Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019

Amser: 09.01 - 09.50
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5321


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru

Rhydian Thomas, Comisiwn Etholiadol

Kieran Rix, Comisiwn Etholiadol

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mike Hedges AC a Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nododd y Pwyllgor ei siom ynghylch yr ohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar weithredu Deddf Cymru 2014.

2.2 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

2.2   PTN2 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Gweithredu Deddf Cymru 2014

</AI4>

<AI5>

3       Sesiwn graffu y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): y Comisiwn Etholiadol

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elen Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y DU; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

3.2 Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu i'r Pwyllgor ffigurau am gostau wedi'u diweddaru yn gysylltiedig â'r broses o ddiwygio cofrestru etholiadol.

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac eitem 1 o'r cyfarfod ar 4 Ebrill.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>