyn yn cael ei drefnu o fewn y chwe mis nesaf.

Gwaith dilynol

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wneud rhagor o waith yn y meysydd a ganlyn:

·         Ystyried y cod ymarfer drafft ar awtistiaeth;

·         Craffu ar Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST);

·         Gwaith dilynol ar wasanaethau mamolaeth Cwm Taf;

·         Gwaith craffu cyffredinol dilynol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Bydd y gwaith hwn yn cael ei drefnu o amgylch yr ymrwymiadau presennol.