d

 

 

 

GRWPIO GWELLIANNAU

GROUPINGS OF AMENDMENTS

 

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)

National Assembly for Wales (Official Languages) Bill

 

Trafodion Cyfnod 2 ar 21 Mehefin 2012

Stage 2 proceedings on 21 June 2012

 

Mae’r ddogfen hon yn nodi ym mha drefn y caiff y gwelliannau eu trafod ac unrhyw wybodaeth berthnasol sy’n ymwneud â’r gweithdrefnau sy’n berthnasol i bob grŵp. Nid yw’r rhestr hon yn disodli’r rhestr o welliannau wedi’u didoli, sy’n nodi’r gwelliannau yn y drefn y cânt eu gwaredu.

 

This document provides the order in which amendments will be debated and any relevant procedural information relevant to each group.  This list does not replace the marshalled list, which sets out the amendments in the order in which they will be disposed of.

 

 

1. Cofnod o Drafodion y Cynulliad

Record of Assembly Proceedings

1, 1A, 2, 3

 

2. Swyddog Cyfrifol

Responsible Official

11

 

3. Darpariaeth y mae’n rhaid ei chynnwys yn y Cynllun

Provision that must be included in the Scheme

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 4A, 12, 5

 

 

 

 

4. Trefniadau cofnodi

Reporting arrangements

14

 

5. Adolygiad

Review

6, 7

 

6. Ymgynghoriad

Consultation

15