GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD DATGANOLEDIG 

 

 

Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2018

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 22 Tachwedd 2018

Sifftio

A fydd angen sifftio yn Senedd y DU?

Bydd

Gweithdrefn:

Negyddol arfaethedig

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd Ty'r Cyffredin

4 Rhagfyr 2018

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi

 

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn Senedd y DU

10 Rhagfyr 2018

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: 

Papur xx

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Dim angen

Gweithdrefn graffu

Canlyniad y broses sifftio  

Ddim yn hysbys 

Y weithdrefn

Negyddol neu Gadarnhaol

Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol

Ddim yn hysbys

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau Statudol Ty'r Cyffredin

Ddim yn hysbys

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi

Ddim yn hysbys

Sylwadau

 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan adran 8(1), a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 

Mae'r Rheoliadau yn diwygio deddfwriaeth ddomestig sy'n gweithredu deddfwriaeth ansawdd aer yr UE i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn weithredol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.

 

Mae Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau canlynol mewn perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 27 Tachwedd 2018 ynghylch effaith y Rheoliadau hyn:

1. Mae'r datganiad yn crynhoi'n anghywir y ddeddfwriaeth sy'n cael ei diwygio gan y Rheoliadau. Mae'r ddeddfwriaeth a ddiwygiwyd fel a ganlyn: -

  • Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer 2010;
  • Rheoliadau Cynhyrchion Cyfansawdd Organig Ymfflamychol mewn Peintiau, Farnisau a Chyfarpar Ailorffen Cerbydau 2012; a
  • Rheoliadau Terfynau Uchaf Allyriadau Cenedlaethol 2018.

 

2. Er bod Rheoliadau Cynhyrchion Cyfansawdd Organig Ymfflamychol mewn Paentiau, Farnisau a Chyfarpar Ailorffen Cerbydau 2012 a Rheoliadau Terfynau Uchaf Allyriadau Cenedlaethol 2018 yn berthnasol i'r DU, dim ond rheoliadau 3 (a), 23, 24, 25 (4) a 32 o'r Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer 2010 sy'n gymwys i Gymru. Dim ond rheoliad 32 a gaiff ei ddiwygio gan y Rheoliadau hyn. Nid yw hyn yn glir o ddatganiad Llywodraeth Cymru.

 

3. Yn ogystal, nid yw'n glir o'r datganiad yr effaith sydd gan y Rheoliadau ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a / neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.

Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r Rheoliadau hyn yn creu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.

 

Gan ei fod yn aneglur o ddatganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 27 Tachwedd 2018 yr effaith y gall y Rheoliadau ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a / neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru, nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi gallu asesu a oes unrhyw faterion arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 y Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn.

 

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi nodi unrhyw reswm cyfreithiol i geisio cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn.