Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Hydref 2018

Amser: 13.01 - 16.08
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5033


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jenny Rathbone AC

Tyst:

David Sulman, Cymdeithas Cynhyrchion Coedwig y DU

Swyddfa Archwilio Cymru:

Adrian Crompton – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Matthew Mortlock

Mark Jeffs

Alastair McQuaid

Derwyn Owen

Dave Rees

Dave Thomas

Staff y Pwyllgor:

 Fay Bowen (Clerc)

Meriel Singleton (Ail Glerc)

 

<AI1>

1       Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: trafod yr adroddiad drafft

1.1 Trafododd yr Aelodau'r materion allweddol a'r argymhellion, a chytunwyd arnynt. 

</AI1>

<AI2>

2       Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: trafod y llythyr drafft

2.1 Trafododd yr Aelodau'r llythyr drafft a chytunwyd arno.

</AI2>

<AI3>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

3.2 Croesawodd y Cadeirydd Jenny Rathbone AC ac, yn ei absenoldeb, Jack Sargeant AC a etholwyd i'r Pwyllgor wythnos diwethaf, a diolchwyd i Vikki Howells a Lee Waters am eu holl waith a'u cyfraniad i'r Pwyllgor.

3.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AC. Dirprwyodd Mike Hedges AC ar ei ran.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI4>

<AI5>

4.1   Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

</AI5>

<AI6>

4.2   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

</AI6>

<AI7>

4.3   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (29 Awst 2018)

</AI7>

<AI8>

4.4   Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: gwybodaeth ychwanegol gan Andrew Griffiths, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (29 Awst 2018)

</AI8>

<AI9>

4.5   Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer Prosiect Cylchffordd Cymru: llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 Awst 2018)

</AI9>

<AI10>

4.6   Rheoli meddyginiaethau - llythyr gan Lywodraeth Cymru (15 Awst 2018)

</AI10>

<AI11>

4.7   Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru - Caerdydd i Ynys Môn: llythyr gan Lywodraeth Cymru (20 Awst 2018)

</AI11>

<AI12>

4.8   Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif: llythyr gan Lywodraeth Cymru (21 Awst 2018)

</AI12>

<AI13>

4.9   Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: llythyr gan Lywodraeth Cymru (24 Awst 2018)

</AI13>

<AI14>

4.10Archwiliad o Gydberthynas Gytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro gydag RKC Associates Ltd a'i Berchennog: llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (3 Medi 2018)

</AI14>

<AI15>

5       Cyfoeth Naturiol Cymru: craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

5.1 Cafodd yr Aelodau'r dystiolaeth gan David Sulman, Cymdeithas Cynhyrchion Coedwig y DU, fel rhan o waith craffu'r Pwyllgor ar adroddiad a chyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2017-18.

</AI15>

<AI16>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI16>

<AI17>

7       Cyfoeth Naturiol Cymru: craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI17>

<AI18>

8       Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

8.1 Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol friff i'r Aelodau ar yr adroddiad gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr i'r mater hwn.

</AI18>

<AI19>

9       Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd strwythurol yr UE: adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

9.1 Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol friff i'r Aelodau ar yr adroddiad Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd strwythurol yr UE.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i dynnu ei sylw at yr adroddiad.

 

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>