Lynne Neagle AC
 Cadeirydd, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 
 Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 Tŷ Hywel 
 Cardiff Bay
 CF99 1NA
 
 10 Hydref 2018

 

Annwyl Lynne

 

Deiseb P-05-821 Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr

 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau y ddeiseb uchod, a gyflwynwyd gan UNSAIN Castell Nedd Port Talbot, ddiwethaf yn ein cyfarfod ar 25 Medi.

 

Yn y cyfarfod, cytunodd yr Aelodau y dylwn ysgrifennu atoch i rannu manylion y ddeiseb hon cyn i chi graffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20.

 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, ac ystyriaeth y Pwyllgor ohoni hyd yma, ar gael yma:

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22257&Opt=0

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i rannu â'r deisebwyr gopi o'ch adroddiad ar y Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig. 

 

Cysylltwch â'r tîm clercio yn SeneddDeisebau@cynulliad.cymru os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

 

Yn gywir

 

David J Rowlands AC

Cadeirydd