Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

21 Tachwedd 2018 – clawr y papurau i’w nodi

Rhif y papur

Mater

Oddi wrth

Gweithredu

ELGC(5)-32-18

Papur 4

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Datganiad ar lefel y cronfeydd wrth gefn a gedwir gan awdurdodau lleol

ELGC(5)-32-18

Papur 5

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Tîm Cyfathrebu Comisiwn y Cynulliad

Dadansoddiad o’r arolygau ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol a cynghorwyr