Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

20 Chwefror 2019 – clawr y papurau i’w nodi

Rhif y papur

Mater

Oddi wrth

Gweithredu

ELGC(5)-07-19

Papur 2

Byrddau Gwasanaethau Lleol

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Gwybodaeth bellach a ddarparwyd yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 6 Tachwedd 2018

 

ELGC(5)-07-19

Papur 3

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Y Pwyllgor Cyllid

Llythyr gan Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd, mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)